می 12, 2021

تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی؛ اداره امور …

هدف این پایان نامه، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران با استفاده از متغیرهای رهبری، مشارکت و …

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۵

از آنجائیکه مقدار بدست آمده برای همه متغیرها بالای ۷/۰ می‏باشد می‏توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‏هامحقق …

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۲

نمونه گیری سیستماتیک (نظام‏مند)نمونه گیری تصادفی لایه‏ایروش‏های نمونه گیری غیر احتمالی:نمونه گیری سهمیه‏اینمونه گیری گلوله برفینمونه گیری تئوریک (نظری)نمونه گیری سهل و راحت (در دسترس)در …