می 12, 2021

پایان نامه رایگان روانشناسی : و

ق گویشی تحلیل میکند. وی در پایان نتیجه میگیرد که پنج مورد از آنها برای این هدف مناسبند. انسجام جغرافیایی و نیز معیارهای آماری و گویششناختی مهمترین عوامل مورد استفاده برای سنجش فایدهی ویژگیهای مطالعه شده هستند.
شارلوت گوسکنز (2011) در مقالهای با عنوان “قضاوت غیرزبانشناسان از فاصلهی زبانی بین گویشها” به بررسی کمک نسبی فاصلهی جغرافیایی به ادراک تفاوتهای گویشی بین گویشهای نروژی که توسط غیرزبانشناسان درک میشوند، پرداخته است. تفاوتهای زبانی ادراکی از طریق پخش صدای 15 گویش نروژی برای گروههایی با همان 15 گویشها انجام شده است. از شنوندگان خواسته شده تفاوتهای زبانی هر گویش را با گویش خود تشخیص دهند. تفاوتهای زبانی از طریق درخواست از شنوندگان برای تشخیص تفاوتها تنها بر مبنای اسم مکانها انجام شده است. تفاوتهای دقیق زبانی با بهره گرفتن از الگوریتم لونشتاین اندازهگیری شدهاند. نتایج نشان داده است که پیشفرضهای غیرزبانشناسان در مورد تفاوتهای زبانی به طور عمده بر پایهی اطلاعات جغرافیایی است.
جرج امیلیو رزِ لابرادا (2012) در مقالهای با عنوان “تفاوت در ضمایر مفعولی سوم شخص در گونهی زبانی استان زامورا_اسپانیا_ برطبق داده های ALPI” بیان کرده است که ضمایر شخصی مفعولی سوم شخص بدون تکیه تفاوتهای زیادی در دنیای اسپانیایی زبان دارند. چهار نظام اصلی یافت شدهاند: نظام ریشهشناختی (که در آن ضمایر تمایز حالت و جنسیت دارند) و 3 نظام ارجاعی (که در آنها تمایز حالت و جنسیت باقی نمانده است). این پژوهش مشخص کرده است که کدام یک از این چهار نظام در استان زامورا استفاده میشده است _در 1930_(این استان 3 منطقهی گویشی دارد). بررسی دقیق نشان داده است که استفاده از نظام ریشهشناختی در تمام استان رایج بوده و نظامهای دیگر در کنار آن به طور پراکنده وجود داشتهاند.
تاکویچیرو اونیشی (2010) در پژوهشی با عنوان “تحلیل گسترش گویششناختی ژاپنی” بیان میکنند که طبقهبندی اولین دورهی مطالعات زبانشناسی جغرافیایی بود. بعد از آن محققان به بررسی گسترش هر منطقهی جغرافیایی پرداخته و در واقع تمرکز خود را بر روی فاصله ها و ویژگیهای توپوگرافی گذاشتند. اما ویژگیهای جغرافیایی نقش مهمی در تحلیل گسترش گویشها دارند. همپوشیهای جغرافیایی و گویشی به عنوان مبنای و روش کار قرار گرفتهاند. مقایسهی بین داده های جغرافیایی و داده های گویشی نگرش کاملاً جدیدی را به روی ما باز میکند. زبانشناسی جغرافیایی هم اکنون در مرحلهای است که میتواند گسترهی علوم را تغییر دهد.
جان نربون، ویلبرت هیرینگا و پیتر کلایوگ (1999) در پژوهش “مقایسه و طبقهبندی گویشها” تفاوتهای زبانی را اندازهگیری و طبقهبندی کردهاند. در مقابل گویششناسی سنتی آنها به دنبال تعیین توصیف کاملی از تفاوتهای آهسته و روبهجلو بین گویشها هستند؛ به جای ویژگیهای قاطع و جداگانهی واژهها یا تلفظها. آنها بیان کردهاند که از این طریق ویژگیهای کلی از تفاوتهای گویشها به دست میآید. مؤلفان (عدم) ارتباط بین گویشها را با بهره گرفتن از سیستم لونشتاین اندازهگیری کردهاند.
ویلبرت هیرینگا، شارلوت گوسکنز و کنراد دسمت (2008) در پژوهشی با عنوان “دانش گویشی چه نقشی در ادراک تفاوتهای گویشی ایفا میکند؟” به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودهاند که اشخاص مورد پژوهش تا چه حدی قضاوت خود از تفاوتهای گویشی را برپایهی داده های شنیداری و تا چه حدی آن را برپایهی دانش قبلی خود قرار میدهند. موارد مورد بررسی آنها تفاوتهای بین 15 گویش نروژی بود که توسط نروژیزبانها تشخیص داده شدند. این تفاوتهای ادراکی با تفاوتهای دقیق اندازهگیری شده برطبق آوانگاریها مقایسه شدند. با مقایسه و بررسی دقیق این نتیجه گرفته شده که شنوندگان قضاوت خود را تنها برپایهی اطلاعاتی که در طول تحقیق شنیدند قرار نمیدهند بلکه همچنین اطلاعات عمومی خود را نیز دخالت میدهند. این نتیجه از آنجا تأیید میشود که گروهی که گویش را تشخیص داده بودند تفاوتها را بهتر متوجه شدند تا گروهی که گویش را تشخیص نداده بودند.
جورجیا زلو (2010) در مقالهای با عنوان “حلقی شدگی وام-واژههای عربی در عربی مراکش: تحلیل آواشناختی سخنوران دوزبانه” به طور آماری این پیشبینی را که انطباق وام-واژهها در سخنوران دوزبانه رخ میدهد مورد آزمایش قرار داده است. این سخنوران با دو مورد روبرو هستند: نمود دقیق ذهنی واژه در زبان منبع و نیازهای واجی زبان مبدأ. پیشبینی این است که نتیجه این خواهد بود که کیفیت آوایی واژههای قرضی برای دوزبانهها متفاوت خواهد بود با کیفیت آوایی واژههای بومی زبان مقصد. واژههای فرانسوی هنگام ورود به عربی مراکشی با تولید ثانویه حلقی شدگی همراه میشوند؛ ویژگیای که بر واکههای مجاور نیز تأثیر میگذارد. برای آزمایش این پیشبینی دوزبانههای فرانسوی-عربی مراکشی، تلفظ دوزبانهها از واژههای بومی و واژههای قرضی بررسی شدند. نتایج پیشبینی را تأیید کرد.
ویلبرت هیرینگا و فبِ دِ وِت (2008) در پژوهش “مبدأ تلفظ Afrikaans: مقایسهای با زبانهای آلمانی غربی و گویشهای هلند” قصد داشتند مبدأ تلفظ Afrikaans را پیدا کنند. در ابتدا Afrikaans با هلندی معیار، فریزین معیار و آلمانی معیار مقایسه شده است. تفاوتهای تلفظی با سیستم لونشتاین اندازهگیری شدهاند. مشخص شد که Afrikaans به هلندی معیار از همه نزدیکتر است. در مرحلهی دوم تلفظ Afrikaans با 361 گویش در هلند و شمال بلژیک مقایسه شده است. مشاهده شد که Afrikaans به گویش Zoetermeer در جنوب هلند نزدیکترین است.

فصل سوم
روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه
گرچه روش انجام پژوهشهای مربوط به حوزهی گویششناسی عمدتاً شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند، اما با این حال، بسته به نوع و محتوا و همچنین داده های پژوهش روش کار میتواند از یک پژوهش تا پژوهش دیگر متفاوت باشد. میتوان پژوهشهای گویشی را از نظر نوع و محتوای کار به دسته های مختلف قابل تقسیم هستند؛ به عنوان مثال پژوهشهایی که به حوزهی واژگان گویشها و مقایسهی آنها با گونهی معیار میپردازند؛ یا پژوهشهایی که حوزهی صرف یا نحو یک گویش را بررسی میکنند. به عنوان دستهای دیگر میتوان به پژوهشهایی اشاره کرد که دستگاه واجی یا فرایندهای واجی یا آوایی گویشها را بررسی میکنند. همچنین موضوع مورد بررسی در بعضی تحقیقات فرهنگ عامهی منطقه است که علاوه بر مسائلی همچون شعرها، داستانها و ضربالمثلهای موجود در منطقه، به موضوعاتی همچون عقاید، خرافهها و آداب و رسوم نیز میپردازند. اما نکتهای که در کارهای گویشی حایز اهمیت است این است که در یک پژوهش گویشی، همیشه تنها به یکی از موارد ذکر شده در بالا پرداخته نمیشود؛ بلکه در بیشتر موارد، پژوهشگر چندین حوزه را در انجام پژوهش مد نظر قرار میدهد.
پژوهش حاضر که تحت عنوان “تحلیل زبانشناختی گویش جوشانی” انجام گرفته است، نیز به چندین مورد از موارد بالا پرداخته است، که می توان از آن جمله دستگاه واجی، فرایندهای واجی و آوایی و همچنین صرف را نام برد.
در این فصل به شرح کامل روش و مراحل انجام پژوهش میپردازیم که شامل نوع تحقیق، متغیرها، داده ها، شیوهی گردآوری داده ها، ابزارهای تحقیق و مراحل انجام تحقیق میباشد.

3-2 نوع تحقیق
تحقیق حاضر از نوع میدانی و کتابخانهای است. بخش میدانی این تحقیق شامل گفتگو و پرسش و پاسخ محقق با گویشوان گویش مورد نظر و همچنین مدت 4 سال زندگی در منطقهی جوشان می باشد. در این مدت نگارنده از نزدیک گویش گویشوران این منطقه را مشاهده و موارد و نکات زبانی قابل بررسی را از آن استخراج کرده است. بخش کتابخانهای تحقیق بدین شکل است که به منظور مقایسهی داده های فوق با گونهی معیار از کتابها، فرهنگهای مختلف و منابع اینترنتی استفاده شده و در نهایت داده ها بررسی و تحلیل زبانشناختی شدهاند.
3-3 متغیرها
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل شماری از ویژگیهای زبانی یک زبان یا گویش میباشد که به چند بخش عمده تقسیم میشوند: دستگاه واجی، واجگونهها، فرایندهای واجی و آوایی و صرف. برای انجام تحقیق بخشهایی از گویش مورد نظر استخراج و با گونهی کرمانی و معیار مقایسه شدند. قسمتی از داده های به دست آمده با گونه های کرمانی ومعیار مشابهت واضحی داشتند به نحوی که در خور بررسی و ارائه در این پژوهش نبودند. قسمت دیگر داده های به دست آمده با گونهی معیار تفاوت داشتند و منحصر به گویش منطقهی مورد نظر بودند.
در این پژوهش به بخش واژگان بومی گویش جوشانی پرداخته نشده است. به این دلیل که گردآوری واژگان بومی یک منطقه خود نیازمند پژوهشی جداگانه با صرف زمان و انرژی جداگانه میباشد. علاوه بر این، محتوای این پژوهش که تحلیل زبانشناختی گویش جوشانی است و از نام آن نیز مشخص است، به گونهای است که ماهیتی تحلیلی دارد و هدف آن تنها گردآوری داده های یک گویش نیست.

3-4 داده ها
داده های اولیهی مرتبط با گویش جوشانی شامل چندین ساعت گفتگوی ضبط شدهی گویشوران جوشانی و همچنین مشاهدات و موارد و نکات زبانی ثبت شده مربوط به این گویش است که در طول مدت زندگی در این منطقه و مشاهدهی نزدیک به دست آمدهاند.

3-5 شیوهی جمع آوری داده ها
نگارندهی این پایان نامه به مدت 4 سال در منطقهی جوشان ساکن بوده و از نزدیک با مردم این منطقه رفت و آمد و برخورد داشته است. به دلیل علاقه شخصی، نگارنده از ابتدای اقامت در روستای جوشان به دقت گفتار ساکنین این منطقه را زیر نظر داشته و تمامی نکات قابل بررسی موجود در این گویش را برای مطالعات احتمالی بعدی ثبت کرده است. از ابتدای شروع به کار این پژوهش، در طی چند ماه چندین ساعت از گفتگوی گویشوران منطقه ضبط شد. لازم به ذکر است از آنجایی که نگارنده به مدت چند سال در منطقه زندگی کرده، مردم منطقه رابطه نزدیک و صمیمانهای با نگارنده داشتهاند. این امر سبب شد که علیرغم این نکته که گویشوران مطلع بودند ممکن است صدای آنها ضبط شود اما با این حال امتناعی از صحبت کردن با گویش محلی خود نداشتند. پس از ضبط مکالمات در مدت چند ماه انجام این پژوهش، فایلهای ضبط شده به مدت چند هفته به دقت بررسی، داده های جدید و بعضاً مکمل موارد قبل استخراج و به همراه داده های پیشین ثبت و طبقهبندی شدند.

3-6 گویشوران
عمدهی گویشورانی که در فرایند تحقیق گفتار آنها ضبط و مورد بررسی قرار گرفت افراد سالخورده و بیسواد بودند؛ کسانی که متولد همان روستا بوده و در طول زندگی خود کمتر به مسافرتهای خارج از روستا رفته بودند. گردآوری داده های گویش جوشانی به کمک 50 نفر از گویشوران زن و مرد در گروه سنی 15 تا 70 سال انجام گرفت.

3-7 ابزارهای تحقیق
مهمترین ابزار مورد استفاده در این پژوهش، یک دستگاه iPod2 ساخت شرکت Apple آمریکا بود که برای ضبط مکالمات استفاده شد. مهم ترین دلیل انتخاب این ابزار، کیفیت و توانایی بالای دستگاه جهت ضبط مکالمات با کیفیت بالا بود.

فصل چهارم
تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
در این فصل از پژوهش مسائل و داده های زبانی مختص گویش جوشانی را در بخشهای مختلف به تفصیل و با تحلیل ارائه میکنیم. در بخش اول این فصل به ارائهی دستگاه واجی گویش جوشانی به همراه واجگونههای واجهای مختلف میپردازیم. بخش دوم فصل به الگوی هجایی گویش جوشانی میپردازد. بخش سوم به توزیع واجهای درون واژه اختصاص دارد. در بخش چهارم فرآیندهای واجی و آوایی فعال در گویش جوشانی ارائه میشود و محیط و شرایط وقوع آنها و همچنین مثالهایی از فرآیندها توضیح داده میشوند. بخش پنجم به ساختواژهی فعلی یا به عبارت دقیقتر به توضیح شکل خاص صرف فعل در نوع خاصی از صرف فعل در زمانهای مختلف به همراه توضیح جزئیات و استثناها اختصاص دارد. در بخش ششم و پایانی از این فصل ویژگیهای نحوی گویش جوشانی را ارائه و بررسی میکنیم.

4-2 دستگاه واجی
در استخراج واجها، تمامی آواها (آواهایی که به نظر میرسید ممکن است در این گویش تمایز معنایی ایجاد کنند) از جدول آواها انتخاب شدند. سپس با جایگزینسازی در جفتهای کمینه، واجهای اصلی از بین تمام آواها به دست آمدند. واجهای به دست آمده در زیر در دو بخش همخوانها و واکهها به همراه واجگونهها ارائه میشوند. سپس به طور کامل به توضیح واجها و واجگونههای آنها میپردازیم.

4-2-1 همخوانهای گویش جوشانی
در این بخش جفتهای کمینهای که برای استخراج واجهای گویش جوشانی استفاده شدهاند را ارائه میکنیم و سپس در جدول 1 همخوانهای این گویش با ارائهی محیط و شیوهی تولید نشان داده میشوند.

