خرید و دانلود پایان نامه سازمان بهزیستی

3-5-2-1-3- شیوع اقدام به خودکشی 67
3-5-2-1-4- شیوع کودک آزاری 68
3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شدید 68
3-5-3-1- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص 68
3-5-4- عنوان شاخص بیمه اجتماعی 69
3-5-4-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن 69
3-5-4-2- فرآیند محاسبه شاخص 70
3-5-5- عنوان شاخص: بیمه درمان 70
3-5-5-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن 70
3-5-5-2- فرآیند محاسبه شاخص 71
3-6- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری 71
3-6-1- در حوزه عمومی 71
3-6-2- در حوزه حمایتی و توانبخشی 73
3-6-3- در حوزه بیمه‌ای 75
3-6-4- حوزه امدادی 76
3-7- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 77
3-7-2- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی 79
3-7-2-1- آسیب‌های اجتماعی 79
3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار 85
3-7-2-3- سازمان‌های مردم نهاد 87

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7-2-4- فقرزدایی 88
3-7-2-5- توانمندسازی 90
3-7-2-6- نظام پرداخت یارانه‌ها 90
3-1- روش‌های مبتنی بر شناسایی گروههای هدف 91
3-7-2-6-1- تحلیل وضعیت موجود 92
3-8-3- توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه امدادی 93
3-8-4- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی 94
3-8-5- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه درمان 100
3-8-6- توصیف وضعیت موجود حوزه منابع انسانی 101
3-9- تحلیل نهایی وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 103
3-10- اهداف میان مدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی 107
3-11- اهداف میان‌ مدت و راهبردهای تحقق آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی 108
3-11-1- هدف: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان 8 درصد 108
3-11-2- هدف: کاهش نرخ بروز آسیب‌های اجتماعی به میزان 10 درصد در هر سال 109
3-11-3- هدف: کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان 80 درصد 110
3-11-4- هدف: افزایش میزان دریافتی مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم 110
3-11-5- هدف: افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به 80 درصد جمعیت کشور 111
3-11-6- هدف: 111
3-11-7 هدف: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به 100 درصد جمعیت کشور 112
3-11-8- هدف: کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد 113
3-11-9 هدف: افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان 20 درصد نسبت به اول برنامه 113
3-11-10 هدف: افزایش دانش‌مداری 113
3-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی 114
3-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌های انجام کار 114
3-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوری 115
فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی 116
4-1- رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم 117
4-2- مستندات قانونی 118
4-2-1- جایگاه آسیب‌های اجتماعی در قوانین 118
4-3- ارزیابی وضعیت موجود مشکلات اجتماعی درایران 122
4-3-1- توصیف وضعیت موجود 123
4-3-2- تحلیل وضعیت موجود 127
4-3-2-1- نقاط قوت: 127
4-3-2-2- نقاط ضعف: 128
4-3-2-3- فرصت‌ها: 128
4-3-2-4- تهدیدها: 130
4-4- چالشها و تنگنای اساسی و مهم (موانع پیشرو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه‌های کنترل و کاهش در آینده) 131
4-4-1- چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی) 131
4-4-2- چالشها در سطح میانه (موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی و…) 132
4-4-3- چالشها در سطح کلان 133
4-5- سیاستها و خط مشی‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از بزهکاری 134
4-5-1- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری اولیه از بزهکاری 134
4-5-1-1- اولویت ارتقای رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی بر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی 135
4-5-1-2- برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری اولیه 136
4-5-1-2-1- آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی 136
4-5-2- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی) و سازمانی 137
4-5-2-1- اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خطرات ناشی از آن 138
4-5-2-2- تقویت ساختاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه‌ی کاهش و کنترل مشکلات و آسیبهای اجتماعی. 138

4-5-3- تأکید بر افزایش و بهبود کیفیت حمایتهای اجتماعی 139
4-5-4- تأکید بر کاهش فشارهای اجتماعی: 140
4-5-5- تأکید بر برنامه‌های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی 140
4-5-5-1- ارکان توسعه مشارکتی عبارتست از: 140
4-6-رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری ثانویه از بزهکاری: 141
4-6-1- اولویت توانمند سازی بر حمایت صرف از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب: 141
4-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازی 143
4-6-3- برنامه ملی پیشگیری ثانویه از مشکلات اجتماعی در گروه‌های در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه 143
4-6-3-1- ساماندهی افراد شناسایی شده و ایجاد تشکل 143
4-6-4- رویکردهای توانمندسازی 144
4-7- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری ثالث از بزهکاری 144
4-7-1- برنامه‌های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنها 145
4-7-1-1- طرح اول 145
4-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 146
4-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر 146
4-7-1-2- طرح دوم 147
4-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار برای معتادان 148
4-7-1-2-2- ترک اعتیاد به روش بستری 148
4-7-1-2-3- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان ‌مدار 149
نتیجه و پیشنهادات 150
نتیجه 151

پیشنهادات 153
پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی 154
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 155
منابع و مآخذ 175
الف: کتب فارسی 175
ب: مقالات 176
ج: قوانین 177
Abstract 178

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-2- بررسی روند شاخص ضریب جینی در کشور 77
جدول 3-3- بررسی روند شاخص رفاه اجتماعی در کشور 77
جدول 3-4- بررسی روند نسبت هزینه دو دهک بالا به دو دهک پایین درآمدی در کشور 78
جدول 3-5- شاخص‌های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران(1380-1384) 89
جدول 3-6- توصیف وضعیت شاخص‌هایٍ بیمه‌ای در سازمان بازنشستگی کشوری 96
جدول 3-7- توصیف وضعیت شاخص‌های بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی 99
جدول 3-8 – توصیف وضعیت شاخص‌های بیمه‌ای در صندوق بیمه‌ اجتماعی روستائیان و عشایر 100

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- وضعیت نیروی انسانی از نظر نوع استخدام 102
نمودار 3-2 وضعیت نیروی انسانی از نظر نوع مدرک تحصیلی 102

چکیده
پایان‌نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.
با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.
و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.
کلید واژگان- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- پیشگیری از بزهکاری- پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث)

مقدمه:
برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها می‌باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروهها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذیر می‌نماید. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد.
در این اثر تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ویژه ماده 97 و همچنین مواد 1، 4، 5، 6، 8، 9، 15، 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، بسط پوشش بیمه، حمایتی و امدادی کشور و ایجاد هماهنگی و برنامه‌های اجرای قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخته و همچنین به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *