می 11, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درباره مکان یابی، مبلمان شهری، عوامل فرهنگی، وضعیت اقتصادی

………………………………………………………………………………
11-2- رنگ در محیط…………………………………………………………………………………………………………..
12-2- وندالیسم …………………………………………………………………………………………………………………
13-2- انواع عناصر مبلمان شهری………………………………………………………………………………………….
14-2 معیارها و ملاحظات کلی و عمده در برنامه ریزی مبلمان شهری………………………………………..
1-14-2-عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………………
2-14-2- عوامل کالبدی………………………………………………………………………………………………………….
3-14-2- عوامل زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………
15-2- عوامل اجرایی و عملکردی ……………………………………………………………………………………………
1-15-2- حرکات و ابعاد انسان (مقیاس انسانی)………………………………………………………………………..
2-15-2-ضوابط و استاندارد ها ………………………………………………………………………………………………
16-2- ملاحظات طراحی ………………………………………………………………………………………………………
17-2- نکات کلیدی در برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری ……………………………………………………
18-2-ضوابط و ملاحظات و استانداردهای جزیی در برنامه ریزی و طراحی ،ساخت، مکان یابی و
چیدمان مبلمان شهری ……………………………………………………………………………………………………….
1-18-2- سنگ فرش(کف پوش)……………………………………………………………………………………….
1-1-18-2- نکات کلیدی (شرایط کف پوش)……………………………………………………………………..
2-1-18-2- رنگ کف پوش ……………………………………………………………………………………………..
2-18-2- نیمکت و صندلی خیابانی …………………………………………………………………………………..
1-2-18-2آرگونومی……………………………………………………………………………………………………….
2-2-18-2- مکان یابی………………………………………………………………………………………………
3-18-2- ظروف زباله……………………………………………………………………………………………….
1-3-18-2- ملاحظات فنی ……………………………………………………………………………………….
2-3-18-2-آرگونومی………………………………………………………………………………………………..
3-3-18-2-مکان یابی…………………………………………………………………………………………………
4-18-2-گلدان خیابانی………………………………………………………………………………………………..
1-4-18-2- انواع گلدان خیابانی……………………………………………………………………………………
2-4-18-2- مواد و مصالح گلدان و گلجای…………………………………………………………………….
3-4-18-2- اصول طراحی و ساخت………………………………………………………………………………
5-18-2- پوشش پایه درختان ……………………………………………………………………………………….
1-5-18-2- شبکه پایه درخت ………………………………………………………………………………………
2-5-18-2- اهداف و کاربرد…………………………………………………………………………………………
3-5-18-2- حفاظت تنه درخت……………………………………………………………………………………..
6-18-2- باجه تلفن عمومی ……………………………………………………………………………………………
1-6-18-2- انواع باجه تلفن عمومی ………………………………………………………………………………
2-6-18-2- آرگونومی ………………………………………………………………………………………………….
7-18-2- ایستگاه اتوبوس و سرپناه ان……………………………………………………………………………..
1-7-18-2-آرگونومی……………………………………………………………………………………………………
8-18-2- جایگاه دوچرخه ……………………………………………………………………………………………..
1-8-18-2- مواد و مصالح ……………………………………………………………………………………………..
2-8-18-2- مکان یابی …………………………………………………………………………………………………..
9-18-2- آبخوری ………………………………………………………………………………………………………..
1-9-18-2- مواد و دوام…………………………………………………………………………………………………
2-9-18-2-آرگونومی…………………………………………………………………………………………………….
10-18-2- تیرک…………………………………………………………………………………………………………….
1-10-18-2- مواد و دوام……………………………………………………………………………………………….
11-18-2- کیوسک ها ………………………………………………………………………………………………….
12-18-2- تابلوها و علایم …………………………………………………………………………………………….
1-12-18-2- دسته بندی علایم………………………………………………………………………………………
2-12-18-2- کنترل تبلیغات ………………………………………………………………………………………….
3-12-18-2- مکان یابی ………………………………………………………………………………………………..
13-18-2- شیر های اتش نشانی …………………………………………………………………………………….
1-13-18-2- مکان یابی ……………………………………………………………………………………………….
14-18-2- تارمی و حصار ……………………………………………………………………………………………..
1-14-18-2-آرگونومی ………………………………………………………………………………………………….
15-18-2- جوی ها(کانال ها) ………………………………………………….
……………………………………..
16-18-2- روشنایی معابر شهری ……………………………………………………………………………………..
1-16-18-2- انواع روشنایی خیابان ………………………………………………………………………………….
2-16-18-2- انواع لامپ های مورد استفاده برای روشنایی معابر ………………………………………….
3-16-18-2- محل قرار گیری عناصر روشنایی …………………………………………………………………..
4-16-18-2- فاصله نصب و مکان یابی ……………………………………………………………………………..
5-16-18-2- ملاحظات مهم در طراحی روشنایی معابر ………………………………………………………..
19-2- خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………
فصل سوم
ویژگی های محدوده مورد مطالعه
1-3- شناخت استان اذر بایجان شرقی ……………………………………………………………………
2-3- شهرستان ملکان …………………………………………………………………………………………..
3-3 موقعیت و وسعت شهرستان ملکان ……………………………………………………………..
4-3- جمعیت شهرستان ملکان …………………………………………………………………………….
5-3- پیشینه تاریخی شهرستان ملکان………………………………………………………………………..
6-3- اقلیم و اب و هوای شهرستان ملکان………………………………………………………………
1-6-3- دمای شهرستان ملکان…………………………………………………………………………….
2-6-3- بارندگی شهرستان ملکان…………………………………………………………………………..
7-3- خصوصیات فرهنگی شهرستان ملکان ……………………………………………………………..
8-3- مراحل توسعه شهرستان ملکان ……………………………………………………………………….
9-3- کشاورزی و دامداری ………………………………………………………………………………..
1-9-3- کشاورزی …………………………………………………………………………………………..
2-9-3- دامداری …………………………………………………………………………………………….
10-3- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………….

فصل چهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………
1-4- فهرست و آمار مبلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *