می 14, 2021

فایل – نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه میپردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه آماری با استفاده از …