می 12, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

مارگینسون[۶۶] دربارۀ بازیابی نقش رسانه های اطلاعاتی در کاهش ابهام معتقد است که اطلاعات به خودی خود از مجرای کانال های ارتباطی یا رسانه های اطلاعاتی …

بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت ۱۶

+ رسانههای دیجیتال و اینترنت + سواد دیجیتالی+ سواد رسانهای + جهانی سازی دانش، انفجار دانش+ جامعه دانایی محور منبع: (ec.europa.eu:2011: 25)۳-۲-۱۹- رسانه متعامل و …

منابع مقالات علمی : بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

آموزش و نقد رسانه‌ای در سالهای اولیه اغلب موضعی اخلاق‌گرایانه داشت. این امر به ویژه در مورد سازمانهایی مصداق داشت که به اشاعه دیدگاهها و …

متن کامل – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت ۱۳

۳-۲-۹- ویژگیهای پروژه‌های سواد رسانه‌ای▪ کاوش و اکتشاف فردیآندرسون و می‌‌یر (۱۹۸۸) با تعمیم تحلیلهای اولیه ورث[۳۶] (۱۹۸۱)، فیسک (۱۹۸۷) و دیگران، ترکیبی از مدل تعاملی فرستنده …

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت ۱۴

حیطه زیبایی شناسی به توانایی درک و شناخت مفاهیم رسانه ای از دیدگاه هنری اشاره دارد. این مقوله به میزان هنر و مهارت تولید پیام …