پایان نامه با کلید واژگان سنجش از دور، سطح معنادار، ارتباط مؤثر

اتمسفر تیره‌تر و ابرهایی سرد سطوح فوقانی اتمسفر روشن‌تر دیده می‌شوند. بنابراین انواع مختلف ابرها در تصاویر فروسرخ از درجه کنتراست یا تباین خوبی برخوردارند (فرج زاده، 1389: 194). به هر حال این تصاویر به همراه ناهنجاری آنها در نرم افزار ENVI پردازش شدند. لازم به ذکر است که در …

پایان نامه با کلید واژگان فراوانی، بلاکینگ‌ها، توزیع، بلاکینگ‌های

(Lupo et al. 2008; Azizi and Khalili 2012). در این پایگاه اطلاعات وقوع بلاکینگ از جمله تاریخ شروع و پایان آن، دوام روزانه، شاخص وایدنمن و طول جغرافیایی وقوع آن از سال 1968 تا کنون مشخص شده‌اند. با توجه به مختصات جغرافیایی خاورمیانه و انطباق آن با نقشه‌های همدید تراز …

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، دوره بازگشت، نفت و گاز، امواج سرما

صعود هوای مرطوب و ناپایدار سطح زمین بارش‌های خاورمیانه آغاز می‌شود (علیجانی و زاهدی 1387). اما از منظر میان مقیاس مهمترین عامل بارش در غرب خاورمیانه از آناتولی و ساحل شرقی مدیترانه تا ساحل جنوب خزر و زاگرس به صعود اوروگرافیک جریان‌های مرطوب و ناپایدار غربی هم مربوط می‌شود (Yatagai …

پایان نامه با کلید واژگان می‌شود، تشکیل، ناهنجاری، اتمسفری

رها شدن این گازها در اتمسفر امکان ایجاد یک اثر محلی گلخانه‌ای در مناطق لرزه‌خیز فراهم می‌شود (Choudhury et al. 2006). شرایط گلخانه‌ای اینچنینی بر همه محیط پیرامون خود اثر گذاشته و باعث ناهنجاری حرارتی، تغییرات وزش باد، تشکیل ذرات گرد و غبار، و دیگر شرایط هواشناسی می‌شود (Freund 2003a). …

پایان نامه با کلید واژگان سنجش از دور

می‌افتند که این امر با نظریه زمین‌ساخت صفحه‌ای (پلیت تکتونیک) به اثبات رسیده است (شکل (2–1)). حرکت صفحه‌ها یا به صورت واگرایی61 و ایجاد دره‌های شکافتی62 بوده یا به صورت همگرایی63، برخورد و فرورانش است و یا به صورت جابجایی در طول گسل‌ها و شکاف‌های تکتونیکی صورت می‌گیرند (اسمیت، 1382: …

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان

مطالعاتی خاورمیانه در دوره 2000–1950 41شکل (3–3): متوسط مجموع بارش سالانه محدوده مطالعاتی خاورمیانه در دوره 2000–1950 42شکل (3–4): متوسط غلظت گاز اُزون تروپوسفری و دی‌اکسیدنیتروژن در دوره 2013–2005 44شکل (3–5): متوسط سرعت باد سطحی و رطوبت ویژه سطحی در دوره 2014–2002 45شکل (3–6): متوسط شار گرمای نهان سطحی و …

پایان نامه با کلید واژگان اتمسفری، خاورمیانه، زلزله‌های، بلاکینگ

بیکرانی، مـادر تقدیم به: این پایان‌نامه را مدیون عشق سرشار زندگی، همکار علمی و همسر مهربانم هستم:سرکارخانم مهندس سمیه رضایـی ای بهیــــن باغ و بهارانــــم تــــــو سبـــزی چشـــم تـو دریای نیازساحل ســــــــبز ســــــرافرازی را من به چشــمان تـو می‌یابــم باز سپاسگزاری: سپاسـگزاری از استادان ارجمنـدی که مرهون راهنمایی‌‌های بی‌دریغ علمی …

پایان نامه ارشد درباره فزون کنشی، بازداری پاسخ، کارکردهای اجرایی، سطح معنادار

پیگیری بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی منبع تغییراتمقایسه‌هامجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذوراتFسطح معناداری توجهزمانپیش آزمون- پس‏آزمون41710.87141710.8724.77001/0 پس‏آزمون- پیگیری9494.79719494.79712.06001/0 پیش آزمون- پیگیری1928.4111928.4112.6182003/0 زمان*گروهپیش آزمون- پس‏آزمون2007.0412007.041.19228/0 پس‏آزمون- پیگیری156.49961156.49960.1965/0 پیش آزمون- پیگیری4942.04314942.04313.0589002/0 خطاپیش آزمون- پس‏آزمون75749.77451683.328–– پس‏آزمون- پیگیری35418.4445787.0764–– پیش آزمون- پیگیری135770.5652088.777–– جدول 4-30: مقایسه‌های دوگانه گروه‌های گروه‌های مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در …

پایان نامه ارشد درباره بازداری پاسخ، سطح معنادار، فزون کنشی، کارکردهای اجرایی

معنادار نیست باید نتایج بدست آمده با فرض برقراری کرویت از آزمون اسپرسیتی اسامد، به جای آزمون‌های گرین هوئس- گیسر، هیون فلت و لور به وند استفاده شود. نتایج این آزمون‌ها در جدول 4-14 ارائه شده است.جدول 4-14 نتایج آزمون‌های اثرات درون آزمودنی برای گروه‌های آزمایش و کنترلآزمونمجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین …

پایان نامه ارشد درباره فرزندپروری، بیش فعالی، کودکان مبتلا، آموزش والدین

(وینر،2003). در نتیجه، این کودکان هنوز هم توان قبول مسئولیت جهت برآورده ساختن انتظارات منطقی را دارا هستند. علاوه بر این، والدین بایستی آگاه شوند که علیرغم همه مشکلات موجود، همه این کودکان با تکالیف نرمال رشد و بالندگی از جمله ایجاد احترام به نفس و یافتن احساس تسلط مواجه …