منبع تحقیق با موضوع مطالعه تطبیقی

3d robot hand typing keyboard

Abstract
Permissive contracts belong to a group of contracts which it is used widely and daily in the community. Hence it is necessary to recognize these kinds of contracts. about nature of these kinds of the contracts some professionals do not consider these kinds as the contracts due to their instability and some professional due to lack of obligation in these kinds of contracts and considering these kinds as contract is due to neglect it is supposed to have some sort of tolerance, while some don’t believe that the necessity is the nature of the contract but believe that the contract is as a compositional irreversible covenant.
Such instances of the permissive contracts: deposit contract, loan, advocacy, co- partnership, partnership and the common effects of these contracts are permission, on behalf of and trust, so if an obligation resulted from these contracts it would be due to minor aspects.
   The common features of these contracts are free and satisfactory. Permission contracts are legal contracts and they become invalid and illegal with madness and death of each party and expiration of the contract or mutual agreement of the parties to terminate the contract. While Egyptian law indicates that the loan and deposit contracts are necessary contracts and become invalid by death, agreement, expiration of the term of this contract, so madness and insane are not considered important factors in termination of these contracts. In addition, the Egyptian Civil Code, if the parties agree to continue the contract after the death of one of the parties, after the death of the aforesaid, contract will remain the same.
Keywords: permission contracts, common effects, trust, in behalf of, permission, deposit, loan, advocacy, co-partnership, Egypt
عنوان
فهرست صفحه
1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق
مقدمه
1-1- شرح وتبین مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3-اهداف تحقیق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4-فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5 -پشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………6
7-1-سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی
طرح بحث
2-1- عقود اذنی
2-1-1- مفهوم عقد اذنی…………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15
2-2-ماهیت عقود اذنی
2 -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19
2 -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26
2 -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28
2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28
2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30
2 -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی …………………………………………………………………………30
2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر ……………………………………………….31
2 -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر ………………………………………….32
2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33

2-3-1-2- عقد عاریه …………………………………………………………………………………………………….40
2-3-1-3- عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………………………44
2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48
2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50
3: آثار مشترک به اعتبار مقتضای ذات
طرح بحث
3-1 – اذن …………………………………………………………………………………………………………56
3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب را هم بخوانید :  کارایی اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56
3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59
3 -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62
3 -1-3- شرایط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65

3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65
3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65
3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69
3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع …………………………………………………………………………………………………72
3-1-4-1- اذن ناشی از ایقاع ………………………………………………………………………………………………….74
3-1-4-2- اذن ناشی از عقد ……………………………………………………………………………………………………75
3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76
3-1-6- تاثیر اذن در عقود اذنیه…………………………………………………………………………………………………77
3-1-6-1- تاثیر اذن در عقد عاریه ………………………………………………………………………………………80
3-1-6-2- تاثیر اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82
3-1-6-3- اثر اذن در عقد ودیعه …………………………………………………………………………………………..84
3-2- ربط عقود اذنی با امانت :…………………………………………………………………………..86
3 -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87
3 -2-1-1- امانت مالکی …………………………………………………………………………………………………….88
3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام …………………………………………………………………….90
3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص …………………………………………………………………91
3 -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق ایران ومصر …………………………………………………………91
3 -2-3- نقش امانت مالکی در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93
3 -2-4- ید امانی وید ضمانی ………………………………………………………………………………………………….93
3 -2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان …………………………….94
3-2-6- ملاک تعدى و تفریط…………………………………………………………………………………………………96
3 -2-7- تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر ………………………………………………………………………..97
3-2-8- شک در تحقق عنوان تعدى و تفریط …………………………………………………………………………..99
3 -2-9- ضمان در عقود اذنی ………………………………………………………………………………………………….101
3-3- تاثیر نیابت در عقود اذنیه
3-3-1 – اثر نیابت در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………104
3 -3-2- نیابت در وکالت در قانون مصر ………………………………………………………………………….106
4 :آثار مشترک به اقتضای اطلاق
طرح بحث
4-1- اثر امانت در دیگر مصادیق عقود اذنی ……………………………………………………….110
4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ایران ومصر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *