می 11, 2021

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت ۸۵

اول کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد عدم تایید دوم اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، …