می 17, 2021

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه …

۱-۴-۳-۲٫ انتظارات فردی ۳۸۲-۴-۳-۲٫ روابط بین فردی ۳۹۳-۴-۳-۲٫ ساختارهای اجتماعی ۳۹۴-۴-۳-۲٫ اصول اخلاقی ۳۹۵-۳-۲٫ اعتماد و سرمایه اجتماعی ۳۹۶-۳-۲٫ اعتماد و عملکرد ۴۰۷-۳-۲٫ اعتماد و …

فایل دانشگاهی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

شبکه روابط و پیوندهای اجتماعی که به دو بعد رسمی و غیررسمی تقسیم میشود،اعتماد و قابلیت اعتماد که شامل اعتماد شخصی، اعتماد تعمیمیافته (اعتمادی که …