سپاس گزاری

از تمامی اساتیدی که از نقطه نظرات و راهنمایی هایشان بهره بردم ، سپاس گزاری می نمایم.

و بر خود لازم می دانم تا از تمامی افرادی که در مراحل مختلف انجام این پژوهش من را
یاری کرده و حمایت نمودند، قدردانی کنم.

در نهایت، زحمات بی دریغ پدر و مادر عزیزم را که در کلیه مراحل تحصیلی پشتیبان من بوده‌اند، ارج می‌نهم. بی شک هر آن چه تا کنون به دست آورده ام، ثمره دلسوزی و پشتیبانی آنان بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2) مساله اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-3) تشریح و بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-4) نتایج حاصل از حل مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-5) ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-6) اهداف اساسی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-7) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-8) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-9) روش های گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….. 6
1-10) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-11) جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-12) نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-13) روش های نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-14) روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………… 7
1-15) محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-16) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 8
1-17) ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2) مفاهیم مقدماتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………………….. 12
2-3) تاریخچه و سیر تکامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………….. 13
2-4) تعاریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………………………………………………………………………………… 17
2-5) کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………………………………………………………………………….. 21
2-6) آمارها در خصوص سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………………………………………….. 24
2-7) منافع حاصل از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………………………………………………… 26
2-8) موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………………… 31
2-9) ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………………… 33
2-10) عوامل اثر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………………………. 34
2-11) خلاصه ادبیات به دست آمده از تحقیقات مشابه ………………………………………………………………………………… 59
2-12) جمع بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………………………….. 59
2-13) استفاده از منطق فازی در ارزیابی موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………. 77
2-14) مفاهیم فازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-15) پیشینه منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-16) نارسایی های منطق ریاضی در مدل سازی متغیرهای کلامی …………………………………………………………………. 78
2-17) منطق فازی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
2-18) اصول منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………… 80
2-19) اعداد فازی و متغیر های زبانی ………………………………………………………………………………………………………… 81
2-20) مجموعه های فازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 82
2-21) استنتاج فازی ………………………………………………………………………….
…………………………………………………… 83
2-22) سیستم استنتاج فازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 85
2-23) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-3) متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-4) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
3-5) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-6) جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 92
3-7) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-8) نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-9) معرفی ابزار های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 94
3-10) روایی و پایانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-11) فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
4-2) آمار توصیفی – پرسشنامه نخست ………………………………………………………………………………………………….. 100
4-3) آمار استنباطی – پرسشنامه اول ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-3-1) روایی و پایایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 104
4-3-2) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………………………. 105
4-3-3) آزمون دوجمله ای ……………………………………………………………………………………………………………………….. 106
4-3-4) اولویت بندی شاخص ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *