می 11, 2021

سامانه پژوهشی – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب- …

دن و همکاران در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی تاثیر تغییرات تکنولوژی از جمله دیجیتالی شدن بربه وجود آمدن کانالهای توزیع جدید برای مشتریان …