می 11, 2021

یادگیری و نظریه های یادگیری::پایان نامه درباره آموزش

 
– یادگیری و نظریه های یادگیری:
صاحبنظران معرفت پذیری[1] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود، تعریف کرده اند. ( ایکینز[2] ، 1987 ، 36-48) .از این تعریف چهار نکته استنباط می شود.

 • معرفت پذیری مفهوم تغییر را در بر دارد . آدمی پس از یادگیری ، قدری نسبت به گذشته اش ، چه خوب و چه بد ، تفاوت خواهد کرد.
 • تغییر ناشی از یادگیری تا حدودی پایدار است.
 • یادگیری بر رفتار بالقوه اثر دارد . به دلیل اینکه ذهن دیگران را نمی توان خواند، برای تعیین معرفت کسب شده باید بر مشاهده متکی بود.
 • تغییر از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود.( مورهد گریفین[3]، 1989 ،40-43 )

معرفت پذیری علاوه بر نظریه های ادراک و اسناد، در تشریح و تشخیص رفتار سازمانی مؤثر است. آدمی از راه های گوناگون معرفت می پذیرد.

 1.                 learning
 2. Gib Akins

Griffin   3.Gregory  Moorhead  and Ricky  W.
 


هرفرآیند فرعی به طور پیچیده ای آنقدر به نقطه آغاز خود بازگشت می کند تا ابهام ها، تناقض ها و فاصله ی میان انتظارات و واقعیت ها به حد قابل قبول برسد.

 • مشاهده[1] : قدرت تحلیل آدمی بر داده های پردازش شده ای مبتنی است که توسط “مشاهده”از جهان پیرامونش گرفته است.
 • بینش[2] یا فراست : منظور از بینش یا نگرش ، دید یا قضاوتی است که مشاهده گر پس از تحلیل و پردازش “داده ها” در ذهن خود آگاه خویش از آنچه در پیرامونش دیده است پیدا می کند.
 • دانش[3]: دانش عبارت از معانی (ارتباط ) اطلاعات و واقعیت هاست که آدمی برای نتیجه گیری در دسترس دارد.
 • استقرا[4] :استقرا، آن فراگرد ذهنی استدلال از جزء به کل است.
 • قیاس[5] : قیاس، فراگردی ذهنی است که به وسیله ی آن آدمی از مفاهیم کلی به مفاهیم جزئی سیر می کند.و ویژگی های یک نتیجه گیری کلی را به موارد جزئی گسترش می دهد.(کافی و دیگران ، 1985 ، 9 )

2-1-5-1 روش رفتار گرایی:
رفتار گرایان بر تقویت رفتارها در هنگام بروز تأکید می ورزند.
رفتار در شرطی کردن سنتی پس از تلفیق مکّرر محرک خنثی و غیر شرطی ، تنها با ارائه محرک خنثی ، واکنش شرطی دریافت می دارد. (پاولف6 ، 1927 ،32-34 ) روش شرطی کردن مؤثر ،این روش شیوه ی شرطی کردن سنتی را با تمرکز بر نتایج حاصل از رفتار گسترش می دهد.(اسکینر،1974 ، 45 ).  در شرطی کردن مؤثر هنوز کنش موجب واکنش می شود. ولی آنچه پس از واکنش رخ می دهد –
نتیجه ی مطلوب یا نا مطلوب- تعییین کننده ی تکرار واکنش مزبور خواهد بود. ( اسکینر ، 1938 ،38 و جابونسکاری و دوريس7 ، 1927 ،32-34
                                                                                                Observation  1.
2.intuition  or  insight
3.knowldge
4.induction
5.deduction
6.I. P.Pavlov
.B.F.S kinner &7.S.F.Jabonsky  and  D.L. Devries
 
 روش شناخت:
روانشناسان شناختی بر ارتباط هایی که میان رفتارها ی گوناگون از طریق تجربیات آزمون و خطا بر قرار  می شود تأکید دارند.
در برابر ارتباط های کنش و واکنش ، که در نظریه ها ی رفتاری نقش کلیدی دارند، نظریه پردازان شناخت گرا به اهمیت شناخت انتظارات و حالتهای محیطی توجه دارند. ( تولمن ، 1932 ، 73 و لوتانز[1]،1985 ، 290-311 (
2.E. C.Tolman , F.Luthan
روش معرفت پذیری(یادگیری) اجتماعی :
نظریه پردازان معرفت پذیری اجتماعی ،روش های رفتار گرایی و شناختی را با هم ترکیب             می کنند.نظریه یادگیری اجتماعی با فراتر رفتن از هر دو نظریه رفتاری  و شناختی معرفت پذیری را
 
 
ناشی از الگو قرار دادن رفتارهای دیگران می داند. معرفت پذیران با استفاده از مشاهدات برای جمع آوری اطلاعات ، رفتار دیگران را تقلید می کنند (باندورا[1]، 1978، 52-50 )
باندورا در می یابد که تلاش های حالات ذهنی و حافظه به افراد کمک می کند تا رفتار را بهتر و مؤثرتر از شیوه ی آزمون و خطا فرا گرفته ، در حافظه بسپارند.این امر شیوه ی شرطی کردن مؤثر و رفتارگرایی افراطی را به چالش وا می دارد.
در روش یادگیری اجتماعی همچنانکه افراد بر محیط خودشان اثر می گذارند محیط هم به نوبه ی خود بر چگونگی اندیشیدن و رفتار آنان اثر می گذارد.
.A. Bandura1