……………………55
2-18-7 پوست انسان ،الگویی برای پوسته ساختمان………………………………………………………………………………………………………..56
2-18-8 انتظارمعماری آینده ازپوست بدن انسان……………………………………………………………………………………………………………..56
2-18-9 تحولات فناوری نانودرپوسته هوشمند ساختمان…………………………………………………………………………………………………..56
2-18-10 مغزانسان،الگو واره یک مدیریت هوشمند…………………………………………………………………………………………………………..57
2-18-11 مغزو ساختمان آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
فصل سوم : برسی نمونه هاومصادیق
مقدمه
3-1 کاروان سرا درایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-2 نمونه معماری گذشته……………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-2-1 کاروان سرای شاه عباسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-3 معماری معاصر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-3-1 مجتمع بارین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-2 آنالیزهتل قصر(دست آزاد)………………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-4 نمونه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-4-1 اقامت گاه طبیعت گردی وادی الروم……………………………………………………………………………………………………………………..72
3-4-2 آسمانخراش جلبک دریائی…………………………………………………………………………………………………………………………………74
فصل چهارم : استاندارد هاوظوابط طراحی
مقدمه
4-1 شناسه مسیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-2 حداقل شرایط برای متل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-3 ارزیابی مکان های اقامتی………………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-4 ظوابط واستانداردها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-5 ضوابط فضاهای عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
برسی سازه
4-6 زیبائی سازه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-7 ستون ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-8 سیستم قابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-9 سازه چادری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
4-10 دیواربرشی فلزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
4-11 بتن عبوردهنده نور…………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-11-1 کاربردبتن عبوردهنده نور…………………………………………………………………………………………………………………………………95
برسی تاسیسات مکانیکی والکتریکی
مقدمه
4-12 هدف ازطراحی سیستم تهویه مطبوع……………………………………………………………………………………………………………………96
4-13 مدیریت هوشمندساختمان(BMS)………………………………………………………………………………………………………………………96
4-13-1 مزایای سیستم(BMS)برای ساکنان……………………………………………………………………………………………………………………96
4-13-2 مزایای سیستم(BMS)برای ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………97
4-13-3 اجزای سیستم مدیریت ساختمان………………………………………………………………………………………………………………………….97
4-14 عوامل موثردرانتخاب سیستم تهویه مطبوع درمراحل طراحی…………………………………………………………………………………..97
4-15 سامانه های خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-15-1 دیوارسبزپیکسیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
4-15-2 کرکره های خورشیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-15-3 پارکینگ خورشیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-16 سیستم های که میتوان درتهویه مطبوع استفاده کرد……………………………………………………………………………………………….100
4-17 فناوری نانو وتاسیسات میکانیکی……………………………………………………………………………………………………………………….101
4-17-1 هوای تمیز………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..101
4-17-2 نانو وکپسول های خشبوکننده هوا……………………………………………………………………………………………………………………..102
4-17-3 نانووتنظیم حرارت(موادتغییرفازدهنده)………………………………………………………………………………………………………………..102
4-17-4 نانوولوله های دفع حرارت………………………………………………………………………………………………………………………………102
4-17-5 نانو ومبدل های حرارت…………………………………………………………………………………………………………………………………..102
4-17-6 تایل چهل تکه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
4-17-7 آینه نورتعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
4-18 نانو وتاسیسات الکتریکی………………………………………………………………………………………………………………………………..103
برنامه فیزیکی
4-19 اهداف رستوران……………………………………………………………………………………………………………………………………………104
4-15-1 سلسله مراتب ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………..104
4-15-2 میزبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-15-3 کانون توجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-15-4 فضای نشیمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
4-15-5 فضای عرضه غذا……………………………………………………………………………………………………………………………………………105
4-15-6 چیدمان صندلی هادرمقابل میزها………………………………………………………………………………………………………………………..105
4-15-7 ویترین غذا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
4-15-8 آشپزخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
4-15-9 تفریحات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
4-16 طراحی پیشخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
4-16-1 قابل رویت بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-16-2 وسایل نشیمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
4-16-3 پیشخوان وخدمات………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-16-4 سرگرمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
4-16-5 سرویس دهی غذا………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
4-17 سالن چند منظوره…………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
4-18 اهداف درطرح ریزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………107
4-19 فضای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *