منبع پایان نامه ارشد درمورد
نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

منبع پایان نامه ارشد درمورد نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل درکنار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد. دیدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهرا فقهای شیعه دراین زمینه تردیدی ندارند.162 نکته …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

منبع پایان نامه ارشد درمورد طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل می شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، برخی فقیهان و دانشمندان حقوق اسلامی، بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین ضمان در عقد بیمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

در این فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقیفی بودن عقود، برای اثبات مشروعیت و صحت عقد بیمه عمر، به تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی می پردازیم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقیفی بودن عقود، به تحلیل بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل خواهیم پرداخت. 2-1-1- …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
صحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

منبع پایان نامه ارشد درمورد صحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

درستی برای بطلان عقد بیمه وجود ندارد و مقتضای عمومات و اطلاقات، درستی آن است.71 محمد رضا یقینی ، پایان نامه ای با عنوان ” بررسی مبانی فقهی بیمه ” در دانشگاه امام صادق علیه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسی شرایط صحت یک معامله، هر معامله ای …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

منبع پایان نامه ارشد درمورد جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بیمه. ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
شخص ثالث، بازپرداخت

منبع پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث، بازپرداخت

جریان اعتبار بیمه نامه می باشد. اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی هم تراز و یکدست می شود به طوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی در می آید. این کار نوعی سهولت بازرگانی است که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

منبع پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که در این جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم. نخست این که بیمه …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

منبع پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شود ؛ بیمه های اجتماعی یا اجباری ، بیمه هایی هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

منبع پایان نامه ارشد درمورد بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم . با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و …

منبع پایان نامه ارشد درمورد
استاد راهنما، طلاق، امام صادق

منبع پایان نامه ارشد درمورد استاد راهنما، طلاق، امام صادق

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی تحت عنوان تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه رضا میرزاخانی استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر حسین‌علی سعدی استاد مشاور: دکتر علیرضا دقیقی اصلی زمستان 1389 دانشکده …

پایان نامه رایگان با موضوع
دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46 145. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی الباحث: رضا میرزاخانی الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی …

پایان نامه رایگان با موضوع
دانشگاه تهران

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران

الریات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏1404 ه ق ) 61. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7، جزء 2، ( بیروت : دار احیاء التراث …

پایان نامه رایگان با موضوع
دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، …

پایان نامه رایگان با موضوع
امام صادق، عقد اجاره، طلاق

پایان نامه رایگان با موضوع امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را این طور بیان می دارد که: ” لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع “.432 میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: ” پس حکم به این که ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته …

پایان نامه رایگان با موضوع
شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد. برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را ” …