مفهوم رفاه و حوزه های آن:پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان

مفهوم رفاه و حوزه های آن:پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان

پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی مفهوم رفاه و حوزه های آن تعریف رفاه پیچیده و دشوار است. رفاه از سویی امری ذهنی، کیفی و معنوی است. از سوی دیگر با شاخص های معینی نظیر درآمد، شغل، بهداشت و درمان، سواد، دسترسی …

ويژگيهاي شخصی جنسیت.پایان نامه ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

ويژگيهاي شخصی جنسیت.پایان نامه ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

2جنسيت آنچه امروزه به عنوان يکي از مشكلات اساسي در عرصه سازماني مطرح است،.تفاوت بين نگرش مديران سازمانها نسبت به جنس  مساله جنسيت  مي باشد در حالی كه جنس به تفاوت‌های فیزیكی بدن اشاره می‌كند، جنسیت به تفاوت‌های روان­شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود. امروزه جامعه‌شناسان …

مفهوم انتخاب مصرف کننده

مفهوم انتخاب مصرف کننده

انتخاب مصرف کننده[1] افراد دو دسته انتخاب دارند. دسته اول انتخاب های هستند که جنبه مادی ندارند و شخص در طی زندگی خود با آنها روبرو می شود. همانند انتخاب همسر، انتخاب محلی جهت سکونت خود و خانواده و یا انتخاب های سیاسیشان. دسته دوم انتخاب هایی است که جنبه …

پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان “بانکداری اینترنتی

پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان “بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی بانکداری اینترنتی، به ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق اینترنت، به وسیله رایانه شخصی یا سایر تجهیزات با قابلیت دسترسی به اینترنت اشاره دارد. بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین مدل های بانکداری الکترونیک محسوب می شود. اینترنت بانک در واقع شعبه مجازی و 24 ساعته یک بانک می …

دیدگاه ها در مورد طبقه بندی/پایان نامه نام تجاری ونگرش مصرف کننده از محصول جدید

دیدگاه ها در مورد طبقه بندی/پایان نامه نام تجاری ونگرش مصرف کننده از محصول جدید

انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی[1]: 1-18-2. نگرش کلاسیک[2]: این نگرش بر این فرض استوار است که یک فرد شیء را در صورتی در یک طبقه قرار می دهد که کلیه صفت های تعریف کننده آن طبقه را داشته باشد و حتی اگر یکی از این صفتهای تعریف کننده …

مفاهیم بانکداری:پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان

مفاهیم بانکداری:پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان

پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی مفاهیم بانکداری تعریف بانک: بانک هاموسساتی هستند که از محل سپرده های مردم میتوانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی واشخاص قرار دهند.در حال حاضر عموماً واژهبانکبه موسسه ای گفته می شود کهمجوزبانکداریداشته باشد. …

بهبود ارتباطات سازمان :پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش

بهبود ارتباطات سازمان :پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش

بهبود ارتباطات سازمان : کارتر مک نامرا [1] در سال 2007 در پژوهش ” مبانی داخلی در ارتباطات سازمانی ” بیان می کند از جمله ويژگي هايي كه باعث مي شود تا تنشهاي ارتباطي مديران و كاركنان و نيز تنش هاي ارتباطي موجود در سازمان كاهش يابد، اطلاع داشتن مديران …

کیفیت زندگی کاری:پایان نامه اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری:پایان نامه اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری

تعریف کیفیت زندگی کاری: یکی از متغیرهایی که اخیراً مورد توجه بسیاري از مدیرانی که درصدد ارتقاي کیفیت منابع انسانی خود هستند، قرارگرفته مسئله کیفیت زندگی کاري است، کیفیت زندگی کاري مسئله‌ای پیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کاري است و حاصل ارزیابی کلی شخص از شغلش می‌باشد.(دهقان نیری و …

مفهوم قاچاق کالا:پایان نامه درباره فناوری

مفهوم قاچاق کالا:پایان نامه درباره فناوری

قاچاق کالا قاچاق پدیده­ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند ، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است به طوری که در برخ از کشورهای در حال توسعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیت­های اقتصادی جامعه …

پیامدهای ادراکات نابرابری:پایان نامه عدالت سازماني

پیامدهای ادراکات نابرابری:پایان نامه عدالت سازماني

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان پیامدهای ادراکات نابرابری نکته مهم این است که ادراک رفتار نابرابر، نیروهای انگیزشی ایجاد می کند (که ما باید به آنها باورها و نگرشهای بالقوه برای تبدیل شدن به نیات بگوییم). این نیروهای انگیزشی، رفتار را تحریک می کنند تا تنش را …

تعریف آموزش:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانی

تعریف آموزش:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانی

تعریف آموزش: آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبودبخشی توانایی ها، تغییر مهارتها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی شود. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل به همکاران است. آموزش …

مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان مدلهاي مرتبط با تمايل به ترك خدمت مدلداگلاسبی.کوریوان داگلاسبی.کوریوان[1](1999)باارائهیمدلیعلتومعلولیسعیدرکشفروابطبینمتغیّرهایشناساییشدهدرجامعهیموردمطالعهباتمایلبهماندنیارفتنبرآمدهاست.ویاجزایاصلیمدلخودراچنینبیان می کند:تعهدسازمانی،رضایتشغلی،خودمختاری،یکنواختی،حمایتاجتماعی،حمایتهمکاران،حمایتسرپرستی،استرسشغلی،ابهامدرنقش،تضادنقش،کارموردانتظار،پرداختووابستگیشغلی.اینعواملدررضایتشغلیوتعهدسازمانیتأثیرداردوآنهانیزماندنورفتنرابهفردالقا می کند. مدلدکونیکواستیلول دکونیکواستیلول[2](2004)رابطهبینعدالتسازمانی،کیفیتنقش،رضایتازپرداختورضایتازسرپرستباتمایلبهماندنیارفتنموردبررسیقراردادهاست.درپژوهشمذکورعدالتسازمانیشاملعدالتدرتوزیعوعدالتدررویههاوکیفیتنقشفرضشدهاست.همچنیندراینمدلفرضشدهاسترضایتازپرداخت می تواندبهطورروشنازعدالتدرتوزیعوبهطورنامحسوسازکیفیتانجامنقشتأثیربپذیردورضایتازسرپرستیبهطورواضحازعدالتدرروشهاوکیفیتانجامنقشتبعیت می کند.نهایتاًدوعاملرضایتازپرداختوسرپرستیباتأثیربرتعهدسازمانی،ماندنیارفتنکارکنانراتحتتأثیرقرار می دهند. مدلگارتنر گارتنر[3](1999) برایدستیابیبهتعیینکنندههایساختاریجابجاهي هايي،بامفروضکردنرضایتشغلیوتعهدسازمانیبهعنوانعواملاصلی،عواملفرعیمؤثربرایندوعامل)پرداخت،حمایتهمردیفان،انتظارکاری،تضادنقش،ابهامدرنقش،خودمختاری،یکنواختیدرکار،فرصتهایارتقا،عدالتدرتوزیع،حمایتسرپرستی) راموردآزمونقراردادهاست.نتیجهیمطالعاتوینشان می دهدکهعواملمستقیماًبررضایتشغلیوتعهدسازمانیاثرگذارهستند،آنهانیزبرجابهجاییپرسنلیتاثیردارند. مدلترکخدمتداوطلبانهیابقایلیومیشل لیومیشل[4]ازدانشگاهواشینگتنمدلخودراطرحریزیکردند.فرضاصلیمدلیکشوکوتحلیلروانیاستکهقبلازعملترکخدمتروی می دهد،دراثروقوعیکشوک،تفکرکنارهگیریدرفردشکل می گیردوپسازمدتیممکناستشغلوسازمانخودراترککردهویااینکهتصمیمبگیرددرسازمانفعلیبماند(رحمانپور،1380). مدلمائرتزوروجرگریفر طبقنظرکارلمائرتزوروجرگریفر[5](2004)نیروهاومکانیزمهایانگیزشیکه می تواندجابهجاییوترکخدمتویاماندگاری افرادراتحتتأثیرقراردهدبههشتدستهیزیرتقسیم می شوند: نیروهایاحساسی)اثرگذار):احساسخوشایندییاناخوشایندیافراددرتصمیمگیریبرایماندنیارفتنازیکسازمانتأثیر می گذارد. نیروهایمحاسبهگرانه : ماندنیارفتنبهارزشهایبهدستآمدهوتحققاهداففردیبستگیدارد. نیروهایقراردادی : ایننیرودربردارندهیادراکاتیاستازمیزانوابستگیمتقابل(بدهکاری)فردوسازمان. نیروهایرفتاری: …

تئوری های ساختار سرمایه:پایان نامه درباره ساختارسرمایه

تئوری های ساختار سرمایه:پایان نامه درباره ساختارسرمایه

تئوری های ساختار سرمایه[1]، تعریف و مدلهای مربوط به آن ساختار سرمايه به عنوان مهمترين پارامتر مؤثر بر ارزش‎گذاري شركت ها و براي جهت گيري آنان در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. محيط متحول و متغير كنوني، درجه‎بندي شركت ها را از لحاظ اعتباري نيز تا حدودي به ساختار سرمايه …

پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات وهزینه¬های کیفیت)تشریح عناصر هزینه ­های کیفیت

پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات وهزینه¬های کیفیت)تشریح عناصر هزینه ­های کیفیت

. هزینه­های خطای خارجی هزینه­های حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندی­ها و خواسته­های مشتری انطباق ندارد. هزینه­های خطای خارجی پس از تحویل یا ارسال محصول و در حین و یا پس از تحویل خدمات به مشتری رخ می­دهد.   4-1. رسیدگی به شکایات مشتری یا استفاده­کننده خدمات تمامی …

اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان

اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان

اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان ورود سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی به سازمان، اثرات مختلفی بر سازمان به جا می­گذارد. این اثرات به 4 دسته ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تقسیم می­شوند. الف) اثرات ساختاری سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان عبارتد از: کوتاه­تر شدن و تخت­تر شدن …