می 11, 2021

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۲۹

۱٫۳ امارات متحده عربی ۵,۵۲۷,۱۸۶ ۹٫۸ انگلستان ۶۱,۰۳۵,۲۸۹ ۰٫۶ منبع:بانک جهانی۲-۱۰-مفهوم پتانسیل تجاری و روشهای محاسبه آنپتانسیل تجاری، میزان تجارتی است که کشورها میتوانند بطور …

فایل – بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر …

۰٫۰۵۵ ۰٫۲۴۷ ۵٫۴۵۴ ۰٫۰۰۰ پایگاه اقتصادی اجتماعی ۰٫۱۷۴- ۰٫۱۰۱ ۰٫۰۶۸- ۱٫۷۲۳- ۰٫۰۸۶ احساس امنیت ۰٫۲۴۳ ۰٫۰۵۹ ۰٫۱۷۷ ۴٫۰۹۹ ۰٫۰۰۰ بر این اساس ، عمده ترین …