می 17, 2021

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه …

۱-۴-۳-۲٫ انتظارات فردی ۳۸۲-۴-۳-۲٫ روابط بین فردی ۳۹۳-۴-۳-۲٫ ساختارهای اجتماعی ۳۹۴-۴-۳-۲٫ اصول اخلاقی ۳۹۵-۳-۲٫ اعتماد و سرمایه اجتماعی ۳۹۶-۳-۲٫ اعتماد و عملکرد ۴۰۷-۳-۲٫ اعتماد و …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

شرکتکنندگان در مثلاً انتخاباتهای ریاست جمهوری چندین دوره متوالی؛درصد شرکت در جلسات عمومی مربوط به شهر یا مدرسه دریک سال گذشته؛ج- مقیاسهای کار داوطلبانه در …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

جاناتان ترنر نیروی افزایش دهنده توان اقتصادی از طریق روابط اجتماعی در جامعه توسعه اقتصادی بهینه و قابلیت جمعی تولید خرد، میانی، کلان انتونی گیدنز …