ملاک­های تشخیصی اعتیاد به اینترنت

ملاک­های تشخیصی اعتیاد به اینترنت

ملاک­های تشخیصی اعتیاد به اینترنت از معمول­ترین معیارهای تشخیص اعتیاد به اینترنت می­توان به مواردی نظیر افت تحصیلی شدید، کاهش وزن به­علت از بین رفتن…

روانشناسی اختلال روانی

روانشناسی اختلال روانی

تعریف اختلال روانی انسان موجودی اجتماعی است که برای تامین نیازهای گوناگون خود، با محیط اطرافش ارتباط برقرار می کند. این ارتباط، که حاصل سازگاری…

راه کارهایی برای ایجادوتوسعه خلاقیت درکارکنان

راه کارهایی برای ایجادوتوسعه خلاقیت درکارکنان

موانع خلاقیت حقیقی  به نقل ازترزا.ام.بیلاعواملی که برخلاقیت تاثیرمنفی میگذارندرادرشش موردبیان میکند .1- ارزیابی افرادبرمبنای انتظارات: افرادخلاق به خاطرترس،ارزیابی عملکردخودبه راحتی نمی توانندفعالیت کنند.چرا که…