منبع مقاله درباره گردشگری مذهبی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، محصول گردشگری

……………………………………………………………………35
12-4-2-گردشگری مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..35
1-12-4-2-گردشگری مذهبی در جهان…………………………………………………………………………………………………………..36
2-12-4-2-گردشگری مذهبی در ایران…………………………………………………………………………………………………………..39
3-12-4-2-تقسیم بندی انواع گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………..40
4-12-4-2- زیارت و زائر………………………………………………………………………………………………………………………………….41
5-12-4-2- زائر و گردشگر………………………………………………………………………………………………………………………………42
5-2- اثرات گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
1-5-2- اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………………….45
3-5-2- اثرات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-5-2-آثار اقتصادی گردشگری در شهر ………………………………………………………………………………………………………………….48
1-4-5-2- گردشگری و درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-4-5-2-گردشگری و اشتغال زایی…………………………………………………………………………………………………………………………..50
9-2- برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………51
7-2- رویکرد کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
8-2-محصول گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
9-2-رضایت گردشگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
10-2- پیشینه موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….65
فصل سوم : مواد و روشها
1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
2-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-3- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-3- مدل HOLSAT………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: بحث و نتایج
1-4-منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
1-1-4-موقعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
2-1-4-جغرافیای طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-1-4- ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-4- اماکن و جاذبه های گردشگری مذهبی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………79
2-4- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1-2-4- ویژگیهای دموگرافیکی- اجتماعی پاسخدهندگان……………………………………………………………………………………81
2-2-4- مشخصات سفر پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………….85
3-4- سنجش رضایت گردشگران با مدلHOLSAT……………………………………………………………………………………………..88
4-4- سنجش تاثیرگذاری ابعاد محصول گردشگری مذهبی کشور عراق بر رضایت گردشگران شهر تبریز …………………94
5-4- بررسی تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات …………………………………………………………………………………….97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات
1-5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
2-5- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-5- جمعبندی و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………97
4-5-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و ماخذ
فهرست جداول
جدول(1-2): تقسیمبندی انواع گردشگری مذهبی …………………………………………………………………………………………………41
جدول(2-2): طیف زائر و گردشگر ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
جدول(3-2): اثرات سیاسی مثبت و منفی توسعه گردشگری …………………………………………………………………………….. 46
جدول (1-4): ویژگیهای دموگرافیکی-اجتماعی پاسخدهندگان……………………………………………………………………………. 82
جدول (2-4): مشخصات سفر پاسخدهندگان……………………………………………………………………
………………………………………. 85
جدول (3-4):انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از محیط و جاذبه مقصد……………………………………………………………….. 86
جدول (4-4): انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از دسترسی مقصد……………………………………………………………………….. 89
جدول (5-4): انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از تسهیلات و خدمات مقصد……………………………………………………….. 91
جدول (6-4):انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از تصویر از مقصد………………………………………………………………………… 92
جدول(7-4): سنجش رابطه بین امکانات و کیفیت خدمات رفاهی و میزان رضایتمندی گردشگران……………………. 94
جدول(8-4): بحرانهای امنیتی و وجود درگیریهای داخلی بر میزان رضایتمندی گردشگران …………………………… 94
جدول(9-4): رابطه برخورد متولیان امر مستقر در پایانههای مرزی و میزان رضایتمندی گردشگران…………………… 94
جدول(10-4): سنجش تاثیرگذاری ابعاد محصول گردشگری مذهبی کشور عراق بر رضایت گردشگران………………… 95
جدول(11-4): آزمون تاثیرگذاری رضایت بر تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات………………………………. 97

فهرست اشکال
شکل (1-2): چرخه حیات گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………….. 24
شکل( 2-2): چهارچوب مخصوص صنعت گردشگری……………………………………………………………………………………….. 27
شکل (3-2): نواحی کارکردی در شهر توریستی………………………………………………………………………………………………….. 31
شکل (4-2): گردشگری ACE…………………………………………………………………………………………………………………………………32
شکل (5-2): کارکرد و ساختار گردشگریمذهبی و تاثیر آنها در گسترش شهرنشینی و گردشگری……………………….39
شکل (6-2): زنجیره کالا و خدمات در گردشگری……………………………………………………………………………………………………55
شکل(7-2): مولفههای اصلی محصول گردشگر …………………………………………………………………………………………………..62
شکل(8-2):عناصر تشکیل دهنده تصویر از مقصد ………………………………………………………………………………………………63
شکل(1-4): موقعیت محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. 79
شکل(2-4): موقعیت مرز مهران و محور مهران تا شهرهای زیارتی……………………………………………………………………..80
شکل (3-4): پاسخگویان از نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *