طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ و نشر  …

طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر …

تامین کننده مدرسه و کتابخانهچاپگرموسساتناشرخرده فروشتوزیع کنندهباشگاههای کتابکانالهای صادراتعمده فروشتعریف حوزهجریان خارج از حوزه جریان در حوزهخارج از حوزه داخل حوزهشکل ‏۲‑۴ زنجیره تامین سنتی…

طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ  …

طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ …

ارتباط بازار ارتباط محصول عملکردارزش افزودهارزش افزودهارزش افزودهارزش افزودهارزش افزودهارزش افزودهزیر ساختارتباطارتباطات تکنولوژیکیارتباط خریدشکل ‏۲‑۸زنجیره ارزش منطبق با نیازهای نشر(تیان و همکاران،۲۰۰۹)فعالیتهای پشتیبانی:فعالیتهای پشتیبانی به…