کيفيت اطلاعات مالي:
اگر بخواهيم ويژگيهاي کيفي اطلاعات مالي را بطور خلاصه تعريف کنيم شايد بهترين تعريف همان تعريف ارائه شده توسط ويکري[1] (1985) است که مي گويد “ويژگيهايي از اطلاعات که موجب سودمندي آن مي شود”. براي اينکه اطلاعات باکيفيت تلقي شوند بايد حايز يکسري خصوصيات کيفي باشند. اين خصوصيات باعث مي شود تا اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملکرد مالي، و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود. خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات عبارتند از” مربوط بودن” و “قابل اتکا بودن” که اين دو خصوصيت نيز خود متشکل از خصوصيات ديگري هستند. اطلاعاتي مربوط تلقي مي شوند که بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال و آينده يا تاييد و تصحيح ارزيابيهاي گذشته آنها موثر واقع شود. براي اينکه اطلاعات مربوط باشند بايد ارزش پيش بيني و قابليت تاييد( ارزش بازخورد) داشته باشند و به موقع در اختيار استفاده کنندگان قرار بگيرند. اطلاعاتي قابل اتکا هستند که کامل بوده، عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشند و بطور صادقانه معرف آن چيزي باشد که مدعي بيان آن است يا بگونه اي معقول انتظار مي رود بيان کند. براي اينکه اطلاعات قابل اتکا باشند نيز بايد کامل بوده، بيطرفانه و محتاطانه و بياني صادقانه و با رعايت رجحان محتوا برشکل تهيه و ارائه شوند(اعتمادي و همکاران، 1388).
2ـ15ـ الگو
مجموعه اي از معادلات يا پيشنهادات است كه بعضي از جنبه هاي تجربي را در شكلي ساده تر شرح مي دهد. “كوهن” در رساله خود در مورد الگوي تغييرات تفكر علمي مفهوم “الگو” را معرفي كرده است. كوهن الگو را چارچوبي نظري و كاربردي تعريف كرده است كه بر مبناي آن الگوهايي براي خلق سنتهاي منجسم و خاص تحقيق علمي ساخته مي شود. الگوي يك دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وي را رقم مي زند. الگو دامنه كاربرد تجربه را براي تئوريها و تحقيقات روشن مي كند .نوع آزمون و استانداردهاي لازم براي داوري درباره تناقض مفروضات تئوريك را الگو تعيين مي كند .الگو نوعي جهان بيني و محوري براي تحقيق است(گجراتي، 1384).
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب:
يك الگوي خوب بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :
الفكمي بودن متغيرهاي بيان كننده الگو
اين اصل مي گويد كه الگو زماني با ارزش و مهم خواهد بود كه مقدار زيادي از تغييرات را به وسيله مقدار كمي از متغيرها توضيح دهد. به عبارت ديگر براي دريافتن اساسي پديده تحت مطالعه، تنها بايد متغيرهاي كليدي را در تحليل وارد نمود .
بقابليت تشخيص
اين اصل حكم مي كند كه براي مجموعه داده هاي معين، پارامترهاي تخمين زده شده بايستي مقادير منحصر به فردي را به دست دهند  .به عبارت ديگر تنها يك تخمين براي هر پارامتر مشخص بدست آيد .
جخوبي برازش
نظر به اينكه هدف اساسي تحليل رگرسيون، بيان تا حد امكان تغييرات دو متغير وابسته به وسيله متغيرهاي توضيحي ملحوظ در الگو است؛ بنابراين الگو، زماني به اندازه گيري عنوان يك الگوي خوب مد نظر قرار مي گيرد كه اين بيان كه بوسيله ٢R مي شود حتي الامكان بالا باشد .
دسازگاري با تئوري
ممكن است الگو علي رغم داشتن ٢R بالا ، بعلت اشتباه بودن علائم يك يا چند ضريب آن، الگوي خوبي نباشد، به عبارت ديگر علامت ضرايب الگو بايد با مفاهيم تئوري سازگار باشد .
هقدرت تعميم دهي و پيشگيري
تنها آزمون مناسب براي اعتبار الگو مقايسه پيش بيني آن با تجربه و واقعيت است . اما اين سوال مطرح مي شود كه مگر٢R  بالا دلالت بر قدرت تعميم دهي الگو ندارد. جواب اين سوال مثبت است و بايد گفت كه اين قدرت بيان شده توسط٢R  فقط در رابطه با يك نمونه معين مدنظر است و آنچه كه در اينجا مدنظر است قدرت پيش بيني و تعميم دهي براي دوره اي خارج از دوره نمونه مي باشد(گجراتي، 1384).
[1] . Vickrey