می 11, 2021

پایان نامه رایگان درمورد پردازش تصویر، تصاویر ماهواره ای، ماشین بردار پشتیبان، نمونه برداری

………………………………………………………………….17
3-3-2 سنجنده های فراطیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
3-4 کاربردهای سنجش از دور فراطیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18
3-5 مشخصات ماهواره ئی او-1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
3-6 معرفی سنجنده هایپریون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
3-7 پیش پردازش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
3-7-1 اصلاح خطاهای دستگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
3-7-2 تصحیح هندسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
3-7-3 تصحیح اتمسفری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
3-7-3-1 تصحیحات و کالیبراسیون رادیومتریک یا اتمسفری ……………………………………………………………………………….. 28
3-7-3-2 مدل های تصحیحات اتمسفری …………………………………………………………………………………………………………………….. 29
3-7-3-2-1 تصحیح جزئی اتمسفری به روش FLAASH ……………………………………………………………………………………. 29
3-8 پردازش تصاویر ماهواره ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-8-1 تبدیل PCA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-8-2 جداسازی نویز و کاهش ابعاد داده با استفاده ازتبدیل MNF ………………………………………………………………………….. 31
3-8-3 روش های تعیین عضو خالص (Endmember) ……………………………………………………………………………………………………. 33
3-8-4 اجرای اندیس خلوص پیکسل(PPI)………………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-9 طبقه بندی و آشکار سازی اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
3-9-1 طبقه بندی بدون نظارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
3-9-2 طبقه بندی با نظارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-9-2-1 استفاده از حداکثر احتمال(MLC)………………………………………………………………………………………………………………… 38
3-9-2-2 نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-9-2-3 ماشین بردار پشتیبان (SVM) ……………………………………………………………………………………………………………………… 40
3-9-2-4 طبقه بندی به روش BEC …………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-9-2-5 دیورژانس اطلاعات طیفیSID ……………………………………………………………………………………………………………………..43
3-10 پس پردازش و ارزیابی دقت طبقه بندی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-10-1 ماتریس خطا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3-11 خصوصیات طیفی پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
3-12 گیاه برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
فصـل چهارم : مواد و روشهای کار، بررسی و اجرا ………………………………………………………………….. 49
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-2 داده ها و ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
4-3 روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
4-4 مشخصات تصویر منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
4-5 پیش پردازش تصویر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-5-1 تصحیح خطوط بد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-5-2 حذف اثر نوار نوار شدگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-5-3 تبدیل ارزش های رقومی به ارزش تشعشعی ……………………………………………………………………………………………………… 56
4-5-4 تصحیح خطای اتمسفری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-6 تصحیح هندسی ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….. 57
4-7 پردازش تصویر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
4-7-1 تبدیل کسر کمترین نویز ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
4-7-2 اجرای اندیس خلوص پیکسل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
4-7-3 استخراج طیف مرجع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
4-7-4 استخراج اعضای انتهایی از طریق شناسایی پیکسل های خالص …………………………………………………………………… 61
4-8 پیمایش میدانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-9 نقاط نمونه برداری شده زمینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-10 استفاده از الگوریتم SAM برای طبقه بندی محصول برنج …………………………………………………………………………………… 65
4-11 استفاده از الگوریتم MLC برای طبقه بندی محصول برنج ……………………………………………………………………………………. 67
4-12 استفاده از الگوریتم SVM برای طبقه بندی محصول برنج …………………………………………………………………………………….. 68
4-13 استفاده از الگوریتم BEC برای طبقه بندی محصول برنج ……………………………………………………………………………………… 70
4-14 استفاده از الگوریتم SID برای طبقه بندی محصول برنج …………………………………………………………………………………….. 71
4-15 نتایج طبقه بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
فصـل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………. 75
5-1 کلیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *