می 17, 2021

پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌ های اسلامی- قسمت ۴

شکل ‏۲‑۴- لایه های فرهنگ ۵۴شکل ‏۲‑۵- چارچوب مفهومی پژوهش ۶۷نمودار ‏۴‑۱- توزیع فراوانی جنسیت کارمندان………………………………………………………………………………….. ۸۰نمودار ‏۴‑۲- توزیع فراوانی سن کارمندان ۸۱نمودار ‏۴‑۳- توزیع …