پایان نامه روانشناسی در مورد 
دیدگاههای نظری درباره ازدواج

پایان نامه روانشناسی در مورد دیدگاههای نظری درباره ازدواج

دیدگاه های نظری درباره ازدواج الف) نظریه تبادلات اجتماعی این رویکرد مهمترین دیدگاه نظری پژوهش در زمینه ازدواج و روابط نزدیک است که از نظریه وابستگی متقابل تیبات[۲] و کلی[۳] (۱۹۵۹؛ به نقل از کوک[۴]، ۲۰۰۰ ) استنتاج شده است. براساس این نظریه، بدنبال تعاملات اجتماعی آشکار، روابط شکل می …