منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، قانون مجازات، مشارکت مردم، استان تهران

اینکه CPTED بتواند کارآیی واقعی خودش را داشته باشد باید نهادینه شود و به صورت فرآیند دایمی برای حمایت از وضعیت های محیطی و اجتماعی مطلوب درآید.

1-4-5- سرقت9:
سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود و زشتی و مذموم بودن آن در همیشه تاریخ مشاهده و ثابت مانده است.
1-4-5-1- تعریف سرقت:
سرقت واژه ای عربی از ماده “سَرَقَ” از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه) به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی و بدون حق برداشت آن است. همچنین “سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد”(عطاشنه، 3:1389). در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدیدن و دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است(عمید، 121:1369).
تعاریف متعددی برای سرقت ارائه شده است: ربودن چیزی از دیگری بدون اطلاع و رضایت او، گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب، ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری(منتظری، 53:1390). و از نظر قانون، سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارند? قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید. لازم? آن گرفتن، برداشتن و کش رفتن است(ستوده،158:1386).
سرقت عبارت است از ربودن مزورانه مال منقول دیگری (آتش پور، 19:1383).
سرقت عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به غیر بدون رضایت او بر خلاف حق به منظور انتفاع خود مرتکب یا شخصی ثالث و یا به هر منظور ناروای دیگر، همچنین ربودن شریک مال مشترک را بدون رضایت شریک یا شرکاء دیگر بر خلاف حق و به منظورهای مذکور دزدی محسوب می شود (ماده535 ق.م.ا).
1-4-5-2- تعریف قانونی سرقت:
ماده ??? قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد:
“سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی” . در این تعریف چهار عنصر “ربودن”، “مال”، “دیگری” و “به طور پنهانی” مشاهده می شوند که در فصل دوم هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-4-6- پلیس جامعه محور:
اداره امور پلیس جامعه محور، تمرکز زدایی خدمات پلیسی، همکاری ادارات پلیس با مؤسسات شهری دیگر(همچون پارک ها یا شرکت های خدماتی) در جهت حل و فصل مشکلات و مباحثه و گفت و گوی مکرر میان شهروندان و پلیس را درباره مشکلات محسوس در بر می گیرد. و متکی بر همکاری با اجتماع، دولت، مؤسسات محیطی و آموزشی برای اجرای روش ها در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم است(دن فلیسنر و همکاران، 1383، 81).

1-5-1- نوآوری پژوهش:
با مطالع? پژوهش های صورت گرفته در زمین? پیشگیری از جرم متأسفانه کمتر به موضوع طراحی محیطی پرداخته شده و در این زمینه فقر مطالعاتی به چشم می خورد. تحقیقات صورت گرفته در زمین? طراحی محیطی نیز به طور کلی به موضوع جرم پرداخته شده و روی جرم خاصی صورت نگرفته است (در بررسی و جستجوی پایان نامه ها و مقالات پژوهشی ارائه شده خارج از آنچه ذکر شد مشاهده نگردید). لذا در این تحقیق سعی شده به جرم سرقت مغازه پرداخته شود و نقش طراحی محیطی در پیشگیری از این بزه مورد بررسی قرار گیرد.

1-5-2- اهمیت پژوهش در بره? کنونی:
همان طور که ذکر شد در زمین? طراحی محیطی پژوهش های کمی صورت گرفته و از طرفی با توجه به رویکرد کنونی پلیس و تأکید مدیران ناجا به رویکرد پلیس جامعه محور و همکاری و مشارکت مردم و افراد جامعه با پلیس در زمین? پیشگیری از جرم، اهمیت تحقیق در این زمینه نمایان می گردد. رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز افراد جامعه، مالکان، معماران و طراحان شهری را جهت پیشگیری از جرم به مشارکت با پلیس فرا می خواند، پس می توان گفت که این رویکرد یک رویکرد جامعه محور بوده و تحقیق در این زمینه می تواند در تحقق سیاست های کنونی پلیس گامی بردارد.

1-6- خلاص? فصل:
در مورد ارتکاب جرم سه عنصر اصلی مجرم، آماج و مکان وقوع جرم نقش دارند که با حذف هر یک از این سه عنصر، جرمی اتفاق نمی افتد. ساده ترین و کم هزینه ترین راه حذف عنصر مکان می باشد. مجرمین نیز بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم برمی گزینند که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان کمتر باشد. سرقت از جرایمی است که احساس ناامنی زیادی به افراد جامعه تحمیل نموده و بازتاب منفی وسیعی در اذهان مردم ایجاد می نماید.
در زمین? پیشگیری از جرم، علاوه بر پلیس، سیاستگزاران، متخصصان طراحی و مهندسین شهری از طریق ایجاد محیط های امن نقش مهمی دارند. نیروی انتظامی نیز به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت باید با روش های نوین پیشگیری از جرم آشنا باشد که یکی از این روش ها توجه به تأثیر محیط و نقش طراحی محیطی، بر میزان وقوع جرایم می باشد که آشنایی با این مباحث می تواند پلیس را در شناسایی مکانهای جرم خیز یاری نموده، تا از آن طریق بتواند با اشرافیت به موضوع، راهکارهای موثرتری در جهت ارتقاء امنیت ارائه نماید.
در کنار سایر رهیافت های پیشگیری از جرم که بیشتر به دنبال شخصیت و از بین بردن زمینه ها و علل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جرم بوده اند، رهیافت مکانیکی (وضعی و فرصت مدار) در پیشگیری از جرم به یکی از دیدگاه های غالب در زمین? پیشگیری از جرم تبدیل شده است.
این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه نظری? پیشگیری وضعی است ولی در قلمرو و کاربرد محدودتر از آن است. نظری? CPTED بر این نظر استوار است که می توان با طراحی مناسب و کاربری مؤثر محیط از ا
رتکاب جرم پیشگیری کرده و علاوه بر بهبود کیفیت محیط زندگی بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط مصنوع یا به عبارتی محیط ساخته شد? دست بشر و جرایم مرتبط و شایع در مناطق، مانند تخریب و سرقت قرار می دهد.
به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود و یا تقویت جنبه های کنترل و نظارت افراد شده، تعلق اهالی را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند زمین? پیدایش و شکل گیری فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و در نتیجه مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند، زیرا در معادله ای عقلانی که معمولاً مجرم قبل از ارتکاب عمل مجرمان? خویش بدان متوسل می گردد، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم یعنی هزین? جرم بیشتر از منافع یا سود حاصل از آن خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر پیشگیری ها این مزیت را دارد که تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت فرد است.

فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی تحقیق

مقدمه:
فصل دوم تحقیق نمایان گر سرچشم? اصلی تحقیق و سر منشأ جرق? ذهنی اولی? محقق برای بررسی یک موضوع خاص به عنوان موضوع و مسئل? تحقیق خود است؛ چرا که در این فصل از تحقیق، محقق به بررسی و کنکاش در نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق خود در راستای تأیید و یا رد آنها پرداخته و با آزمون و سنجش آنها، همسویی و یا تقابل هر یک از فرضیه های خود را با نظریه های مرتبط می سنجد.
لذا در این فصل از تحقیق حاضر ابتدا سعی گردیده است که در بخش اول با عنوان اصول و مبانی پیشگیری از جرم به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد موضوع پیشگیری و سرقت که هدف اولیه تحقیق می باشد پراخته و در بخش دوم با عنوان پیشین? تحقیق به بررسی پژوهش ها و مطالعاتی که در گذشته در داخل و یا خارج از کشور در این زمینه انجام پذیرفته است پرداخته شود.
در بخش سوم با عنوان مرور نظری به بررسی نظریه های مرتبط با موضوع مورد تحقیق به ویژه نظریه های پیشگیری محیطی از جرم که فرضیه های مطرح گردید? تحقیق نیز نشأت گرفته از محتوای آنها می باشد پرداخته می شود.
با توجه به موضوع مورد تأکید تحقیق، در بخش چهارم با عنوان مفهوم شناسی CPTED10، به اصول و استراتژی های اجرایی و موانع پیشگیری محیطی و اجرای آن در مناطق تجاری پرداخته خواهد شد.

2-1-7- شهر اراک11:
اراک یکی از کلان‌شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای غرب و مرکز ایران و مرکز استان مرکزی و شهرستان اراک است. اراک با جمعیتی برابر با ?99634 نفر (سرشماری سال 1390)، قطب جمعیتی استان مرکزی و پانزدهمین شهر پرجمعیت ایران به حساب می‌آید.از قرن دوم اسلامی ناحی? میان همدان، ری و اصفهان عراق نامیده شد که بعدها برای تمایز با عراق عرب آن را عراق عجم نامیدند. عراق معرب اراک است. اراک نسبت به بسیاری از شهرهای ایران، شهر جوانی محسوب می‌شود.

2-1-7-1- تاریخچه:
شهر اراک را یوسف خان گرجی بنیان گذاشت و تاریخ بنای آن به ???? خورشیدی می‌رسد. جنب? نظامی تا سال ????هجری قمری برای این شهر بیشتر مطرح بود. در این سال سیل مهاجران از نقاط مختلف به سوی اراک آغاز گشت و موجب آغاز رونق اقتصادی شهر شد. و در سال ???? شمسی با همکاری بلدی? عراق خیابان امام خمینی امروزی، عباس آباد و باغ ملی احداث و بافت قدیمی شهر مرمت شد. همچنین با عبور راه آهن از شهر در سال 1983 میلادی، توسع? شهرنشینی شتاب گرفت. در سال‌های صلح و آرامش دیوارهای حفاظتی شهر برداشته شد و شهر بی رویه رو به توسعه نهاد. موقعیت ترابری اراک از مهمترین عوامل توسع? شهر در سال‌های اخیر بوده‌است (یزدی پسند، 142:1386).
شهر اراک در دوران قاجار، پس از ساخت به عنوان حکومت نشین ولایت عراق انتخاب شد. در دور? پهلوی، طبق قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب ?? آبان ???? خورشیدی)، اراک یکی از ?? شهرستان استان شمال بود. سپس بر اساس قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب ? بهمن ???? خورشیدی)، اراک در کنار زنجان جزو استان یکم قرار گرفت. در سال ???? خورشیدی هم‌زمان با تشکیل استان مرکزی (به مرکزیت تهران)، شهر اراک نیز یکی از شهرهای این استان شد و در سال ???? خورشیدی مرکز استان مرکزی از تهران به اراک منتقل گردید. یک سال بعد از آن استان تهران از استان مرکزی جدا شد. از آن زمان تا کنون شهر اراک به عنوان مرکز استان مرکزی در تقسیمات کشوری شناخته‌می‌شود (امیراحمدیان، 101:1383).
2-1-7-2- ویژگی های جغرافیایی:
شهر اراک در فاصل? 280 کیلومتری تهران و روی مدار ?? درجه و ? دقیقه و ?? ثانیه در نیم‌کره شمالی از خط استوا قرار گرفته است. همچنین این شهر روی نصف النهار ?? درجه و ?? دقیقه و ?? ثانیه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد.
شهر اراک از سمت جنوب با رشته‌کوه‌های سفیدخانی، کوه‌های نظم آباد، سرخ کوه(کوه سرخه) و از سمت غرب با کوه مودر احاطه شده‌است. کوه‌های اطراف شهر از جمله کوه‌های مرکزی و پیشکوه‌های داخلی رشته کوه زاگرس محسوب می‌شوند.
اقلیم اراک خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران (زمستان‌های سرد و مرطوب و تابستان‌های گرم و خشک) را دارا است. کوههای اطراف اراک و تالاب میقان و دشت فراهان در آب و هوای این منطقه اثر کرده و ویژگی‌های خاصی به آن بخشیده‌است.
پیش از بنای شهر اراک، مردم این ناحیه به گویش‌های گوناگونی مانند تاتی در منطق? وفس سخن می‌گفتند. پس از بنای شهر اراک و مهاجرت مردم این مناطق به شهر، این گوی
ش‌ها با یکدیگر درآمیختند و گویش ویژه‌ای به وجود آوردند، تا زمانی که با پیدایش رسانه‌های جمعی این گویش رو به زوال نهاد و هم اکنون اهالی اراک تا حدی بدون لهجه بوده و کتابی یا تهرانی سخن می‌گویند ولی در روستاهای اطراف و خود شهر زبان پیرمردان و پیرزنان همان لهج? قدیمی است(محتاط، 6:1368).

1-4-7-3- ویژگی های صنعتی:
اراک یکی از شهرهای صنعتی ایران است که از لحاظ گوناگونی محصولات صنعتی، نخستین، از لحاظ وجود صنایع مادر، دومین و به طور کلی چهارمین قطب صنعتی کشور محسوب می‌شود. این شهر به واسط? وجود صنایع مادر، تولید ??درصد تجهیزات انرژی کشور، وجود بزرگترین کارخان? تولید کنند? آلومینیوم کشور و وجود بزرگترین معدن سدیم سولفات کشور است و لقب پایتخت صنعتی ایران را به خود اختصاص داده‌است و به همین دلیل یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران است.
نخستین کارخان? تولید آلومینیوم کشور (ایرالکو) ، نخستین و بزرگترین کارخان? واگن سازی و لوکوموتیوسازی کشور (واگن پارس) ، نخستین کارخان? کمباین‌سازی کشور (کمباین‌سازی ایران) ، بزرگترین کارخان? سازند? دکل انتقال نیرو در خاورمیانه (آونگان)، نخستین ایستگاه آزمایش تست دکل‌های انتقال نیرو در خاورمیانه و آسیا در این شهر قرار دارند. همچنین این شهر به دلیل پایان طرح‌های گازرسانی به عنوان نخستین مرکز استان سبز کشور شناخته شده‌است(یزدی پسند، 1386).
شهر اراک دارای صنایع گوناگون فلزی، شیمیایی، نساجی، ساختمانی و خوراکی است که برخی از این واحدها (مانند هپکو، آونگان، املاح معدنی ایران، آذرآب، شرکت آلومینیوم ایران، نورد آلومینیم (آلومرول)، شرکت ماشین‌سازی اراک، کمباین سازی، و کارخانه واگن پارس) از صنایع اساسی کشور به شمار می‌روند(دهگان، 103:1383).

2-2- اصول و مبانی پیشگیری از جرم :
در هر جامعه ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی محسوب می شود و افزایش بیش از اندازه آن باعث ناامنی و تضعیف چهره دولت و پلیس می گردد. امروزه جرم و ترس از آن به دغدغ? رایج در اکثر جوامع تبدیل شده است. معمولاً در جوامع پیشرفته و حتی غیر پیشرفته فعالیتهای پلیس و احساس امنیت بر اساس افزایش و یا کاهش وقوع جرائم ارزیابی می شوند لذا مهار میزان جرائم توسط پلیس در آن جوامع از فاکتورهای مهم احساس امنیت به شمار می آیند. در عصر کنونی اهمیت پیشگیری و ترس از جرم به مراتب نسبت به گذشته بالاتر رفته است. دانشمندان جرم شناس این اعتقاد قدیمی را که پلیس تنها از طریق گشت زنی و ایست و بازرسی قادر است که از ارتکاب جرائم پیشگیری کند، به چالش کشیده اند. زیرا انگیزه ها و روش و شگردهای بکار رفته در جرائم بسیار گسترده شده نیازمند روشها و ابزارهای متناسب با زمان و مکان و نوع جرم به وقوع پیوسته است.
2-2-1- مفهوم اصطلاحی پیشگیری:
در استنباط مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی می توان بیان نمود. برخی از جرم شناسان مفهومی موسع برای تدابیر پیشگیرانه قائل شده و گروهی دیگر پیشگیری را در مفهومی محدود و مضیق به کار می برند.
2-2-2- مفهوم موسع پیشگیری:
مطابق این مفهوم، انجام دادن هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می شود. بر اساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم،