می 11, 2021

بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها- قسمت ۱۱

لوح تأیید گمرکی   علائم دیگر ۱- برچسب کالای خطرناک ۲- کانتینر حمل هوایی/سطحی ۳- خطربرق گرفتگی۴- ارتفاع بیش از معمول   شماره شناسایی (IDENTIFICATION …