می 12, 2021

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: همبستگی پیرسون

نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.
ب) به منظور تعیین روایی آزمون از روش های زیر استفاده شد
1) برای تعیین روایی پرسش‌نامه، همبستگی هر یک از 38 گویه با کل مقیاس (مقیاس کلی) محاسبه شد و ماده‌هایی که ضریب همبستگی کمتر از 25/0 داشتند از مقیاس حذف گردید.
2) همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با یکدیگر و همین طور همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با مقیاس کلی محاسبه گردید.

5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها

تعداد ده مرکز پیش دبستانی که مادران کودکان این مراکز گروه نمونه پژوهش را تشکیل می‌دادند، انتخاب شدند و به هر یک از این مراکز مراجعه شد و دعوت نامه‌ای جهت حضور مادران در مرکز در روز و ساعت مشخصی، از طرف محقق ارسال شد که در آن علت حضور آنها توضیح داده شد و به خاطر ایجاد انگیزه و همکاری مادران یک جلسه یک ساعته به صورت پرسش و پاسخ در مورد مشکلات و نحوه برخورد با کودکان با حضور مربیان مراکز تنظیم شد و سپس در تاریخ تعیین شده به هر یک از مراکز مراجعه شد و پس از آشنایی مختصر نخست برای مادران موضوع پژوهش توضیح داده شد و تاکید شد که این پژوهش صرفا جهت تحقیق دانشجویی است و هیچ گونه کاربرد دیگری ندارد. همچنین توضیح داده شد نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی خود یا کودکشان نیست و هدف ارزشیابی آنها نیست بلکه صرفا بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد فرزند پروری و نگرانی های رایج در کودکان است .همچنین توضیح داده شد که هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد و فقط نظر آنها همان گونه که فکر می کنند مهم است. در نهایت پس از توضیح در مورد نحوه پاسخ‌گویی به سئوالات هر یک پرسش‌نامه‌ها و تأکید بر پاسخ‌گویی به شکل صریح و صادقانه، پرسش‌نامه‌های سبک‌های تفکر، اضطراب و نگرش‌های فرزند‌پروری که از قبل آماده شده بود به هر یک از آنها داده شد. و پس از تکمیل پرسش نامه‌ها در حضور محقق، پرسش‌نامه‌ها- جمع‌آوری گردید. و بعد از جمع آوری پرسش نامه ها به سوالات مادران در مورد مشکلات کودکان شان در حد امکان پاسخ داده شد و در مورد آنها صحبت شد. لازم به ذکر است که زمان و شرایط خاصی برای تکمیل پرسش‌نامه‌ها در نظر گرفته نشده بود. اعضای نمونه شامل آن مادرانی بود که یک فرزند شش ساله چه دختر، چه پسر در این مراکز داشتند و حداقل از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند. در نهایت پرسش‌نامه‌های تعداد 283 نفر در مجموع از ده مرکز جمع‌آوری شد و پس از بررسی پرسش‌نامه‌ها افرادی که اطلاعات آنها ناقص بود، پرسش‌نامه‌ها به صورت ناقص تکمیل شده بود و پرسش‌نامه‌هایی که به نظر می‌رسید کاملاً تصادقی پاسخ داده شده‌اند، حذف گردیدند به طوریکه با حذف 49 مورد، 234 نفر اعضای نهایی نمونه را تشکیل دادند.

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. برای توصیف خصوصیات نمونه از میانگین، میانه، انحراف استاندارد و فراوانی استفاده گردید. برای محاسبه خصوصیات آماری پرسش‌نامه‌ها (روایی و پایایی) از فرمول آلفای کرونباخ، ضریب پایایی همبسته ، تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریمکس، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای پاسخ‌گویی به فرضیات پژوهش نخست نمره‌ی هر یک از 5 زیر مقیاس پرسش‌نامه و نگرش‌های فرزند‌پروری به عنوان متغیرهای پیش بین محاسبه شد و همین طور نمره کلی مقیاس اضطراب به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش استفاده شد. همچنین از فرمول همبستگی پیرسون برای محاسبه رابطه بین متغیرهای پژوهش با یکدیگر استفاده گردید.تحصیلات مادر به عنوان متغیر تعدیل کننده از طریق تحلیل رگرسیون مورد مطالعه و تعدیل قرارگرفت. همچنین تاثیر جنسیت کودک در نتایج به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت و تفسیر شد.

فصل چهارم

نتایج پژوهش
1-4- مقدمه

این فصل از پژوهش شامل جداول و نتایج تحلیل های آماری داده های پژوهش می شود که موارد زیر را شامل می شود: شاخص های آمار توصیفی ومتغیر های پژوهش و ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهش ،روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس (SCAS-P)،روایی و پایایی پرسشنامه نگرش های فرزندپروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2)، و همچنین تحلیل داده های پژوهش به منظور پاسخگویی به پرسش ها و فرضیه های پژوهش آمده است.

1-4-شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش

جداول 1-4 و2-4 میانگین و انحراف استاندارد مولفه های سبک های تفکر ، نگرش های فرزند پروری و اضطراب کودکان را نشان می دهد.
جدول شماره 1-4 میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر
سبک های تفکر میانگین انحراف استاندارد
قانونی 40/22 71/5
اجرایی 12/23 18/5
قضاوتی 27/25 15/5
کلی 30/21 16/5
جزئی 19/21 70/4
آزاداندیش 58/25 43/5
محافظه کار 01/20 31/5
سلسله ای 78/25 50/5
فردسالار 19/22 22/5
جرگه سالار 36/23 41/6
هرج و مرجی 50/17 76/5
درونی 80/18 31/5
بیرونی 63/29 22/5
سبک های نوع 1 23/120 58/20
سبک های نوع 2 52/82 97/15
جدول شماره 2-4 میانگین و انحراف استاندارد نگرش های نامناسب فرزند پروری و اضطراب کودک
مقیاس ها میانگین انحراف استاندارد
انتظارات نامناسب 53/16 84/4
فقدان همدلی 01/25 82/5
تنبیه بدنی 92/19 09/6
معکوس شدن نقش 17/22 25/5
اجحاف در استقلال 69/6 77/2
مقیاس کلی 36/90 27/16
اضطراب کودک 61/25 38/14
اضطراب انتظارات نامناسب فقدان همدلی تنبیه بدنی نقش معکوس اجحاف استقلال سبک قانونی سبک اجرایی سبک قضاوتی سبک کلی سبک جزئی سبک آزاداندیش محافظه کار سلسله مراتبی سبک فردسالار جرگه سالار هرج ومرج سبک درونی سبک بیرونی سبک نوع1 سبک نوع2
اضطراب 1

انتظارات 38/0 1

همدلی 40/0 44/0 1

تنبیه 23/0 28/0 37/0 1

معکوس 28/0 43/0 42/0 34/0 1

استقلال 01/0 01/0 10/0 00/0 04/0- 1

قانونی 24/0 22/0 20/0 02/0 23/0 14/0- 1

اجرایی 19/0 22/0 22/0 10/0 20/0 03/0- 52/0 1

قضاوتی 05/0 09/0 17/0 03/0 12/0 03/0- 43/0 68/0 1

کلی 25/0 16/0 17/0 14/0 22/0 17/0- 46/0 57/0 55/0 1

جزئی 15/0 09/0 21/0 05/0 21/0 03/0- 45/0 44/0 40/0 18/0 1

ازاداندیش 22/0 01/0 20/0 09/0 28/0 01/0- 58/0 52/0 50/0 45/0 48/0 1

محافظه 37/0 35/0 21/0 22/0 34/0 04/0- 38/0 56/0 35/0 37/0 44/0 37/0 1

سلسله 09/0 14/0 14/0 05/0 22/0 09/0- 35/0 57/0 58/0 45/0 45/0 36/0 46/0 1

فرد سالار 19/0 20/0 20/0 19/0 25/0 10/0- 51/0 51/0 45/0 50/0 43/0 50/0 47/0 55/0 1

جرگه 18/0 23/0 26/0 20/0 13/0 20/0- 34/0 33/0 21/0 31/0 34/0 24/0 39/0 38/0 50/0 1

هرج 11/0 16/0 24/0 18/0 25/0 08/0- 38/0 32/0 34/0 29/0 37/0 33/0 39/0 30/0 47/0 29/0 1

درونی 27/0 27/0 21/0 10/0 22/0 11/0- 64/0 34/0 32/0 44/0 38/0 41/0 41/0 35/0 54/0 39/0 41/0 1

بیرونی 18/0 27/0 24/0 21/0 28/0 11/0- 38/0 39/0 52/0 23/0 37/0 46/0 42/0 47/0 53/0 33/0 41/0 44/0 1

سبک1 23/0 17/0 23/0 06/0 28/0 12/0- 76/0 75/0 80/0 76/0 52/0 76/0 50/0 73/0 66/0 29/0 44/0 57/0 57/0 1
سبک 2 29/0 28/0 30/0 18/0 32/0 07/0- 60/0 81/0 60/0 53/0 72/0 60/0 80/0 65/0 78/0 50/0 50/0 57/0 55/0 79/0 1
جدول شماره3-4 همبستگی متغیرهای پژوهش 3-4-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال (AAPI-2)

1-3-4-تحلیل عاملی AAPI-2
نتایج تحلیل عاملی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و استفاده از چرخش واریمکس در جدول(4-4) نشان داده شده است. گویه هایی که بار عاملی کمتر از 30/0 داشتند حذف گردیدند. از بین 40 گویه پرسشنامه، گویه های شماره 1، 9، 10، 21،27، به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که شش گویه از هفت گویه در عامل اول انتظارات نامناسب قرار گرفته که بار عاملی آنها در دامنه‌‌ای از 86/0 تا 48/0 قرار داشت و این مقیاس 84/11 از واریانس کل ( 24/49) را تبیین می کند.گویه 8 (تربیت سخت گیرانه بهترین روش برای تربیت کودکان است) دارای بار عاملی کمتر از 30/0 بود که از این مقیاس حذف گردید. 9 ماده از 10 ماده مربوط به فقدان همدلی در یک عامل قرار گرفتند که بار عاملی آنها بین 65/0 تا 39/0 قرار داشت و این مقیاس 54/10 از واریانس را پوشش می داد ماده‌ی 39 («چون من میگم» این تنها استدلالی است که برای والدین کافی است) دارای وزن کمتر از 30/0 بود که این گویه حذف گردید. 10 ماده از 11 ماده‌ی مربوط به مقیاس استفاده از تنبیه بدنی با بار عاملی بین 73/0 تا 43/0 در یک عامل جداگانه قرار گرفتند که 43/10 از واریانس کل پوشش می داد ، ماده‌ی شماره 3 (محرومیت، محروم کردن، یک راه مؤثر برای تربیت کودکان است) با بار عاملی کمتر از30/0 در این عامل قرار نگرفت . 6 ماده از 7 ماده مربوط به معکوس شدن نقش‌ها با وزن بین 76/0 تا 56/0 درعامل چهارم قرارگرفتند که 47/9 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کرد . ماده‌ی 3 (کودکان یک ساله باید قادر باشند از وسایلی که به آنها آسیب می رساند دور بمانند) که مربوط به این مقیاس است در عامل های انتظارات نامناسب و فقدان همدلی به ترتیب با بار عاملی 36/0 و 39/0 قرار گرفت که بخاطر بار عاملی مشترک در عامل‌های دیگر به جز عامل مربوط خود، حذف گردید. 4 ماده‌ی عامل احجاف در توان و استقلال کودک بار عاملی بین 80/0 تا50/0 را دارا بودند، و 93/6 درصد از واریانس مربوط به این مقیاس بود و نهایتاً گویه شماره 34 (والدینی که فرزند خود را به حرف زدن تشویق می کند فقط به شنیدن شکایت‌ها خاتمه می دهند) وزن کمتر از 30/0 داشت و از عامل پنجم جذف گردید.

جدول4-4 تحلیل عاملی پرسش نامه ی (( AAPI-2
عامل‌ها و ماده ها وزن
– مقیاس انتظارات نامناسب
28- کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می شود. 86/0
18- کودکان احترام را از طریق یک تربیت قاطع یاد می گیرند. 80/0
15- والدین باید فرزندان خود را وادار کنند که بهتر رفتار کنند. 77/0
29- باید به کودکان آموزش داده شود که همیشه از والدین خود پیروی کنند. 68/0
12- کودکان خوب همیشه از والدین خود اطاعت می کنند. 49/0
4- باید به کودکان پر توقع آموزش داده شود که به والدین خود احترام بگذارند. 48/0
– مقیاس فقدان همدلی
11- کودکان وظیفه دارند والدین خود را راضی نگه دارند. 65/0
25- هیچ چیز بدتر از یک کودک 2 ساله ی زیاده خواه نیست. 62/0
36- اجازه دادن به کودکان در مورد خوابیدن در تخت خواب والدین، ایده ای کاملا اشتباه است. 60/0
20- کودکان خوب همیشه از والدین خود اطاعت می کنند. 59/0
7- نوزادان باید یاد بگیرند که چگونه نسبت به نیازهای مادرشان باملاحظه باشند. 57/0
24- کودکانی که با احساس آرامش بزرگ می شوند، در آینده انتظارات زیادی دارند. 55/0
30- کودکان باید از نیازهای والدینشان بدون اینکه چیزی به آنها گفته شود، اطلاع داشته باشند. 55/0
5- کودکان هر چه زودتر یاد بگیرند لباس بپوشند، از توالت استفاده کنند، غذا بخورند،‌بزرگسالان بهتری خواهند شد. 47/0
16- کودکان باید احساساتشان را برای خودشان نگه دارند. 42/0
عامل‌ها و آیتم ها وزن
– مقیاس استفاده از تنبیه بدنی
31- تنبیه بدنی به عنوان آخرین گزینه مفید است. 73/0
14- کتک زدن مناسب ، هیچ گاه به کسی صدمه نمی زند. 70/0
26- گاهی اوقات کتک زدن تنها راه حل است. 65/0
6- کتک زدن به کودکان یاد می دهد که درست را از غلط تشخیص دهند. 64/0
19- کتک زدن کودک در اثر علاقه با کتک زدن از روی عصبانیت فرق می کند. 58/0
10- بدون تنبیه بدنی کودکان می توانند تربیت خوب را یاد بگیرند. 51/0
37- تنبیه مناسب به کودکان این امکان را می دهد که معنی خواسته های والدینشان بفهمند. 47/0
35- کودکان به تربیت نیاز دارند نه تنبیه. 45/0
22- کودکان باید نسبت به والدین خود مقداری ترس داشته باشند تا به آنها احترام بگذارند. 44/0
23- زدن کودک باعث می شود که کودکان تصور کنند زدن دیگران کار درستی است. 43/0
– مقیاس‌معکوس شدن نقش‌ها
32- کودکان در قبال خوشبختی والدین خود مسولیت دارند. 76/0
40- کودکان باید بهترین دوست پدر و مادر خود باشند. 74/0
38- یک کودک خوب بعد از مشاجره‌ی پدر و مادر باعث آرامش آنها می شود. 72/0
17- کودکان باید این آگاهی را داشته باشند که چگونه بعد از یک روز خسته کننده والدین خود را مراعات کنند. 65/0
33- والدین باید قادر باشند به فرزندان خود اعتماد کننند. 59/0
13- در غیاب پدر ، پسر باید مرد خانه باشد. 56/0

– مقیاس احجاف در استقلال و توان کودک
1- کودکان نیاز به آزادی دارند تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند. 80/0
21- به کودکان باید زمانی آموزش استفاده از توالت داده شود که آمادگی آن را دارند نه زودتر. 76/0
27-کودکانی که مورد تحسین قرار می گیرند، اعتماد به نفس بالایی خواهند داشت. 74/0
9- والدینی که خودشان بچه ها را تربیت می کنند والدین بهتری هستند. 50/0

2-3-4-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی
ماتریس همبستگی زیر مقیاس‌ها با یکدیگر و با مقیاس کلی نشان داد که همه همبستگی ها در سطح 01/0P معنا دار است به جز همبستگی مقیاس ها با مقیاس احجاف در توان و استقلال کودک که با هیچ یک از چهار زیر مقیاس انتظارات نامناسب، تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش، فقدان همدلی و مقیاس کلی رابطه معنادار نداشت بیشترین رابطه بین انتظارات نامناسب و فقدان همدلی با ضریب همبستگی 46/0 و کمترین رابطه بین انتظارات نامناسب و استفاده از تنبیه بدنی با ضریب همبستگی 28/ بود.ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها در جدول(5-4) آورده شده است.

جدول شماره 5-4 همبستگی زیر مقیاس ها با یکدیگر
مقیاس انتظارات نامناسب فقدان همدلی نسبت به کودک استفاده تنبیه بدنی نقش های معکوس احجاف در استقلال کودک مقیاس کلی
انتظارات نامناسب

فقدان همدلی **46/0

تنبیه بدنی **28/0 **37/0

معکوس شدن نقش ها **43/0 **42/0 **34/0

احجاف در توان کودک 017/0 010/0- 03/0 04/0

کل مقیاس **70/0 **74/0 **70/0 **072/0 12/0
**-معناداری در سطح (01/0P)
*-معناداری در سطح (05/0P)
4-4- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-2))

1-4-4-همسانی درونی AAPI-2
همسانی درونی زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی آزمون AAPI-2 از طریق برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مقیاس‌ها و مقیاس‌کلی محاسبه شد که در جدول (6-4) آمده است.
ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از زیر مقیاس انتظارات نامناسب (82/0)، فقدان همدلی (72/0)، استفاده از تنبیه بدنی (73/0)، معکوس شدن نقش‌ها (79/0)، احجاف در توان و استقلال کودک (71/0) و مقیاس کلی (83/0) برآورد گردید.

جدول6-4 همسانی درونی (آلفای کرونباخ) زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2
مقیاس‌ها تعداد آیتم ها ضریب آلفا
انتظارات نامناسب 6 82/0
فقدان همدلی 9 72/0
استفاده از تنبیه بدنی 10 72/0
معکوس شدن نقش‌ها 6 79/0
احجاف توان و استقلال کودک 4 71/0
مقیاس کلی 35 83/0
2-4-4-ضریب پایایی به روش تصنیف
پایایی زیر مقیاس ها و مقیاس کلی پرسش نامه AAPI-2 به روش دو نیمه کردن از طریق فرمول پیشنهادی اسپیرمن- برون محاسبه گردید طوریکه ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس های انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، استفاده از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش‌ها و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب 73/0، 68/0، 63/0، 63/0، 80/0، 72/0 و برای مقیاس کلی آزمون 77/0 برآورد گردید که در جدول 7-4 آورده شده است
جدول7-4 ضریب پایایی همبسته اسپیرمن- برون برای پرسش نامه ی AAPI-2
مقیاس ها تعداد ماده ها ضریب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *