سپاسگزاری
سپاس ایزد منان که توفیق گام نهادن در عرصه دانایی را به من عنایت نمود.
از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی فر کمال تشکر را دارم و آرزوی شفاعت عاجل از درگاه خداوند متعال برای ایشان.

از استاد فرزانه ام جناب آقای دکتر پرویز نصیر خانی که راهنمایی این پایان نامه بر عهده داشتند و نیز استاد اسحاق بامری که مشاوره این پایان نامه بودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
از استاد محترم جناب آقای دکتر امیر حمزه سالارزائی داور این اثر که در طی دوران تحصیل از رهنمودهای ایشان بهره ها بردم صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم، همچنین از استاد محترم و گرامی دکترغلامرضا زمانیان که قبول زحمت نمودند و داوری این اثر را تقبل نمودند کمال تشکر را دارم.
از تمامی اساتید گرانقدر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان کمال تشکر را دارم.

تقدیم به
پدر
مادر
همسر
و حسام پسر گلم

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان میباشد. روش نمونهگیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجهای میباشد، روایی این پرسشنامهها از نوع محتوایی و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری دادهها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیهها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری میتوان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل میشود. یافتهها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایینتر از حد متوسط است.
کلمات کلیدی: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1-1-مقدمه 2
1-3-پیشینه ی تحقیق 3
1-4-اهمیت پژوهش 5
1-6-پرسش های پژوهش 5
1-7-فرضیه های پژوهش 6
1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 6
1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات 6
فصل دوم 7
2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده 8
2-1. قصد انعقاد بیع شرط 31
2-2. شرایط صحت بیع شرط 31
2-3. شرایط شرط در بیع شرط 32
2-4. آثار بیع شرط 32
2-7. ماهیت حقوقی اسقاط 40
2-8. اسقاط صریح یا ضمنی 41
2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن 41
2-10. اسقاط خیار 42
فصل سوم 45
مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری 45
3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است 47
3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست 48
3-3. حیله های ربا 48
3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48
3-5. اقسام بیع خیاری 50
3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن 52
3-7. احکام بیع خیاری 53
فصل چهارم 86
کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی 86
4-1. تعریف بانک و اهداف آن 87
4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89
4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری 96
4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع 100
4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد 104
4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش 106
4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه 109
4-8-1. بازارهای مشتقه 109
4-8-2. بازار نقد و مشتقه 109
4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه 110
4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه 110
4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه 111
5-11-2. تحلیل فرضیات 115
4-8-7. جمع بندی 118

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 113
جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 113
جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان 114
جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 114
جدول4- 5: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه اول 115
جدول4- 6: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه دوم 116
جدول4- 7: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه سوم 116
جدول4- 8: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه چهارم 117

فصل اول

کلیات تحقیق


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-مقدمه
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.
در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.
از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.
بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

1-2-بیان مسئله
بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است و در اصطلاح ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط نیز می گویند بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.

1-3-پیشینه ی تحقیق
اقوال در این مسأله که بیع خیاری از چه زمانی پیدا شده بسیار زیاد است، متاخرین از فقهای عامه معتقدند که بیع الوفاء(بیع خیاری)از اوایل قرن پنجم هجری پیدا شده است پس، بنابر این بیع خیاری از عقود و مسائل مستحدثه می باشد. اما فقهای امامیه برخلاف فقهای عامه این عقد را از عقود مستحدثی نمی دانند به دلیل این که در باره ی بیع خیاری روایات زیادی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وارد شده است. برخی از فقهای گذشته اعتقاد دارند که چون در عصر مجتهدین بیشتر مردم قصد نفع اخروی داشته و فقط لوجه الله قرض می دادند این روایات وجود خارجی آنچنانی نداشت، اما به مرور زمان که اوضاع و احوال تغییر کرد و حبّ دنیا در میان مردم زیاد شد دیگر هیچ کس مال خود را بدون طمع دستیابی به نفع قرض نمی داد، و در این هنگام بود که این عقد را برای تحصیل سود از طریق مباح و به اصطلاح طبق موازین شرعی، را به وجود آوردند.(سید حسین میرمعزی،بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد،1/28).
جزیره العرب، به هنگام ظهور اسلام، تجارت پررونقی داشته است. وجود دو راه مهم بازرگانی، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی، از جمله مکه و مدینه، در مسیر آنها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود، از عوامل عمده این رونق بوده است.(برگرفته از وبلاگ اینترنتی).
رونق مبادلات بازرگانی، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، عطیّه و قرض، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره، نهی کرد می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص، از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم، به عنوان اصل، و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.
احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است. باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده، مانند «بیع الحِصاه » که پس از تعیین ثمن، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *