می 12, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

طبق تحقیق اژدریفرد و احمدوند (۱۳۹۰) حمایت دولت، سرمایه اجتماعی اعضا، و مشارکت مردم در امور روستا عواملی تعیینکننده، پراهمیت و معنادار در پیش‌بینی عملکرد …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

شرکتکنندگان در مثلاً انتخاباتهای ریاست جمهوری چندین دوره متوالی؛درصد شرکت در جلسات عمومی مربوط به شهر یا مدرسه دریک سال گذشته؛ج- مقیاسهای کار داوطلبانه در …