پایان نامه رایگان روانشناسی : گویش تنگستانی-فروش پایان نامه کامل

شهرستان کوهرنگ پرداختهاست. مواد زبانی این تحقیق در بهار و تابستان 1384 از شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری و از میان گروهی از بختیاریهای کوچنشین ساکن در اطراف شهر چلگرد، که از طایفه ی آرپناهی و از شاخهی هفت لنگ ایل بختیاری هستند، فراهم شدهاند. در مقالهی فوق مباحثی مانند ساخت ماده های مضارع و ماضی، ساخت مصدر و صفت مفعولی، ادات فعلی، انواع فعل از نظر وجه، زمان و نمود، ساخت فعل مجهول، صرف فعلهای خاص و تأثیر فرایندهای آوایی در صرف فعل ها ارائه شدهاند.
هاشمی ارسنجانی (1385) پسوند «_َکی» /æci:/ و «کی» /ci:/ را در چند واژهی ارسنجانی بررسی کرده است. یکی از پسوندهای زبان فارسی پسوند «_َکی» /æci:/ است. این پسوند که در گفتار عامّه کاربرد دارد و برای ساخت اسم، صفت یا قید به کار میرود، به مرور زمان و با حذف فتحهی آن، گاهی به صورت «کی» /ci:/ به کار میرود. در برخی کتاب های دستور زبان فارسی دربارهی این پسوند توضیحات و مثالهایی آورده شده است، اما موارد مذکور در این کتابها قید و مختوم به «_َکی» هستند؛ در حالی که در لهجهی ارسنجانی این واژهها هم «قید»، هم «اسم» و هم «صفت» هستند. در ارسنجانی، هم واژههای مختوم به «_َکی» دیده میشود و هم واژههای مختوم به «کی»؛ و نکتهی جالب دیگر این است که در کتابهای دستور، در این واژهها، حرف پیش از پسوند «_َکی» واکه است؛ این در حالی است که در ارسنجانی، این حرف گاهی همخوان است. در این تحقیق علاوه بر معرفی بیش از بیست واژه از این دست، ساختار این واژهها را نیز بررسی شده است و از جمله با بیان دلایلی، پسوند آخر واژهی «الکی» /ælæci:/، «_َکی» تشخیص داده شده است و نه «ی» /i:/.

2-2-4 پژوهشهای حوزهی واژگان
پژوهشهایی که در حوزهی واژگان گویشها انجام گرفته بر چند نوع هستند. ممکن است پژوهشگر سیر تحول واژگان را در یک گویش بررسی کند یا یک موضوع و واژگان مربوط به آن را در یک یا چند گویش بررسی کند. یکی از بهترین و سودمندترین انواع پژوهش های گویشی، گردآوری داده های گویشی در حوزهی موضوعی است که مستقیماً به فرهنگ مردم و منطقه مربوط است. به عنوان مثال واژههای ویژهی صید و صیادی و آبزیان در گویش بوشهری (فرخ حاجیانی، 1386) یا واژه های مربوط به گردو در گونهی فارسی بافتی (فرشته سلطانی نژاد، 1385) جمع آوری شدهاند. در این بخش به تعدادی از مطالعات گویشی که نمونههایی از نوع فوق می باشند اشاره می شود.

سبزعلی پور (1385) واژههای مربوط به گندم را در زبان تاتی خلخال گرد آوری کرده است. زبان تاتی از زبانهای شمال غربی ایران است که در نقاط مختلفی از ایران و خارج از ایران رواج دارد. این زبان بسیاری از ویژگیهای کهن زبانی از جمله ساخت ارگتیو، تمایز دستوری جنس مؤنث و غیره را حفظ کرده است. این زبان خود به دو دستهی تاتی شمالی و تاتی جنوبی تقسیم میشود. در مورد اهمیت گندم در منطقهی خلخال سبزعلی پور بیان کرده است که گندم نه تنها مادهی اولیهی نان، غذای اصلی مردم منطقه، است، بلکه از آن انواع غذاها و تنقلات تهیه میشود. از «کاه» برای خوراک دام و از «کلش» (ساقه ی گندم) در ساخت وسایلی مانند پالان حیوانات استفاده میشود. ماکیان از دانه های گندم تغذیه میکنند و از بندهای آن برای هیزم تنور و از خوشههای آن برای تزیین خانه استفاده میشود. این محصول همچنین در اغلب معاملات به جای پول به کار استفاده میشود و در نزد مردم منطقه، تولید گندم امری آیینی و مقدس است به شکلی که آیینها و مراسم خاص خود را دارد. پژوهشگر در ادامه، واژهها را به طور طبقهبندی شده با معنی و مفهوم ارائه میدهد. بخش ها به ترتیب به موضوعات زیر میپردازند: 1) واژههای مربوط به آسیاب و خرمن کردن گندم، 2) واژههای مربوط به درو و برداشت گندم، 3) واژههای مربوط به گندم و انواع و اجزای آن، 4) واژههای مربوط به بستهبندی و حمل گندم، 5) واژههای مربوط به شخم و مزرعه، 6) واژههای مربوط به خیش و گاو آهن، 7) اسامی خوراکهای قابل تهیه با گندم و 8) کنایات و امثال مربوط به گندم
حاجیانی (1386) واژههای ویژهی صید و صیادی و آبزیان را در گویش بوشهری را بررسی کرده است. روش انجام تحقیق همانند سایر تحقیقات مشابه، میدانی و بر پایه ی مشاهدات نگارنده است (نگارنده خود گویشور این گویش است). بخش بندی واژگان به صورت زیر است: 1) واژههای مربوط به ماهی و انواع آن (حدود 100 واژه)، 2) واژههای مربوط به روش های ماهیگیری و ابزارهای آن، 3) واژههای مربوط به غذاهای قابل تهیه با ماهی، 4) اعضا و اجزای بدن ماهی، 5) واژههای مربوط به جهتهای جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی مربوط به ماهیگیری، 6) واژههای مربوط به انواع آبزیان دیگر، 7) واژههای مربوط به میگو و فراوردههای آن، 8) واژههای عمومی (شامل مسائل متفرقهی مربوط به امر ماهی و ماهیگیری)
میرزایی و قیطوری (1386) واژگان و اصطلاحات دامداری را در گویش لکی را گردآوری و ارائه کردهاند. نگارندگان پس از مقدمهای بر تاریخ کشاورزی و دامداری در ایران و ویژگیهای جغرافیایی و مردمشناختی گویش لکی، بخشبندی زیر را از واژگان به دست دادهاند: 1) واژههای مربوط به چرا بردن دام و کوچ دامداران، 2) واژههای مربوط به تقسیم شیر و از شیر گرفتن بزغاله و بره، 3) واژههای مربوط به مشک، انواع و اجزای آن، 4) فرآوردههای شیری، 5) واژههای مربوط به بیماریهای دامی، 6) نامهای دام، 7) واژههای مربوط به اجزای مختلف بدن گوسفند و بز و 8) واژههای عمومی مربوط به دامداری
منصوری (1386) واژهها و اصطلاحات مربوط به خرما را در خاوران فارس گردآوری کرده است. طبقهبندی واژگانی که منصوری به دست میدهد به این صورت است: 1) انواع خرما، 2) اجزای درخت خرما، 3) واژههای مربوط به ابزار مورد استفاده در نخلستان و صنایع دستی قابل تهیه از درخت خرما، 4) واژههای مربوط به آبیاری درختان خرما، 5) واژهها و اصطلاحات متفرقه
اکبری شالچی (1386) واژههای فریبکار را در فارسی افغانی گردآوری کرده است. هدف از نگارش این مقاله گردآوری و بررسی واژهها و اصطلاحاتی است که در فارسی ایرانی و افغانستانی مفاهیم متفاوتی داشته و موجب سوء تفاهمها و بدفهمیهایی بین دو طرف میشود. این واژهها و اصطلاحات مواردی هستند که گویشور ایرانی با شنیدن آنها معنایی جز آنچه گویندهی افغانستانی در نظر داشته در مییابد. این نوشته کم وبیش هیچ دستمایهی نوشتاری ندارد و داده ها یکسره از زبان کابلیهایی که نگارنده در شهرهای مختلف آلمان سالها با آنها نشست و برخاست داشته گردآوری شدهاند و بیشتر آنها در ضمن داستانهایی که ایرانیان و افغانستانیان از بدفهمیهای متقابل داشتهاند استخراج شدهاند. اکبری شالچی برای واژگان و اصطلاحات دسته بندی خاصی ارائه نکرده است. به چند مورد از این واژه ها در زیر اشاره می کنیم:
آلات [ɑlɑt]: حالات (نه ابزارها)
اکرم [ækræm]: نام مرد است (نه زن)
آرزو [ɑrezu]: نام مرد است (نه زن)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بری از [bærɪ-y-æz]: برای از، برای (به معنای «نهی از» نیست)
تخلص [tæxæl:os]: نام خانوادگی (نه تخلص شاعر)
خیر [xeyr]: خُب ( نه به معنای «نه»)
دکتر روانی [ductær-e rævɑnɪ]: روان پزشک (نه پزشک دیوانه!)
سربلندی [sær bælændɪ]: سربالایی (نه افتخار)
طلبگار [tælæbgɑr]: خواستگار (نه بستانکار مالی)

2 -2-5 پژوهشهای حوزهی واجشناسی و آواشناسی
فرخ حاجیانی (1387) در “توصیف دستگاه واجی گویش تنگستانی” که بر پایهی ویژگیهای آوایی ظاهراً به شاخهی زبانهای ایرانی جنوب غربی تعلق دارد، به توصیف و بررسی دستگاه واجی این گویش پرداخته است. او در پژوهش خود تعداد 31 واج (شامل 22 همخوان و 9 واکه) را در این گویش شناسایی و توصیف کرده است. این پژوهش از نوع میدانی است و داده ها با کمک 25 نفر زن و مرد از گویشوران منطقه در گروه سنی 40 تا 67 سال گردآوری شدهاند. با روش جانشینی و با بهره گرفتن از جفتهای کمینه واجها در موضع آغازی، میانی و پایانی مقایسه و شناسایی شدهاند. در ادامه حاجیانی تک تک همخوانها را با ویژگیهای تولیدی به همراه نمونههایی از واژههایی که واج در آن به کار رفته است ارائه میکند. در ادامه واکههای گویش فوق بررسی و معرفی شدهاند که در میان آنها 3 واکهی متفاوت با فارسی معیار وجود دارد. این واکهها از نوع مرکب هستند که عبارتند از: /ey/ ، /ow/ و /oy/. وی در ادامه به واجآرایی و توزیع همخوانها و واکههای تنگستانی پرداخته و چگونگی ترکیب و ترتیب واجهای این گویش را بررسی کرده است. در بخش پایانی تحقیق ساخت هجا در گویش تنگستانی معرفی شده و بیان شده که در این گویش ساخت هجا مطابق با فارسی معیار است.
به جو (1384) در پژوهشی با عنوان «واجشناسی گویش خوانساری»، گویش خوانساری را که یکی از گویشهای اصیل ایرانی است و به لحاظ تصریف افعال و برخی واژگان با فارسی معیار تفاوت دارد بررسی کرده است. در این بررسی پس از گردآوری داده های زبانی، ابتدا آواهای خوانساری استخراج و طبقهبندی شده اند. آنگاه با تحلیل آواهای گویش، واجها و واجگونه های گویش مزبور تعیین شدهاند. به جو سپس به معرفی تک تک همخوانها با مشخصات تولیدی پرداخته است. وی پس از آن واکهها را ارائه کرده و نشان داده که واکهها در این گویش با فارسی معیار یکسان هستند. در ادمه بهجو به بررسی ساختمان هجایی و فرایندهای آوایی فعال همچون همگونی همخوانی، ناهمگونی همخوانی، هماهنگی واکهای، حذف، افزایش و قلب پرداخته است.
بر پایه ی آنچه کرد زعفرانلو کامبوزیا، آقا گل زاده و رضایی (1387) در مقالهی « برخی فرایندهای واجی در گونهی زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی » برخی فرایندهای واجی از قبیل همگونی، ناهمگونی، حذف و درج واکه را در این گونه بررسی کردهاند. در جمع آوری داده ها علاوه بر شم زبانی یکی از نویسندگان مقاله که گویشور همین گویش است، از 15 نفر از گویشوران استفاده شد. واجهای به دست آمده در این گونهی زبانی شامل 22 همخوان و 6 واکه (/ɪ , e , ә , æ , u , ɑ/) است. واکه ی /ә/ در مقایسه با واکه ی /e/ بسامد بیشتری دارد. بخش دوم پژوهش به ارائهی فرایندهای واجی پرداخته و هر یک را با ارائهی مثالهایی به تفصیل توضیح داده است. برخی از نتایج به دست آمده بدین شرح است: 1-همگونی خوشههای nd و st به ترتیب به صورت nn و ss. 2- فرایند ناهمگونی تبدیل واکهی e در جفت e+e به u. 3- حذف همخوان چاکنایی [h]. 4- درج واکه ی شوآ [ә]
علمداری (1385) در مقالهی «پژوهشی تازه در گویش دماوندی» به معرفی دستگاه واجی گویش دماوندی و بررسی فرایندهای واجی و آوایی آن پرداخته است. هدف از این بررسی، نخست معرفی نظام واجی و دوم شناخت پیوند این گویش با دیگر گویشها و زبانهای ایرانی بر مبنای پژوهشهای محققان و زبانشناسان ایرانی و غربی است. نتیجهی حاصل از این تحقیق نشان داده است که گویشهای مازندرانی، دماوندی، قصرانی وشمیرانی را باید یک مجموعهی گویش قلمداد کرد. در این تحقیق پژوهشگر ابتدا در این تحقیق به معرفی گویش و اینکه گویش به کدام خانواده و گروه زبانی تعلق دارد، پرداخته است. در بخش بعد ساخت آوایی گویش را معرفی کرده که دارای 6 واکه معادل واکههای زبان فارسی است. قسمت پایانی پژوهش مربوط به فرایندهای آوایی همچون ابدال، همگونی، ناهمگونی، هماهنگی واکه ای، حذف، اضافه و قلب در گویش دماوندی مربوط است.
آقا گل زاده (1385) در تحقیقی تحت عنوان «برخی تغییرات آوایی و فرایندهای واجی فعال در گویش مازندرانی» با اتخاذ روش تحلیلی- توصیفی به توصیف و تبیین برخی از ویژگیهای فعال آوایی و فرایندهای واجشناختی گویش مازندرانی پرداخته است. منظور از فرایندهای فعال، فرایندهای واجی از قبیل فرایند تشدید عارضی، همگونی و تضعیف یا نرمشدگی است. در گردآوری داده های این تحقیق، داده های زبان پهلوی از فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشتهی دیوید نیل مکنزیو ترجمهی مهشید میرفخرایی و داده های زبان مازندرانی مبتنی بر تحقیق میدانی نگارنده که خود گویشور این گویش است استفاده شده است. آقاگل زاده در طی پژوهش خود به دیدگاه واجشناسی خودواحد اشاره کرده و از آن برای تحلیل تشدید که حاصل عملکرد نوعی فرایند همگونی است استفاده کرده است.
شجری (1385) در مقالهی «برخی ویژگیهای آوایی در لهجهی کاشانی» به بررسی ویژگیهای صوتی و آوایی این لهجه پرداخته و ضمن جمعآوری و دستهبندی پارهای از واژهها، ابدال مصوتها و صامتها را، که یکی از عوامل عمدهی اختلافات صوتی و آوایی است، در این لهجه بررسی کرده است. دسته بندی واژهها براساس ویژگیهای مشترک صوتی و آوایی و بیان اختلافات آن با گونه ی معیار، بررسی دلایل پارهای از این اختلافات و قانونمند ساختن آنها با بهره گرفتن از نظریات زبانشناختی و استناد به تحولات تاریخی بعضی از واژهها، به منظور استشهاد یا تأیید، مقولاتی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. شجری پس از ارائهی خلاصهای در مورد اهمیت بررسی گونه های زبانی همدان به دلیل تنوع لهجهها و گویشهای آن، در بخشی زیر عنوان مصوتها به ارائهی فرایندهای ابدال در حوزهی واکهها میپردازد که مهمترین آن ظهور واکهی کوتاه /e/ در هجای آغازین بسیاری از کلماتی است که در فارسی معیار به صورت æ نمود پیدا میکند. وی در بخش بعدی زیر عنوان صامتها به مواردی در لهجهی کاشانی اشاره میکند که در تبدیل همخوانها به یکدیگر صورت میگیرد؛ مانند /r/ و /l/ همچنین /d/ و /t/ یا /q/ و /x/ و موارد دیگری از این دست.

2-3 پژوهش های خارج از ایران
پتیا اوسنوا ، ویلبرت هیرینگا و جان نربون (2007) در مقالهی “تحلیل کمی تلفظ گویش بلغاری” در یک سنجش رایانهای تفاوتهای تلفظ را در مجموعهای از 36 کلمه از بین 490 منطقه در اطلس گویشی بلغاری استویکوف اندازهگیری کردهاند. نتیجهی این تحقیق توصیفی کامل از تفاوتهای تلفظی بین 490 منطقه است. هدف این مطالعه کمکی است در تکمیل گویششناسی بلغاری و نیز کمکی در تکامل تکنیکهای کامپیوتری گویشی که در پایان این پژوهش در نرمافزاری ارائه شده است.
ویلبرت هیرینگا، جان نربون و پتیا اوسنوا (2008) در مقالهی “بررسی تأثیر تماس در تلفظ” تأثیر تماس زبانی را بین گویشهای بلغاری از یک طرف و زبانهای کشورهای هم مرز با بلغارستان از طرف دیگر بررسی کردهاند. داده های بلغاری از اطلسهای گویشی بلغاری استویکوف به دست آمدهاند. در این تحقیق آنها سه روش را برای بررسی تأثیر تماس در تلفظ اتخاذ کردهاند: روش بسامد آوا و روش بسامد مشخصه، که هر دوی آنها نسبت به ترتیب عناصر درون واژه بیتفاوت هستند؛ و همچنین روش فاصلهی لونشتاین؛ روشی بر پایهی واژها که نسبت به ترتیب عناصر حساس است. آنها همچنین تأثیرات تلفظ را تحت این فرضیه بررسی کردهاند که اثرگذاریهای تلفظی به بیشترین حد خود میرسند وقتی به محدودهی مرزی کشوری نزدیک شویم که زبان اثرگذار در آن صحبت میشود. این مطالعه این هدف را دارد که به تکامل ابزارهای دقیقتری برای مطالعات تماسهای زبانی کمک کند.
ویلبرت هیرینگا و آنجلیکا براون (2003) در مقالهی “استفاده از سیستم المایدا – براون در اندازهگیری تفاوتهای گویشهای هلندی” از نسخهای از یک سیستم که برپایهی تولید آوایی ساخته شده استفاده کردهاند؛ این سیستم توسط المایدا و براون (1986) ساخته شده است که با بهره گرفتن از سیستم IPA تفاوت آواها را پیدا میکند. برای مقایسهی دو تلفظ از یک واژه در دو گویش متفاوت، آنها از الگوریتم لونشتاین استفاده کردهاند. الگوریتم لونشتاین سادهترین راه تبدیل یک واژه به واژهی دیگر را از طریق ادخال، حذف و یا جایگزینی یک آوا نشان میدهد. این تکنیک بر روی 360 گویش هلندی اعمال شده است. صورت آوانگاری 125 واژه در هر گویش گرفته شدند. نتیجهی پژوهش، شباهتهای دقیقی را با نقشه های گویش قدیمی نشان داده و نتایج پژوهشهای پیشین را تأیید کرده است.
ژرمان کولوما (2012) در مقالهی “اهمیت 10 ویژگی آوایی برای مشخص کردن مناطق گویشی در اسپانیا” به مطالعهی 10 ویژگی آوایی زبان اسپانیایی پرداخته و توانایی آنها را برای مشخص کردن مناط