[pɑ] «پا» , [bɑ] «با» /p/ , /b/
[to] «تو» , [do] «دو» /t/ , /d/
[cæf] «کف» , [Ɉæf] «حرف» /c/ , /Ɉ/
[xɑr] «خار» , [Ɣɑr] «غار» /x/ , /Ɣ/
[qɑr] «قار» , [tɑ:r] «تار» /q/
[hæft] «هفت» , [hæst] «هست» /f/ , /s/
[særd] «سرد» , [zærd] «زرد» /z/
/ʃɪle/ «دشت» , [ʃɪre] «شیره» /l/ , /r/
[ʋɑʒ] «واژ» , [ʋɑz] «واز» /ʒ/ , /ʋ/
[sɪr] «سیر» , [ʃɪr] «شیر» /ʃ/
/hɑle/ «هاله» , [xɑle] «خاله» /h/
[ʧɑr] «چهار» , [ʤɑr] «فریاد زدن» /ʧ/ , /ʤ/
[hæst] «هست» , [ʔæst] «است» /ʔ/
[mærde] «آن مرد» , [nærde] «نرده» /m/ , /n/
[ʋɑr] «پسوند شباهت» , [jɑr] «یار» /j/

جدول 1- همخوانهای گویش جوشانی
جایگاه تولید

شیوه ی تولید
دو لبی

لبی
دندانی
دندانی
لثوی
لثوی
کامی
کامی
نرمکامی
ملازی
چاکنایی
انسدادی بیواک p
t
c
q ʔ
واکدار b
d
Ɉ

سایشی بیواک
f

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

s ʃ
x
h
واکدار

z ʒ
Ɣ

انسایشی بیواک

ʧ

واکدار

ʤ

لرزشی
(غلتان) بیواک

واکدار

r

کناری
(روان) بیواک

واکدار

l

خیشومی بیواک

واکدار m
n

ناسوده بیواک

واکدار
ʋ
j

توضیح: در مورد واج /v/ که در فارسی معیار وجود دارد باید گفت که معادل این واج در گویش جوشانی همخوان لبی – دندانی ناسوده واکدار /ʋ / است. به این معنی که در گویش جوشانی هنگام تلفظ این واج سایش کامل میان لب و دندانهای پایین وجود ندارد و این دو عضو تنها به هم نزدیک میشوند.

4-2-2 توصیف و تحلیل همخوانها
با توجه به جفتهای کمینه و واجهای به دست آمده، در ادامه، همخوانهای گویش جوشانی به همراه واجگونههای اصلی آنها، در صورتی که موجود باشند، اشاره میکنیم. نظام همخوانی گویش جوشانی شامل 24 همخوان است:
(در بیان مشخصات واجها از کتاب آواشناسی زبان فارسی دکتر ثمره (1378) استفاده شده است)

1. /p/: برونسو ، بیواک ، انفجاری، دهانی ، دولبی

2. /b/: برونسو، واکدار، انفجاری، دهانی، دولبی
_واج گونه ها:
این واج در تعدادی از واژهها به واج لبی – دندانی سایشی بی واک /f/ تبدیل می شود:
/sæbt e nɑm/ [sæft e nɑm] «ثبت نام»
/zæbt/ [zæft] «ضبط»

3. /t/: برونسو، بیواک، انفجاری، دهانی، دندانی

4. /d/: برونسو، واکدار، انفجاری، دهانی، دندانی
_واج گونه ها:
این واج یک واجگونه دارد که در برخی محیطها و در برخی واژهها (مانند پایان واژه) ظاهر میشود؛ این واجگونه، جفت بیواک این واج است یعنی /t/ :
/dud/ [dut] «دود»

5. /c/: برونسو، بیواک، انفجاری، دهانی، سختکامی ، پیشین
_واج گونه ها:
معادل این واج در فارسی معیار /k/ است که در جوشانی به صورت واجگونهای از /c/ دیده میشود و صورت نرمکامی شدهی /c/ است.
این واجگونه در محیطی که واج بعدی آن پسین باشد رخ می دهد:
/cuze/ [kuze] «کوزه»

6. /Ɉ/ : برونسو، واکدار، انفجاری، دهانی، سختکامی، پیشین
_واجگونه ها:

صورت این واج در فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *