معیار /g/ است که در گویش جوشانی به عنوان واجگونهی پسین و نرمکامی شده ی /Ɉ/ وجود دارد.
این واجگونه در محیطی که واج بعدی آن پسین باشد رخ میدهد:
/Ɉur/ [gur] «گور»
7. /q/ : برونسو، بیواک، انفجاری، دهانی، ملازی

8. /Ɣ/ : برونسو، واکدار، سایشی، دهانی، نرمکامی

9. /ʔ/ : برونسو، بیواک، انفجاری، دهانی، چاکنایی

10. /f/ : برونسو، بیواک، سایشی، دهانی، لبی – دندانی

11. /ʋ/ : برونسو، واکدار، ناسوده، دهانی، لبی – دندانی
_واجگونه ها:
این واج در برخی کلمات به صورت واجگونهی /w/ خود را نشان می دهد:
/sæʋɑr/ [suwɑr] «سوار»
/sæʋɑd/ [suwɑt] «سواد»
هیچ جفت کمینه ای در جوشانی یافت نشد که در آنها آواهای /ʋ/ و /w/ تمایز معنایی ایجاد کنند؛ لذا آوای /w/ واجگونهای از واج /ʋ/ است و نه یک واج مجزا.

12. /s/ : برونسو، بیواک، سایشی، دهانی، لثوی

13. /z/ : برونسو، واکدار، سایشی، دهانی، لثوی
_واجگونه ها:
این واج در بعضی محیطها به طور کامل واکرفته و تبدیل به /s/ می شود؛ مثلاً در پایان بعضی واژهها (این واجگونهی واج /z/ در فارسی معیار نیز وجود دارد):
/perɪz/ [perɪs/

14. /ʃ/ : برونسو، بیواک، سایشی، دهانی، لثوی – کامی

15. /ʒ/ : برونسو، واکدار، سایشی، دهانی، لثوی – کامی

16. /x/ : برونسو، بیواک، سایشی، دهانی، ملازی

17. /h/ : برونسو، بیواک، سایشی، دهانی، چاکنایی

18. /ʧ/ : برونسو، بیواک، انسایشی ، دهانی، لثوی – کامی

19. /ʤ/ : برونسو، واکدار، انسایشی، دهانی، لثوی – کامی

20. /m/ : برونسو، واکدار، خیشومی ، دولبی

21. /n/ : برونسو، واکدار، خیشومی، لثوی
22. /r/ : برونسو، واکدار، لرزشی ، دهانی، لثوی

23. /l/ : برونسو، واکدار، کناری ، دهانی، لثوی

24. /j/ : برونسو، واکدار، غلتان ، دهانی، کامی

4-2-3 واکههای گویش جوشانی
شش مورد از واکههای گویش جوشانی عیناً مشابه واکههای فارسی معیار هستند که عبارتند از /æ/، /e/، /o/، /ɑ/، /u/، /ɪ/ و سه واکهی دیگر در این گویش مشاهده شده که در گویش معیار وجود ندارند.
در گویش جوشانی در تعداد نه چندان کمی از واژهها، فرایند کاهش رخ میدهد. کاهش عبارت است از نوعی فرایند ساده شدن که برخی توالیهای آوایی خاص را تحت تأثیر قرار میدهد (کریستال، 390:2003). این فرایند در گویش جوشانی به شکلی اتفاق میافتد که یک یا دو یا حتی چند واج در پایان یا میان واژه حذف شده و به جای آن واج دوواکهای /ow/ قرار میگیرد. در جوشانی این واجگونه اجباری است؛ یعنی چنین واژههایی در گویش جوشانی تنها یک صورت آوایی، با /ow/، دارند. لازم به ذکر است که در گویش جوشانی دو آوای /o/ و /ow/ تمایز معنایی به وجود نمیآورند و آوای /ow/ واجگونهای از /o/ است و نه یک واج مستقل.
ذکر یک نکته در اینجا لازم است و آن این است که تفاوت کوچکی میان این واج در گویش جوشانی با دیگر گونه های استان کرمان وجود دارد و آن اینکه در بعضی از گونه های استان کرمان، این واج دوواکهای تشکیل شده است از دو واج /o/ و /w/ ؛ در صورتی که همین واج در جوشانی تشکیل شده است از /e/ و /w/ . این تفاوت دقیقاً مشابه تفاوت در تلفظ کلمه ی home در دو شکل آمریکایی و انگلیسی است:
home: Brt. /hәʊm/ , Amr. /hoʊm/
در زیر به دو نمونه از گویش جوشانی اشاره میکنیم:
1) [Ɉәw] گاو
[ʔæftәw] آفتاب
تفاوت دوم بین گونهی معیار و گویش جوشانی وجود واکهی خنثی و مرکزی /ә/ در گویش جوشانی است که تحت عنوان یک فرایند واجی به نام “کاهش واکهای “، به عنوان واجگونه ی تعدادی از واکهها از جمله /æ/ و /o/ ظاهر میشود. کاهش واکهای فرایندی است که طی آن واکهها به واکههای مرکزی نزدیک یا تبدیل میشوند (کریستال،389:2003)؛
(توضیح کامل تر در فرایند های واجی بخش 4-4-5-1-4 کاهش واکه ای)
چند نمونه از آن را در ادامه می بینید:
2) /qælʔe/ [qәle] قلعه
/mohem/ [mәhem] مهم

تفاوت سوم بین گونهی معیار و گویش جوشانی این است که واکههای /e/ و /æ/ دو واجگونه دارند که عبارتند از: /e:/ و /eɪ/. این دو واجگونه تحت فرایندی با عنوان فرایند کشش یا دوواکهایشدگی و در محیطی رخ می دهند که در آخر اسم، “_ﻪ” آخر چسبان با صدای /e/ باشد و پس از آن ضمیر متصل ملکی اضافه شود. مانند:
3) خانه + تان
مثال 3 در گفتار معیار به صورت /xunætun/ تلفظ میشود. در گونهی کرمانی به صورت /xu:nәtun/ تلفظ میشود. حال همین واژه در جوشانی متفاوت با گونهی معیار و گونهی کرمانی تلفظ میشود.
در جوشانی دو شکل متفاوت برای تلفظ چنین واژههایی وجود دارد که هر دو دارای بسامد کاربرد یکسان و بالا هستند. گرچه هر دو شکل تلفظی در تمام منطقه قابل فهم هستند و به طور پراکنده و نامنظم به کار میروند، اما تا حدی میتوان تلفظها را به بخشهای مختلف منطقه نسبت داد. پس از ارائه و توضیح دو شکل تلفظی، کاربرد هریک بر حسب منطقه بیان میشود.

شکل اول:
شکل اول تلفظ این چنین واژههایی همراه با کشیدگی واکهی /e/ آخر اسم است. بنابراین در مثال ذکر شده به صورت 4 خواهد بود:
4) /xune:tun/
شکل دوم:
شکل دوم این واژه و واژههای مشابه به این صورت ساخته میشود که واکهی /e/ در پایان اسم تبدیل به واج دوواکهای /eɪ/ میشود. در اینجا ما /eɪ/ را که یک واج مرکب است به عنوان واجگونهی واج /e/ در گویش جوشانی در نظر میگیریم. بنابراین صورت نهایی شکل دوم به صورت 5 خواهد بود:
5) /xuneɪtun/
دو شکل تلفظ جوشانی در این ساختار در مورد شش ضمیر ملکی به همین صورت عمل میکنند.
در جدول 2 نمونههایی از کلمات دارای ساختار مذکور با تلفظ معیار و دو شکل جوشانی و با تمام ضمیرها نشان داده شده است.

جدول 2- فرآیند کشش یا دوواکهای شدگی
جوشانی (شکل2) جوشانی (شکل 1) معیار (گفتاری) واژه
/xuneɪm/ /xune:m/ /xunæm/ خانهام
/cuʧeɪt/ /kuʧe:t/ /kuʧæt/ کوچهات
/kuzeɪʃ/ /kuze:ʃ/ /kuzæʃ/ کوزهاش
/luneɪmun/ /lune:mun/ /lulæmun/ لولهمان
/ʤuʤeɪtun/ /ʤuʤe:tun/ /ʤuʤætun/ جوجهتان
/luneɪʃun/ /lune:ʃun/ /lunæʃun/ لانهشان

4-3 الگوی هجایی در گویش جوشانی
یکی از مواردی که گویش جوشانی در آن مطابق با فارسی معیار است الگوی هجایی واژگان است. در فارسی ساخت هجایی واژگان یکی از صورتهای زیر است که در آنها V نماد واکه و C نماد همخوان است. همخوانهای درون پرانتز نشان دهندهی اختیاری بودن وجود همخوان در جایگاه مورد نظر هستند:
6) C V
C V (C)
C V (C) (C)

4-4 فرآیندهای واجی
به تأثیر و تأثیرپذیریهای آوایی و تظاهرات ناشی از آن، فرایندهای واجی گفته می شود. فرایندهای واجی نشان می دهند صورت زیر ساختی و انتزاعی زنجیرهی واجی واژهها و تکواژها چگونه تحقق آوایی مییابد (مشکوه الدّینی، 1374: 130). ارتباط این دو سطح یا بازنمایی به واسطهی قواعد واجی که موجب حذف، درج یا تغییر آواها در بافت های خاصی میشوند، صورت میگیرد. این قواعد به اطلاعاتی اشاره دارند که در بازنمایی آوایی وجود ندارند (کنستوویچ ، 1994: 7).
در گویش جوشانی مانند دیگر گویشها تعداد نسبتاً زیادی فرآیندهای واجی فعال وجود دارد. از بین این فرآیندها تعدادی در گونهی معیار فارسی نیز وجود دارند. تعدادی تنها در گونهی مرکزی و گونه های داخل استان کرمان دیده میشوند مانند کاهش واکهای و ابدال /o/ یا /u/ به /ɑ/. تعدادی نیز منحصر و مختص به گویش جوشانی میباشند مانند ابدال /e/ به /æ/ و ابدال /ɑ/ به /o/ یا /u/. گرچه از هر کدام از این انواع فرآیندها در پژوهش حاضر موجود می باشد، ولی به طور کلی سعی بر این بوده است که از ارائه و تکرار فرآیندهای بسیار رایج و آشنا در گونه های دیگر و به خصوص گونهی معیار تا حد امکان پرهیز شود.
فرآیندهای واجی ای که در گویش جوشانی مشاهده شد، در ادامه به همراه مثال ارائه میشوند.

4-4-1 قلب
“قلب” عبارت است از جایگزینی در ترتیب عناصر در یک جمله که معمولاً شامل جایگزینی آواها؛ ولی گاهی هم هجا، کلمه یا عناصر دیگرمیباشد (کریستال ، 291:2003). در گویش جوشانی نمونه های متفاوتی از قلب و در بافتهای متفاوتی مشاهده شد؛ به همین دلیل تعیین محیط وقوع آن میسر نشد. در ادامه نمونههایی از فرآیند قلب در جوشانی ارائه میشوند.
جدول 3- نمونههایی از فرایند قلب در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/mæxsәre/ /mæsxære/ مسخره

/ʔæƔzær/ /ʔæsƔær/ اصغر
/nɑ:lɈɪr/ /nɑ:rgɪl/ نارگیل
/tesmɑ:r/ /temsɑ:h/ تمساح
/ʔɑblɑlu:/ /ʔɑlbɑlu:/ آلبالو
/mæqʃ/ /mæʃG/ مشق
/ʔæbelfærz/ /ʔæbælfæzl/ اباالفضل
/cerbɪt/ /kebrɪt/ کبریت
/borzɪdel/ /boldozer/ بولدوزر
/noxse/ /nosxe/ نسخه

4-4-2 افزایش
افزایش عبارت است از افزوده شدن یک آوا درون یک واژه (کریستال، 163:2003). در جوشانی دو شکل اصلی از افزایش مشاهده شد که عبارتند از افزایش واکهای و افزایش همخوانی.

4-4-2-1 افزایش واکهای
این فرآیند، شامل افزایش واکهی /e/ در محیط قبل از پسوند “گاه” در بعضی از واژههای مرکب است. البته اعمال این قاعده در این محیط به صورت صد در صد نیست.

جدول 4- نمونههایی از فرایند افزایش واکهای در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/ʃɪrxɑ:reɈɑ/ /ʃɪrxɑ:rgɑ/ شیرخوارگاه
/dæsteɈɑ/ /dæstgɑ/ دستگاه
/pɑseɈɑ/ /pɑsgɑ/ پاسگاه

به عنوان یک نمونه که تحت فرآیند فوق نیست، میتوان به نمونهی زیر اشاره کرد:

7)
جوشانی معیار واژه
/nәmɑjeʃgɑ:/ /næmɑjeʃgɑ:/ نمایشگاه

4-4-2-2 افزایش همخوانی
این فرآیند نیز مانند بعضی دیگر از موارد، به طور پراکنده و در محیطهای گوناگون رخ میدهد. لذا محیط وقوع این فرآیند را نمیتوان به طور مشخص و در حضور واجهای معینی تعیین کرد. همچنین همخوانهایی که در واژههای مختلف اضافه میشوند نیز متفاوتند. در ادامه چند مورد از واژههایی را که در آنها این فرآیند رخ داده است ارائه میکنیم.
جدول 5- نمونههایی از فرایند افزایش همخوانی در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه همخوان ادخالی
/ʔofunɪjæt/ /ʔofunæt/ عفونت /j/
/xændeɈɪ/ /xænde/ خنده /Ɉ/
/somb/ یا /somp/ /som/ سم /b/ یا /p/
/qeste/ /qes:e/ قصه /t/

4-4-3 حذف
از دیگر فرآیندهای نسبتاً فعال در گویش جوشانی، حذف است. این فرایند عبارت است از حذف آوا(ها) در گفتار پیوسته؛ که میتواند در مورد همخوان، واکه و یا کل هجا رخ دهد (کریستال، 158:2003). شکل همخوانی حذف در جوشانی تنها شامل واج /h/ است.

4 -4-3-1 حذف /h/ و کشش جبرانی
کشش جبرانی فرایندی است که در آن حذف یک عنصر با کشیده شدن عنصر دیگری، که معمولاً مجاور آن است، همراه است؛ از این جهت که وزن هجا حفظ شود (کریستال، 87:2003)
در گویش جوشانی اگر در واژه ای /h/ عنصر اول خوشهی همخوانی باشد و قبل از آن یکی از واکههای /æ/ ، /e/ ، /o/ باشد، در بسیاری از موارد، /h/ حذف و به جبران آن واکهی قبل از آن کشیده میشود.
جدول 6- نمونههایی از فرایند حذف /h/ و کشش جبرانی در گویش جبرانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/mɑr/ /mohr/ مهر
/ro:nemɑjɪ/ /rɑhnæmɑjɪ/ راهنمایی
/mɑtәʋe/ /mɑhɪtɑbe/ ماهیتابه
/kɑne/ /kohne/ کهنه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

/ʔe:jɑnæn/ /ʔehjɑnæn/ احیاناً
/ʔæ:mæd/ /ʔæhmæd/ احمد
/ʔæ:mæq/ /ʔæhmæq/ احمق
/Ɉæ:ʋɑre/` /gæhvɑre/ گهواره
/sæ:rɑ/ /sæhrɑ/ صحرا

4-4-3-2 حذف /h/ از پایان واژه بعد از واکهی کشیده
در این فرایند واج /h/ در صورتی که قبل از آن واکهی کشیده وجود داشته باشد، از پایان واژه حذف میشود. در زیر نمونههایی از آن را در جوشانی میبینیم.

جدول 7- نمونههایی از حذف /h/ از پایان واژه بعد از واکهی کشیده در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/ʧɑ:/ /ʧɑh/ چاه
/kɑ:/ /kɑh/ کاه
/mɑ:/ /mɑh/ ماه
/kolɑ:/ /kolɑh/ کلاه
/ku:/ /kuh/ کوه

این فرایند در فارسی معیار نیز در تعدادی از واژهها مشاهده میشود مانند واژههای جدول 7؛ لیکن به نظر می رسد حذف واج /h/ در گونهی معیار بیشتر در گفتار پیوسته رخ میدهد.

4-4-3-3 حذف /ʔ/ و کشش جبرانی
موارد زیادی از این فرایند در فارسی معیار نیز وجود دارد. مانند:
8) /ræ:nɑ:/ به جای /ræʔnɑ:/ رعنا
/mæ:nɪ/ به جای /mæʔnɪ/ معنی
در گویش جوشانی نیز تعداد زیادی از این قبیل واژهها وجود دارد. اما تعداد معدودی واژگان نیز وجود دارند که فقط در جوشانی تحت اعمال این فرایند قرار میگیرند و در فارسی معیار به شکل استاندارد تلفظ میشوند. نمونههایی از آن در جدول 8 آورده شده است.

جدول 8- نمونههایی از فرایند حذف /ʔ/ و کشش جبرانی در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/mæ:lem/ /moʔæl:em/ معلم
/mɑ:mәle/ /moʔɑmele/ معامله
/sɑ:t/ /sɑʔæt/ ساعت

همانطور که مشاهده میشود موارد جوشانی شامل حذف یک واکه نیز هستند. در واژههای جدول 8 مشاهده میشود که در واژههای “معلم” ، “معامله” و “ساعت”، به ترتیب واکه های /o/، /o/ و /æ/ حذف شدهاند.

4-4-3-4 حذف هجایی
در جوشانی مواردی دیده میشود که در آنها یک یا دو هجا از درون واژه حذف میشود. این فرایند در محیطهای کاملاً متفاوتی روی میدهد. نمونههایی از آن را در جدول 9 مشاهده میکنید.

جدول 9- نمونههایی از فرایند حذف هجایی در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/do:zdæ/ /dævɑzdæh/ دوازده
/de:qe/ /dæGɪGe/ دقیقه
/mɑ: bәrɪ/ /mɪbɑjæd berɪ/ میباید بروی
/pɑs de/ /pɑs bede/ پاس بده

4-4-4 کاهش
کاهش عبارت است از نوعی فرایند ساده شدن که برخی توالیهای آوایی خاص را تحت تأثیر قرار میدهد (کریستال، 390:2003). همانطور که در 4-2-2 در مورد واکههای جوشانی گفتیم، در گویش جوشانی واج مرکب /ew/ وجود دارد. در جوشانی توالیهایی که ابتدا واکه و پس از آن یکی از همخوانهای /b/ ، /f/ یا /ʋ/ باشد، تحت یک فرایند کاهش تبدیل به این واج مرکب می شوند. نمونههایی از این واژگان را در جدول 10 مشاهده میکنید.

جدول 10- نمونههایی از فرایند کاهش در گویش جوشانی و معیار
جوشانی معیار واژه
/ʔew/ /ʔɑb/ آب
/Ɉew/ /gɑv/ گاو
/ʔewle/ /ʔɑble/ آبله
/cewʃ/ /kæfʃ/ کفش
/ʔæftew/ /ʔɑftɑb/ آفتاب
/ʔewsɑr/ /ʔæfsɑr/ افسار
/ʔewɈærm/ /ʔɑbgærm/ آبگرم
/ʔewguʃt/ /ʔɑbguʃt/ آبگوشت
/ʔewtɪd/ /ʔoftɑd/ افتاد
/sewzɪjɑt/ /sæbzɪjɑt/ سبزیجات

البته این واج مرکب /ew/ در واژههای دیگری نیز مشاهده میشود؛ واژههایی که محیط آنها محیط ذکر شده در بالا نیست. مانند جدول 11:

جدول 11- نمونههایی از فرایند کاهش در گویش جوشانی و معیار 2
جوشانی معیار واژه
/newmәdæn/ /næjumædæn/ نیامدند
/ʤәlew/ /ʤelo/ جلو
/dewr/ /do:r/ دور

4-4-5 ابدال
“ابدال” عبارت است از رابطه بین تنوعات و صورتهای جایگزین یک واحد زبانی (کریستال، 21:2003). در این بخش به معرفی و ارائهی فرایندهای فعال در جوشانی که به نحوی زیرمجموعهی فرایند ابدال هستند، میپردازیم. این بخش خود شامل دو زیربخش تحت عنوان ابدال واکهای و ابدال همخوانی است. لازم به یادآوری نیست که ممکن است در واژههایی که زیر یک فرایند ابدال ارائه شدهاند، فرایندهای دیگری نیز فعال باشند که هر یک در جای خود بررسی میشوند.

4-4-5-1 ابدال واکهای
این بخش به فرایندهای ابدال واکهای، که در آنها دو واکه جایگزین یکدیگر میشوند، میپردازد. برخی از این فرایندها بسیار فعال، برخی تا حدی فعال و برخی دیگر بسیار نادر هستند و تنها شامل چند واژهی محدود میشوند. به هر شکل در اینجا تمامی فرایندهای ابدال که با فارسی معیار تفاوت دارند ارائه میشوند.

4-4-5-1-1 ابدال /o/ یا /u/ به /ɑ/
این فرایند در جوشانی بسیار فعال است و تعداد بسیار زیادی از واژگان از آن پیروی میکنند. این فرایند در گویش کرمانی نیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *