می 11, 2021

رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان …

نیاز جامعه، فلسفة وجودی سازمان­هاست و هر سازمان به منظور تحقق هدف خاصی به وجود می­آید. به منظور تأمین این نیازها سازمان باید هرچه بهتر …

سامانه پژوهشی – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب- …

دن و همکاران در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی تاثیر تغییرات تکنولوژی از جمله دیجیتالی شدن بربه وجود آمدن کانالهای توزیع جدید برای مشتریان …

سايت مقالات فارسی – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب

 همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب‏وکار آن نیز متولد می شود و این امر نشان‏دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل‏های کسب‏وکار دارد که …