می 14, 2021

مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

: تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد سازمانی خود را متحول سازند.اگر سازمان ها …

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه …

۲۳-۳-۲٫ رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی ۷۰۴-۲٫ قسمت دوم: پیشینه پژوهش ۷۰۱-۴-۲٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۰۲-۴-۲٫ تحقیقات انجام شده …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

طبق تحقیق اژدریفرد و احمدوند (۱۳۹۰) حمایت دولت، سرمایه اجتماعی اعضا، و مشارکت مردم در امور روستا عواملی تعیینکننده، پراهمیت و معنادار در پیش‌بینی عملکرد …

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت …

ز- غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی.در مدل داده‏های تابلویی دو مورد ازاهمیت بیشتری برخوردار است که در ادامه توضیح داده شده است.۳-۱۱-۱ ناهمسانی واریانسیکی از …