می 12, 2021

سامانه پژوهشی – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب- …

دن و همکاران در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی تاثیر تغییرات تکنولوژی از جمله دیجیتالی شدن بربه وجود آمدن کانالهای توزیع جدید برای مشتریان …

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۵

از آنجائیکه مقدار بدست آمده برای همه متغیرها بالای ۷/۰ می‏باشد می‏توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‏هامحقق …