رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره افساد فی الارض

3-7-1- تعریف و موجبات حد مساحقه 51
3-7-2- ادله اثبات دعوی 52
3-7-3- مجازات 53
3-7-3-1- اسقاط مجازات 54
3-8- قذف و قوادی 55
3-8-1- عناصر جرم قوادی 58
3-8-2- مراتب قوادی 58
3-8-2-1- شروع به جرم 58
3-8-2-2 – معاونت در جرم 59
3-8-2-3- مباشر 59
3-8-3- تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی 60
3-8-3-1- تعدد مادی 60
3-8-3-2- تعدد معنوی 60
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-8-4-ارزیابی قوانین مجازات قوادی 60
3-9- قذف 61
3-9-1- عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف 62
3-9-2- رکن معنوی جرم قذف 63
3-9-3- موارد سقوط اجرای حد قذف 63
3-9-4- مجازات قذف 64
3-9-4-1- تشدید مجازات 64
3-10- مصرف مسکر 64
3-10-1- مسکر 64
3-10-2- مجازات مصرف مشروبات الکلی 65
3-10-3- موجبات حد مسکر 65
3-10- 4- شرایط حد مسکر 66
3-10-5- ادله اثبات شرب مسکر 66
3-10-6- مجازات شرب مسکر 67
3-10-7- کیفیت اجرای حد شرب مسکر 68
3-10-7-1- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن 68
3-11- محارب و مفسد فی الارض 68
3-11-1 – محاربه در قرآن و شأن نزول آن 68
3- 11- 2- مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه و مفسد فی الارض 69
3-11-3- رابطه افساد فی الارض ومحاربه 71
3-11-4- شرایط معتبر در محارب     73
3-11-4-1- جنسیت 74
3-11-4-2- علنى بودن  74
3-11-4-3- عدم نیاز به همراهى جرم غصب اموال     74
3-11-4-4- تاثیر دین 76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-11-4-5- زمان  77
3-11-4-6- مکان     77
3-11-4-7- اهل ریبه     78
3-11-4-8- قصد ارعاب 79
الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب 80
ب ـ توانایى ایجاد ارعاب 81
3-11-5 -راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی الارض 83
3-11-6- مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی 83
3-11-7- مجازات محارب ومفسد فی الارض 89
3-12- سرقت 90
3-12-1- تعریف جرم سرقت: 90
3-12-2- شرایط اجرای حد 91
3-12-3- شرایط سقط حدود سرقت 94
3-12-3-1- حد قطع 95
فصل چهارم: جرائم موجب حد در قانون جدید 98
4-1- سب النبی 99
4-1-1- مقدمه 99
4-1-2-واژهشناسی 100
4-1-4- اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن 105
4-1-4-1- عنصر معنوی 105
4-1-4-2- تحقق تحقیر درخارج 106
4-1-4-3- اهانت به مقدسات ازروی غضب 107
4-1-4-4- اهانت ازروی شبهه 107
4-1-4-5- اهانت منجر به ارتداد 109
4-1-5- بررسی مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال 1392 109
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-5-1- مفهوم سب نبی 110
4-1-5-2- مبنای شرعی حرمت سب نبی 110
4-1-5-3- منبع قانونی ممنوعیت سب نبی 111
4-2- ارتداد و بدعت گذاری و سحر 112
4-2-1- انکار ضروری دین 112
4-2-2- انکار ضروری مذهب 113
4-2-3-انکار صداقت پیامبر 113
4-2-4-مسخره کردن دین 114
4-2-4- اهانت منجر به سب النبی 115
3-4- نتیجه 115
4-4-خوردن مسکر 116
4-5- بغی و افساد فی‌الارض 116
4-5-1- بغی چیست؟ و باغی کیست؟ 116
4-5-2- معنای لغوی بغی 116
4-5-3- معنای اصطلاحی بغی 117
4-6- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم در حدود 120
4-6-1- زنا 120
4-6-2- لواط و مساحقه 122
4-6-3-قوادی 122
4-6-4- قذف 122
4-6-5- سب نبی 124
4-6-6- حد مسکر 124
4-6-7- حد سرقت 125
4-6-8- محاربه 129
فصل پنجم: نتیجه گیری 131

فهرست مطالب
عنوان صفحه
5- امتیازهای قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 نسبت به قانون سابق مجازات 132
5-1- امتیازهای قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی چیست؟ 132
 5-2- قانون مجازات اسلامی جدید به چه میزان از جهت کیفری زندانها می کاهد؟ 134
5-3- نتیجه گیری 134
Top of Form
5-3-1- تقسیم بندی مجازات تعزیری 134
5-3-2- افزودن جرایم «سب نبی»،«بغی و افساد فی الارض» به مجموعه قوانین کیفری 135
5-3-3- تصویب قانون جدید و لغو قانون قدیم 135
5-3-4- نسخ صریح تعدادی از قوانین اقدامات تامینی و تربیتی 135
5-3-5-تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک 136

5-3-6- گسترش مسئولیت کیفری 136
5-2-7- نظام مند شدن مجازات های تکمیلی 136
   5-2-8- تخفیف مجازات های نظام مند 137

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-3- ایراداتی به کلیات قانون جدید مجازات اسلامی 137
 منابع و مآخذ 139
منابع فارسی 140
چکیده انگلیسی 143

چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع میپیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک این قانون می باشد و تبعیت از آن برای جامعه لازم الاجرا است ..
این قانون در 5 باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل 2 فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل 3 فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل 2 فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.

مقدمه
بنا به یک تعریف انسان حیوانی است ناطق و دارای اندیشه و وجه تمایز انسان از حیوان قوه عاقله اوست اما اگر آدمی اندیشهی خود را تقویت ننماید و در جهت نیل به اهداف الهی، انسانی، اخلاقی و ایجاد خلاقیتهای فکری خود همت نگمارد مسلم است که هم از رسالت انسانی خود عقب میماند و هم در کشاکش راز و رمز بقا و زندگی راهی از پیش نمیبرد به فرمایش حضرت محمد (ص) یک ساعت تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادت است مضمون و محتوای این فرمایش پیام آور رحمت، توسعه و حرکت این است که به واسطه ذات وجوهر خلقت ما انسانها همواره باید با خود بیندیشیم که برای رسیدن به ساحل علم و دانش از کجا باید شروع کنیم چگونه باشیم و چگونه باید عمل کنیم تا از بعد حیوانی خود با مدد از فکرمان فاصله بگیریم و عیار واقعی خود را در باور زمین و زمان متبلور سازیم ملتی سرافراز و پیشرفته و پیشرو خواهد بود که تفکر کند و با اندیشه آسمانی خود عالم هستی و جهان پیرامون را نورافشانی نماید و برای جنگ با جهالت و سیاهی در سرزمین پر رمز و راز و پرپیچ و خم خود به دنبال یافتن راهی باشد برای حقیقت و رسیدن به چشمهسارهای حکمت و سعادت که همچنان و همواره بایستی به کاوش و کنکاش علمی و عملی بپردازد در این راستا علم حقوق و گرایش جزا و جرم شناسی اگر با نگاه ژرف اندیش علمی در موضوعات مختلف با توسل و تمسک به دین مبین اسلام و دکترین حقوقی و اجماع علما ادیان الهی درصدد رفع و رجوع مشکلات جامعه جهانی و اوضاع داخلی و ملی با مطالعه دقیق اصولی و منطقی گام در راه زدودن تاریکی از لابهلای اذهان و افکار و عملکرد تودههای مردم نماید بیشک هنجارهای مثبت از سرزمین خاکی مستعد بشریت سر به افلاک عدالت و قانون و در نهایت رفاه و کمال همه جانبه میکشد.
علیهذا بررسی و تطبیق مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی از این امر کلی دانش بنیان و عقلانیت محور آدمی مستثنی نمیباشد لذا حقیر به اندازه توانی که داشتهام تا آنجایی که امکان داشته است به مصداق این بیت شعر:
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
در پایان نامه موصوف جد و جهد نمودهام تا در موضوع مانحن فیه طبق کارکردی که در پژوهش مزبور به تصویر کشیدهام گام موثری در این زمینه بردارم و خوب و بد آن را به قضاوت اساتید محترم متخصصین امر و کارشناسان مربوطه در این وادی میسپارم.
امیدوارم که توانسته باشم رسالت علمی و دانشجویی خودم را نسبت به تحقیقات انجامی و تبیین موارد مختلف در این حوزه به خوبی پشت سر گذاشته باشم.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
خدایاچنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
فصل اول – کلیات

1-1- بیان مسئله
وضع و تغییر قوانین به قدمت و وسعت حیات جمعی است؛ تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است.
اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین بخشی لحاظ نشده بود.
در قانون قبلی از آن جائی که مبحث جداگانه ای در مورد ادله اثبات دعاوی کیفری نبود لذا در هر مورد از جرائم حدود، راهها و ادله ثبوت آنها نیز ذکر شده بود ؛ که در قانون فعلی با توجه به وجود مبحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیاز به طول و تفصیل آنها در هر مورد نیست.
جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض”
در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی چند عنوان جدید به چشم می‌خورد که عبارتند از سب‌النبی که در قانون قبلی در باب حدود نامی از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاری و سحر که تمامی این چهار مورد در کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
در قانون قبلی در شماره بندها عموماً به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است. به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است.
قانون گذار در قانون فعلی از الفاظ محترمانهتر و مودبانه تری استفاده کرده و الفاظ رکیک را حذف نموده است. در قانون فعلی یکسری الفاظ و اصطلاحات مجمل و کلی حذف گردیدند مثل از بین بردن فساد روی زمین که این چنین تفسیر میشود که فردی حق دارد در کل دنیا دست به چنین اقدامی بزند و در واقع عمل وی از قلمرو حاکمیت داخلی فراتر می رفت و مشکلاتی را بوجود میآورد.
تاسیس جالبی که میتوان از آن نام برد تعیین مصادیق عنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *