می 17, 2021

پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، مدارس هوشمند، ادراک کنترل، ادراک شایستگی

فهرست مطالبعنوان………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8هدف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………12اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13فرضیه های کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..15فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهشمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25مدارس هوشمند …