پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، همسانی درونی، شاخص آماری

رفتار، نیست، بلکه تابع این است، که آیا خود شخص نوعی رابطه علی، بین رفتار خود و پاداش ارائه شده ادراک می‌کند یا خیر. مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویداد خاص را، ناشی از رفتار، یا ویژگیهای نسبتاً‌ پایدار خود می داند، از سوی دیگر، کنترل بیرونی …

پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی

آموز با نمره علوم و معدل کل وی رابطه ای منفی و معنی دار مشاهده شد بین مکان کنترل دانش آموز و نمره ریاضی او رابطه ای مشاهده نشد. نتایج به دست آمده در چارچوبهای نظری مورد بحث قرار گرفته است پیشینه خارجی تحقیق یافته های الزیدیین و همکاران (2010). …

پایان نامه با کلید واژگان خودکنترلی، تغییر رفتار، فشار روانی، رویکرد شناختی

دانش‌آموزی ممکن است یاد بگیرد که برای سرجای خود ماندن و بالا بردن دستش و با اجازه صحبت کردن، از خودکنترلی و ادراک کنترل رفتاری استفاده کند (اصغری مقدم، 1385).تغییر شناختی – رفتاری دونالد مایکنبام در واقع می توان گفت نخستین رویکرد شناختی تمام عیاری که علاقه پژوهشگران رفتاری را …

پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، ادراک شایستگی، ویژگی های شخصیت، ارزیابی عملکرد

پرورش ما ارزش قایل باشد، در یان صورت چراغ سبز هیجانی را که برای گوش کردن عمیق به میلی که نیاز به ادراک شایستگی در ما ایجاد می کند تا بکوشیم بر چالش های بهینه غلبه کنیم، تجربه می نماییم (کلیفورد، 1988).حمایت کردن از ادراک شایستگی الف) بازخورد مثبت گاهی …

پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، تعریف مفهومی، عملکرد تحصیلی

دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک شایستگی اجتماعی تفاوت وجود دارد.3-3- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک شایستگی فیزیکی تفاوت وجود دارد.تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها تعریف مفهومی ادراک …

پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، دانش آموزان دختر

د رویدادهای زندگی در نتیجه عوامل بیرونی مانند تصادف، شانس، یا تقدیر یعنی عوامل بیرونی منبع کنترل، بوجود می آیند (خدیوی و مفاخری، 1390). احساس شایستگی کم می تواند انگیزش را نابود سازد، آرزوها را کم کند، با تواناییهای شناختی تداخل نماید و تاثیر نامطلوبی بر سلامت جسمانی و روانی …

پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، مدارس هوشمند، ادراک کنترل، ادراک شایستگی

فهرست مطالبعنوان………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8هدف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………12اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13فرضیه های کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..15فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهشمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25مدارس هوشمند ………………………………………………………………………………………………………………………………….25مفهوم مدارس هوشمند………………………………………………………………………………………………………………………….27تعریف جامع مدرسه هوشمند ……………………………………………………………………………………………………………….30چارچوب مفهومی مدارس هوشمند ……………………………………………………………………………………………………….32مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند………………………………………………………………………………………………….33ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند……………………………………………………………………………………………………………..36ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری …

دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، میراث فرهنگی، پوشش گیاهی، شهرستان کرمان

کرمانشاه قرار دارد. این دشت از شمال به کوه هَجر، از غرب به کوه‌های نُجوبَران و کَمرزرد، از جنوب به کوه شیرِز و از شرق به روستاهای محمودآباد و گاوکُل علیا محدود می‌گردد. به لحاظ تقسیمات سیاسی این محدوده بخش‌هایی از شهرستان‌های کرمانشاه، هرسین و صحنه را شامل می‌شود. دشت …

دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، الگوی فضایی

فصل دوممبانی نظری تحقیق 2 – 1 – مقدمهگردشگری پدیده قرن بیستم است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ بلکه باید به عنوان پدیدهای که وجود دارد (خوب یا بد)، به آن نگریست. همه ساله، میلیونها نفر به سفر میروند و کسی نمیتواند آنها را از سفر باز دارد؛ آنها …

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان

خاورمیانه در همان روزها در شکل (4–15) نمایش داده شده است. از طرفی برای تشخیص بهتر پدیده یاد شده داده‌های تصاویر ماهواره‌ای زمین‌آهنگ متئوست در باند حرارتی فرورسرخ و طول موج 5/11 میکرومتر با فواصل زمانی 3 ساعت برای ماه آوریل استخراج شد. این تصاویر نشان‌دهنده حضور یک سیستم چرخندی …