پایان نامه رایگان درمورد پاسخگویان، میانگین، کشور، تهیه

مخالفم
8
7/8
100
جمع
92
100

میانگین:55/2 انحراف استاندارد:84/0 واریانس:71/0

اطلاعات مندرج در جدول 4-6 و نمودار 4-5، حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان نمونه (88 درصد)، میزان متغیر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور قبل ازاجرای طرح را متوسط به پایین ارزیابی کرده اند.
12درصد از پاسخگویان گزینه موافقم و کاملا موافقم را انتخاب کرده اند که رقم قابل توجهی نمی باشد که می توان از آن صرف نظر نمود.
میزان متغیر تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه کشور بین پاسخگویان از 1 تا 5 امتیاز گرفته است. میانگین گروه نمونه 55/2 می‌باشد. یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از میانگین فرضی 3 دریافت کرده‌اند.

این مطلب را هم بخوانید :
منابع پایان نامه ارشد با موضوعreading، questions، Students، read.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *