فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8
هدف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………12
اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13
فرضیه های کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13
تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
مدارس هوشمند ………………………………………………………………………………………………………………………………….25
مفهوم مدارس هوشمند………………………………………………………………………………………………………………………….27
تعریف جامع مدرسه هوشمند ……………………………………………………………………………………………………………….30
چارچوب مفهومی مدارس هوشمند ……………………………………………………………………………………………………….32
مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند………………………………………………………………………………………………….33
ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند……………………………………………………………………………………………………………..36
ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..38
مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی…………………………………………………………………………………………….40
اهداف مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………………………………………….42
عناصر اصلی مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………………………………..45
آمادگی الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………….46
شایستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
تعریف ادراک شایستگی……………………………………………………………………………………………………………………..51
فعال کردن ادراک شایستگی………………………………………………………………………………………………………………..53
چالش بهینه و روانی………………………………………………………………………………………………………………………….53
وابستگی متقابل چالش و بازخورد……………………………………………………………………………………………………….57
تحمل شکست………………………………………………………………………………………………………………………………….58
حمایت کردن از ادراک شایستگی………………………………………………………………………………………………………..59
مفهوم کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
مفهوم ادراک کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………62
میل به ادراک کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………66
برقرار کردن ادراک کنترل……………………………………………………………………………………………………………………68
از دست دادن ادراک کنترل………………………………………………………………………………………………………………….70
مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل………………………………………………………………………………………….73
تغییر شناختی – رفتاری دونالد مایکنبام…………………………………………………………………………………………………75
ایجاد مهارت های شناختی و رفتاری مربوط به خودکنترلی……………………………………………………………………..77
نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری………………………………………………………………………………………………………………79
عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….84
تعاریف عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………88
معیارهای عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………89
خانواده و عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………90
ارزشها و انتظارات والدین و عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………….91
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..92
پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………101
پیشینه خارجی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….112
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………116
طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..116
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….117
روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….117
ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..119
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………129
یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………….129
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………….134

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………144
تفاوت ادراک شایستگی در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند………………………………………..144
تفاوت ادراک کنترل در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند……………………………………………..145
تفاوت عملکرد تحصیلی در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند……………………………………….147
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..148
پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..149
پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………………..149
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….151
خلاصه‌ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *