پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: کودک

ب همبستگی
انتظارات نامناسب 6 73/0
فقدان همدلی 9 68/0
استفاده از تنبیه بدنی 10 63/0
معکوس شدن نقش ها 6 80/0
احجاف در توان و استقلال کودک 4 72/0
مقیاس کلی 35 77/0

4-4-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P

1-4-4-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی
برای محاسبه روایی آزمون(SCAS-P) از محاسبه ضریب همبستگی نمره ی هر گویه با نمره کل استفاده شد محاسبه گردید. نتایج در جدول(8-4) آمده است، به جز گویه های: – فرزند من نگران است که دیگران به او فکر کنند 15/0 ، فرزند من از حشرات یا عنکبوت می ترسد 17/0 ، فرزند من از این که جلوی کلاس صحبت کند می ترسد18/0 و فرزند من مجبور است کارهای مشخصی را به راه درستش انجام دهد تا اتفاق بدی برای او نیفتد 16/0، ضریب همبستگی دیگر گویه ها با کل مقیاس در سطح (01/0P<) معنا‌دار بود و در دامنه‌ای بین 33/0 تا 64/0 قرار داشت.
جدول شماره(8-4) همبستگی گویه ها با مقیاس کلی پرسش نامه اضطراب کودک

گویه‌ها ضریب
همبستگی
1- فرزند من غالباً نگران است **43/0
2- فرزند من از تاریکی می‌ترسد **56/0
3- فرزند من زمانی که مشکلی دارد از احساسات عجیب در شکم خود شکایت می کند **42/0
4- فرزند من از احساس ترس شکایت دارد **50/0
5- فرزند من از تنها بردن در خانه می ترسد **52/0
6- فرزند من از امتحان دادن می‌ترسد **34/0
7- فرزند من زمانی که مجبور است از دستشویی یا حمام عمومی استفاده کند می ترسد **47/0
8- فرزند من نسبت به دوربودن از ما (من) نگران است. **59/0
9- فرزند من از اینکه جلوی دیگران کار احمقانه ای انجام دهد می‌ترسد **63/0
10- فرزند من از اینکه در مدرسه عملکرد بدی را داشته باشد نگران است. **54/0
11- فرزند من نگران است که برای اینکه از اعضای خانواده‌ی مان اتفاق بدی بیفتد. **56/0
12- فرزند من از این شکایت دارد که بدون دلیل و به طور ناگهانی این حس را دارد که نمی‌تواند نفس بکشد. **47/0
13- فرزند من از اینکه تنها بخوابد می ترسد **46/0
14- فرزند من با اینکه صبح ها به مدرسه برود مشکل دارد، چون احساس ترس و نگرانی می‌کند. **46/0
15- فرزند من دائماً بررسی می‌کند که کارهایش را درست انجام داده باشد (مثل خاموش کردن چراغ یا قفل کردن در) **42/0
16-فرزند من از سگ می ترسد **45/0

17- به نظر می رسد که فرزند من نمی‌تواند از دست افکار بد و احمقانه خاموش شود. **43/0
18- فرزند من زمانی که مشکلی دارد از اینکه قلبش تند تند می زند شکایت دارد **40/0
19-فرزند من ناگهان شروع به لرزیدن می کند زمانی که هیچ دلیل خاصی برای آن وجود ندارد. **47/0
20- فرزند من نگران است که برای او اتفاق بدی بیفتد **44/0
21- فرزند من از رفتن به دکتر یا دندان پزشکی می ترسد **34/0
22- فرزند من زمانی که به مشکلی بر می خورد دچار ترس و لرز می شود. **57/0
23- فرزند من از بلندی و ارتفاع می ترسد (مثل بودن بالای صخره) **40/0
24- فرزند من مجبور است به چیزهای خاصی فکر کند (مثل اعداد یا کلمه‌ها) **52/0
25- فرزند من از مسافرت با ماشین، اتوبوس، یا قطار می ترسد **49/0
26- فرزند من نگران است که دیگران به او فکر کنند. **15/0
27- فرزند من از بودن در جاهای شلوغ می ترسد (جاهایی مثل مراکز خرید، سینما، اتوبوس‌ها و زمین‌های شلوغ) **43/0
28- فررند من ناگهانی و بدون دلیل خاصی واقعاً احساس ترس می کند. **62/0
29- فرزند من از حشرات یا عنکبوت می ترسد 17/0
30- فرزند من از این شکایت دارد که بدون دلیل خاصی حالت غش و ضعف پیدا می کند. **46/0
31- فرزند من از این که جلوی کلاس صحبت کند می ترسد 18/0
32- فرزند من از اینکه بدون هیچ دلیلی قلبش شروع به تند زدن می کند شکایت دارد **59/0
33- فرزند من نگران است که به طور ناگهانی احساس ترس پیدا کند زمانی که هیچ چیز برای ترسیدن از آن وجود ندارد **61/0
34- فرزند من از بودن در فضاهای بسته و کوچک (مثل تونل و اتاق های کوچک ) می ترسد **64/0
35- فرزند من مجبور است بعضی کارها را بارها تکرار کند (مثل شستن دست‌ها، تمیز کردن و گذاشتن چیزها در جای خودشان) **46/0
36- فرزند من با تصاویر و افکار بدی که در ذهنش است اذیت می‌شود **56/0
37- فرزند من مجبور است کارهای مشخصی را به راه درستش انجام دهد تا اتفاق بدی برای او نیفتد 16/0
38- فرزند من اینکه تمام شب بیرون از خانه باشد می ترسد **44/0
**-معناداری در سطح (01/0P<)
*-معناداری در سطح (05/0P<)
2-4-4-همبستگی زیر مقیاس‌های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی
همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یک دیگر در دامنه ای 28/0 تا 62/0 محاسبه شد بیشترین همبستگی بین اضطراب فراگیر و اضطراب جدایی(62/0) و کمترین همبستگی بین اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی (28/0) بود که در جدول 9-4 آمده است.
همبستگی هر یک از زیرمقیاس ها با مقیاس اضطراب کلی در دامنه 86/0 تا 81/0 محاسبه شد که بیشترین رابطه اضطراب جدایی(81/0) واضطراب فراگیر (88/0) و کمترین رابطه ترس از جراحت های بدنی (66/0) نشان داد. همانگونه که نتایج نشان می دهد همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با نمره کل بیش از همبستگی مقیاس ها با یکدیگر است که این موضوع نشان دهنده ی روایی افتراقی مقیاس است.

جدول 9-4 ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها
مقیاس ها اضطراب فراگیر اضطراب اجتماعی اضطراب جدایی وسواس فکری عملی حمله هراس و آگروفوبیا ترس از جراحت‌های بدنی اضطراب کلی
اضطراب فراگیر

اضطراب اجتماعی **28/0

اضطراب جوابی **62/0 **39/0

وسواس فکری و عملی **32/0 **48/0 **42/0

حمله هراس و ترس از فضای باز **40/0 **43/0 **46/0 **47/0

ترس از جراحت‌های بدنی **33/0 **34/0 **41/0 **36/0 **41/0

اضطراب کلی **79/0 **81/0 **71/0 **77/0 **66/0 **69/0
**-معناداری در سطح 01/0

5-4-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P)

1-5-4-همسانی درونی SCAS-P
بررسی پایایی مقیاس و زیر مقیاس‌های پرسش‌نامه (SCAS-P) از طریق ارزیابی همسانی درونی مقیاس کلی و زیر مقیاس‌های SCAS-P انجام شد و ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی آزمون 89/0 و برای زیر مقیاس‌های اضطراب فراگیر 74/0 ، اضطراب جدایی 73/0 ، وسواس فکری –عملی 68/0 ، اضطراب اجتماعی 80/0 ، حمله هراس و ترس از فضاهای باز 84/0 و ترس از جراهت‌های بدنی 63/0 برآورد گردید (جدول(10-4).

مقیاس‌ها ضریب آلفای کرونباخ
اضطراب فراگیر 74/0
اضطراب جدایی 73/0
وسواس فکری –عملی 68/0
اضطراب اجتماعی 80/0
حمله هراس و ترس از فضاهای باز 84/0
ترس از جراهت بدنی 63/0
مقیاس کل 89/0
جدول 10-4 ضرایب آلفای کرونباخ، مقیاس کلی و زیر مقیاس های پرسش‌نامه‌ی (SCAS-P)

2-5-4-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P)
ضریب پایایی به شیوه تصنیف از طریق فرمول اسپیرمن-برون برای مقیاس کلی و زیر مقیاس‌های پرسش‌نامه‌ی اضطراب کودک (SCAS-P) محاسبه گردید و نتایج در جدول 11-4 نشان داده شده است. ضریب همبستگی مقیاس اضطراب فراگیر 63/0 ، اضطراب جدایی 71/0 ، وسواس فکری –عملی 73/0 ، اضطراب اجتماعی 73/0 ، حمله هراس و ترس از فضاهای باز 85/0 و ترس از جراهت‌های بدنی 60/0 برآورد گردید و ضریب پایایی همبسته برای مقیاس کلی آزمون 84/0 برآورد گردید.

جدول شماره 11-4 ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی
زیر مقیاس‌ها ضریب همبستگی
اضطراب فراگیر 63/0
اضطراب جدایی 71/0
اضطراب اجتماعی 73/0
هراس و آگروفوبیا 85/0
وسواس 73/0
ترس از جراحت بدنی 60/0
اضطراب کلی 84/0

6-4-یافته های استنباطی

1-6-4-سبک های تفکر و اضطراب
نتایج تحلیل رگرسیون برای اولین سؤال پژوهش اینکه آیا بین سبک‌های تفکر و اضطراب رابطه وجود دارد و سبک‌های تفکر مادر می تواند اضطراب کودک را پیش‌بینی کند؟ نشان دادکه سبک‌های تفکر نوع دوم مادران(اجرایی، جزئی، فردسالار، محافظه کار) با (01/0> P، 39/0B=) اضطراب کودک را به صورت مثبت پیش بینی می کند و این سبک ها (اجرایی، جزئی، فردسالار، محافظه کار) ده درصد از واریانس کل اضطراب کودک را تبیین می کند .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 12-4 قابل مشاهده است.

جدول12-4 تحلیل رگرسیون سبک‌های تفکر مادران و اضطراب کودک
عوامل Beta t Sig R R2
سبک های نوع I 127/0- 38/1- 167/0 32/0 10/0
سبک های نوع II 390/0 08/4 000/0

* اضطراب به عنوان متغیرملاک
*تعدیل تحصیلات مادر

2-6-4-نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک
پیش بینی اضطراب کودک از طریق نگرش‌های نامناسب مادران در مورد فرزند پروری با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون محاسبه شد و نتایج نشان داد که فرضیه اول پژوهش (انتظارات نامناسب مادران نسبت به کودک، اضطراب آنها را پیش‌بینی می‌کند) با (01/0>, P 22/0B=) تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای فرضیه دوم پژوهش (فقدان همدلی مادر نسبت به کودک، اضطراب کودک را پیش‌بینی می کند) نشان داد که فقدان همدلی مادر نسبت به نیاز کودک (001/0> , P26/0B=) اضطراب کودک را پیش بینی می کند. نتایج هیچ یک از فرضیه های دیگر (فرضیه سوم، چهارم، پنجم) را تأیید نکرد به این معنی که استفاده مادران از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش‌های والد- فرزند هیچ کدام اضطراب کودک را پیش‌بینی نمی کند. این مولفه ها 22 درصد از واریانس اضطراب کودک را تبیین می کند. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول شماره 13-4 آمده است.

جدول شماره 13-4 تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک
عوامل Beta T Sig R R2
انتظارات نامناسب 22/0 23/3 001/0

فقدان همدلی 26/0 70/3 000/0 47/0 22/0
تنبیه بدنی 04/0 74/0 450/0

نقش معکوس 06/0 88/0 380/0

*اضطراب کودک به عنوان متغیر ملاک
*تعدیل تحصیلات مادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *