می 11, 2021

ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۳۲

۵۳۳۸۷۴۱*u1 + 2319*u2 + 900*u3 + 40*u4-33941*v1-861864*v2-3*v3<0;۱۵۳۹۴۶۵۹۸*u1 + 1959*u2 + 944*u3 + 144*u4-55651*v1-9745760*v2-20*v3<0;۶۷۵۵۶۰۰۰*u1 + 875*u2 + 573*u3 + 108*u4-15284*v1-8283896*v2-17*v3<0;۲۱۵۸۴۰۸۹۵۳*u1 + 43273*u2 + 25793*u3 + 745*u4-1583609*v1-22983040*v2-80*v3<0;۱۰۴۸۵۳۳۷*u1 …

بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

دانشگاه آزاد اسلامیواحد بین الملل قشمپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش:روابط بین المللعنوان:بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهاناستاد راهنما:دکترعسکرخانیدانشجو:عبدالرسول اسدی۹۱۱۰۹۶۵۱۰پاییز ۱۳۹۳ …

تأثیر آموزش مهارت¬های مثبت¬اندیشی بر بهزیستی روان¬شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی- قسمت ۴

تعریف نظری بهزیستی روانشناختیاحساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده، شغل و … است …