پایان نامه رشته حقوق : انتقال تکنولوژی

ل فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1
1لف :بیان مساله………………………………………………………………………………………………………..1
ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… …………………………………………………….2
ج :اهداف مشخص تحقیق……… …………………………………………………………………………………..3
د :سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………4
ه :فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4
و :روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل اول : مفهوم شناسی و ماهیت انتقال تکنولوژی

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی………………………………………………………6
گفتار اول :تعریف تکنولوژی……………………………………………………………………………………….6
گفتار دوم :تحول تکنولوژی………………………………………………………………………………………..8
گفتار سوم :کاربردتکنولوژی…………………………………………………………………………………….. 9
گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی………………………………………………………………………….10
گفتار پنجم : تعریف فن آوری………………………………………………………………………………….12
گفتار ششم:تعریف اختراع ……………………………………………………………………………………….12
گفتارهفتم :اسرار تجاری………………………………………………………………………………………… 14
بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری……………………………………………………….15
بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری…………………………………………………………………..15
مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………….15
گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………………16
گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 19
گفتار سوم :کانالهای انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………21
گفتار چهارم :ارکان انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………….21
بند اول:عرضه کننده تکنولوژی……………………………………………………………………………….21
بند دوم :متقاضی تکنولوژی ، آمادگیهاو هماهنگیها……………………………………………………..23

گفتار پنجم:موانع انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………..25
گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی……………………………………………………………….. 25
گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری……………………………………………… 27
فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول : قرارداد لیسانس ………………………………………………………………………………..35
گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس…………………………………………………………………………….35
گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس…………………………………………………….37
گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس……………………………………………………………………………42
بند اول : تعهدات لیسانس دهنده……………………………………………………………………………42
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده…………………………………………………………………………..50
مبحث دوم : فرانشیز…………………………………………………………………………………………….55
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز………………………………………………………………………..55
گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن ……………………………………………..57
گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز……………………………………………………………….60
مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر………………………………………………………………………..65
گفتار اول : مفهوم جوینت و نچر«J.V»………………………………………………………………….65
گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»………………………………………………………………68

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»………………………………………………………………69
بند اول: ساختار حقوقی «J.V»……………………………………………………………………………..69
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر »…………………………………………………….71
بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر »………………………………………………………………….74
مبحث چهارم : کلید در دست……………………………………………………………………………….76
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»………………………………………….. 76
گفتار اول : کلیات……………………………………………………………………………………………….77
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»………………………………………….. 78
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم……………………………………………………78
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی……………………………………………………………………..79
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران………………….80
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه………………………………………….81
اجرای پروژه های «کلید در دست»………………………………………………………………………..83
فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی……………………………………………………………84
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده…………………………………………………………….84
بند اول : تعهد به تحقق انتقال……………………………………………………………………………….84
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی…………………………………………………………………………85
بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده…………………………………………………………….93
بند چهارم : تعهدات طرفینی…………………………………………………………………………………94
بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک……………………………………………………………….96
مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی…………………………………………..98
مبحث سوم:حقوق ایران…………………………………………………………………………………….100
گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………100
گفتاردوم:اقتصاد ایران و انتقال تکنولوژی…………………………………………………………….110
گفتار سوم :موانع انتقال تکنولوژی درایران…………………………………………………………..112
فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی
مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس…………………………………………………………114
گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده……………………………………………………114
گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده………………………………..116
گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی……………………………………………………..117
مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز………………………………………………………118
گفتار اول :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزگیرنده ………………………………………118
گفتار دوم :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزدهنده ………………………………………..119
بند اول : گسترش قلمرو فعالیت………………………………………………………………………120
بند دوم : استفاده از سرمایه فرانشیزگیرنده…………………………………………………………121
گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز…………………………………………………………… 122
مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست…………………………………….123
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..126
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………129
منابع………………………………………………………………………………………………………..130
چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………135
مقدمه
امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور