می 14, 2021

کیفیت خدمات درصنعت بانکداری،پایان نامه فرهنگ سازمانی و رضایتمندی مشتریان

کیفیت خدمات درصنعت بانکداری
کیفیت خدمات در صنایع مختلف ازجمله بانکداری تأثیرزیادی بر روی گرایش به استفاده از خدمات دارد (کرونین وتیلور،1992) و همچنین رغبت مشتریان برای وفادارماندن نسبت به ارائه کننده خدمات در پی دارد (گرین وهمکاران،2007،ص142).
نیومن وکولینگ[1] یک مطالعه تجربی در خصوص نوآوری در بهبود کیفیت در دو بانک انگلیسی انجام دادند که در آن ابزار جمع آوری داده ها برمبنای مدل سروکوآل[2] بود. این دو مدل 10 جنبه از کیفیت خدمات ، شامل موارد زیررا مورد ارزیابی قرار داده است (نیومن وکولینگ،1996).
قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ، صلاحیت وشایستگی، قابلیت دسترسی ، ادب واحترام ، ارتباطات، اعتبار ، امنیت ، فهم یا شناخت از مشتری و شواهد فیزیکی و ملموس (نائم وهمکار، 2008،ص2).
گروهی از محققین براین عقیده اند که برخی ازخدمات خاص موقعیت های ویژه بوده و نمی توان آنها را در همه موارد بکار برد. برای مثال فیبل کورن[3](1985) تحقیقی را بر روی سیتی بانک[4] انجام داد ودریافت که رضایتمندی کلی از سیتی بانک براساس رضایتمندی از آخرین برخورد (مواجهه) با بانک در 5 حوزه اصلی ذیل ایجاد می شود:

  • برخورد تحویلدار
  • موقعیت باجه ارائه خدمات
  • دستگاه های خودپرداز
  • خدمات تلفنی (تلفن بانک)
  • رسیدگی به شکایات

او سپس نتيجه گرفت كه آنچه كه در همه 5 حوزه ارائه خدمات مشترك است، خواسته هاي مشتريان است. خدمت رساني سريع از طريق افرادي كه مي دانند چه كاري را بايد انجام دهند و چطور بايد انجام دهند، و توجه به كساني كه بايد آنها را به عنوان مشتريان ارزشمند حفظ و حمايت كرد ( پيزام و اليز، 1999، ص330).
1 Newman, K., & Cowling, A.
2 SERVQUAL
3 Fiebelkorn, S.L.
4 City bank