ناتوان میگردد. آنتی اکسیدانت ها قادرند عوامل اکسیدان را قبل از حمله به سلولها پایدار ،غیر فعال ویا بلع کنند. بنابراین آنتی اکسیدانت ها برای نگهداری بدن در حالت سلامت وبهبودی کاملا ضروری هستند. عملکرد آنتی اکسیدانت ها شامل ظرفیت بلع رادیکال های آزاد ،ممانعت از پراکسیداسیون لیپید ها، توانایی غیر فعال نمودن یونهای فلزی وظرفیت احیا کنندگی آنهاست (Jha et al, 1995). به طورکلی آنتی اکسیدانت ها از نظر شکل، خصوصیات فیزیکی وشیمیایی وجایگاه عملشان با هم فرق دارند.
1-آنتی اکسیدانت های آنزیمی: آنزیم هایی هستند نظیر گلوتاتیون احیا، SOD ، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز.این عوامل، تولید گونه های فعال اکسیژن را بوسیله حذف ظرفیت اکسیدانی یا تغییر شکل آنها (ROS&RNS)به اجزا پایدار تقلیل می دهند( Davies, 1995).
2-ساختارهای با وزن ملکولی بالا (پروتئین ها) شامل آلبومین ، سرولوپلاسمین، ترانسفرین، هاپتوگلوبولین که با جایگاه فعال فلزات باند میشوند وتولید فلزات کاتالیز کننده رادیکالهای آزاد را محدود می کنند(Chaudiere et al, 1999)..
3-ساختارهای با وزن ملکولی پائین، شامل دو دسته آنتی اکسیدانت های محلول در چربی (توکوفرول، کاروتنوئید، کوئینین و برخی پلی فنل ها) و آنتی اکسیدانت های محلول در آب (اسکوربیک اسید، اسید اوریک وبرخی پلی فنل ها). (Chaudiere et al, 1999)
4-مینرال ها (سلنیوم، منگنز، مس و روی) آنتی اکسیدانت های همه کاره (Chaudiere et al, 1999)
5-ویتامین ها.(Jha et al, 1995)
6-آنتی اکسیدانت های گیاهی(Jha et al, 1995)
1-11-1) سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در بدن
مطالعات نشان داده اند که آنتی اکسیدانت ها دارای اثرات گسترده ای در آندرولوژی بوده و قادرند از اسپرم ها در برابر ناهنجاری های ناشی از ROS محافظت نمایند. این ترکیبات همچنین موجب مهار ROS تولید شده توسط لکوسیت ها و بهبود کیفیت مایع منی شده و از قطعه قطعه شدن DNA و بلوغ نا بهنگام اسپرم ها جلوگیری می کنند. سه سیستم آنتی اکسیدانتی متفاوت و وابسته به هم که نقش کلیدی در کاهش استرس اکسیداتیو در جنس نر ایفا می کنند عبارتند از: آنتی اکسیدانت های رژیم غذایی، آنتی اکسیدانت های اندروژن و پروتئین های غیرفعال کننده یون های فلزی ( Hughes et al, 1998; Agarwal et al, 2004).
آنتی اکسیدانتهای موجود در پلاسمای منی و اسپرم در گروه آنتی اکسیدانتهای اندروژن قرار میگیرند. پلاسمای منی دارای سه آنتی اکسیدانت آنزیمی اصلی سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز/گلوتاتیون ردوکتاز (GPX/GRD) در کنار طیف وسیعی از آنتی اکسیدانتهای غیرآنزیمی مانند آسکوربات، اورات، ویتامینE، ویتامین A، پیروات، گلوتاتیون، آلبومین، یوبی کوئیتول50، تائورین51 و هایپوتائورین میباشد. اسپرمها علاوه بر SOD که عمده ترین آنتی اکسیدانت موجود در آنها را تشکیل میدهد، دارای آنتی اکسیدانتهای آنزیمی اولیه نیز میباشند. آنتی اکسیدانت های رژیم غذایی غالباً به شکل ویتامین C، ویتامین E، بتاکاروتنها، کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها میباشند. پروتئین های غیرفعال کننده یونهای فلزی نظیر آلبومین، سرولوپلاسمین، متالوتیونئین52، ترانسفرین، فریتین و میوگلوبولین ، به واسطه غیرفعال کردن انتقال یونهای فلزی که تولید رادیکالهای آزاد را کاتالیز میکنند، عمل میکنند (Sies, 1993; Tarin et al, 1998; Greco et al, 2005a) این ترکیبات همچنین پراکسیداسیون لیپیدی غشاء پلاسمایی اسپرم را کنترل می کنند و موجب حفظ یکپارچگی آن میگردند (Wroblewski et al, 2003).
بررسیهای آزمایشگاهی صورت گرفته نیز نقش آنتیاکسیدانتها را در کاهش تولید ROS توسط اسپرم و بهبود توانایی تکاملی جنین مورد تأیید قرار داده است (Tatemoto et al, 2001; Ali et al, 2003; Esfandiari et al, 2005). در همین راستا ، گزارشات دیگری نیز بر نقش آنتی اکسیدانتها در کاهش آسیب DNA و آپوپتوز در اسپرمها و نیز افزایش میزان بارداری و لانه گزینی بالینی صحهگذاردهاند (Hughes et al, 1998; Greco et al, 2005b). از این روی با توجه به کاربرد روز افزون تکنیک های آزمایشگاهی نظیرIVF، ارزیابی سطوح ROS و وضعیت استرس اکسیداتیو در نمونههای اسپرم پیش از IVF و نیز استفاده از آنتی اکسیدانتهای مؤثر و کارا میتوانند ما را به نتایج بهینه رهنمون سازد . همچنان که تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که این ترکیبات قادرند اثرات سمی پراکسید هیدروژن بر روی جنین را به نحو مطلوبی کاهش دهند (Zhang et al, 2005).
1-12) سنجش استرس اکسیداتیو
1-12-1) مالون دی آلدئید (MDA)
مالون دی آلدئید (MDA) یکی از محصولات نهایی در پروسه پراکسیداسیون لیپید هاست. پر اکسیداسیون لیپیدها یک روند اتولیزی است که نتیجه معمول مرگ سلولی است. این پروسه می تواند منجر به آسیب پراکسیداتیو بافتها در التهاب ،سرطان ومسمومیت با زنوبیوتیک ها و افزایش سن شود(Oranje and Roundas, 1999). MDA در خلال دژنراسیون اکسیداتیو بعنوان یکی از محصولات حاصل از رادیکالهای آزاد اکسیژن شکل می گیرد و به عنوان شاخصی از پراکسیداسیون لیپیدها پذیرفته می شود(Yagi, 1998).
1-12-2) گلوتاتیون احیا (GSH)
ماده ایست که بطور طبیعی در بسیاری از موجودات زنده و به فراوانی یافت می شود. نقص در مسیر گلوتاتیون در ارگانیزم های زنده می تواند منجر به اختلالات بافتی و آسیب شود. گلوتاتیون یک احیا کننده داخل سلولی است ونقش مهمی در کاتالیزه کردن متابولیسم دارد. گلوتاتیون سلول ها را علیه رادیکال های آزاد ،پراکسید ها وسایر اجزا سمی محافظت می کند. به نطر می رسد که GSH سیستم دفاعی اصلی غیر آنزیمی بر علیه ROS در جنین باشد(Takahashi et al, 1993)
1-12-3) آنزیم کاتالاز
کاتا
لاز یک پروتئین واجد آهن است که از چهار واحد پروتئینی تشکیل شده است، هرکدام ازین واحدها شامل یک گروه هم میباشند(Nasr-Esfahani, 1991) و به طور عمده در پراکسی زوم و در مقادیر کمتر در سیتوزول و شکستگی های میکرومازول سلولی گسترش می یابد (Smith et al, 2006). این آنزیم تجزیه H2O2 را به آب و اکسیژن کاتالیز می کند که در نتیجه سلولها را ازآسیب اکسیداتیو ناشی از H2O2 و OH حفظ می کند. در واقع این آنزیم قادر است پراکسید هیدروژن را کاهش دهد. از آنجا که پراکسید هیدروژن هیچ الکترون غیر جفت شده ای در اوربیتال خارج اتمی یا مولکولی-اش وجود ندارد، رادیکال آزاد نیست اما پیش ساز رادیکال هیدروکسیل است که سمی ترین شکل نمونه ی اکسیژن واکنشی می باشد. سمیت بالای رادیکال هیدروکسیل، به خاطر واکنشی بودن بالای آن با تقریبا هر نوع مولکول در سیستم زنده میباشد. (Nasr-Esfahani, 1991 ; Blondin et al, 1997 ; Guérin et al, 2001)

1-13) ژل رویال
عسل مهمترین محصول زنبور عسل است که توسط زنبورهای کارگر تولید می شود، اما فعالیت زنبورهای کارگر منحصر به تولید عسل نبوده و محصولاتی همچون ژل رویال، موم، بره موم را نیز تولید می کنند.ژل رویال مایعی غلیظ، شیری رنگ وبسیار مغذی از ترشحات زنبور عسل است که به آن شاه انگبین ، شیر زنبور عسل، شهد شاهانه و (royal jelly) غذای ملکه هم می گویند. این ماده بسیار مغذی و نیرو بخش است در واقع به عنوان غنی ترین ماده مغذی بیولوژیک شناخته شده و از گذشته ای دور به عنوان اکسیر جوانی و مایه حیات در طب باستان استفاده می شده و اکنون نیز در کشورهای پیشرفته جهان استفاده طبی از آن بر پایه تحقیقات دانشمندان در دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی معتبر رایج است.
1-13-1) تولید ژل رویال
این ماده از غدد آرواره ای و زیر حلقی( hypopharyngeal & mandibular) موجود در طرف سر زنبوران کارگر جوان(6-12 روزه) ترشح می شود و با بزاق دهان آنها مخلوط می گردد(Rosmilah et al, 2008)0. این ژل ،خمیری شکل با رنگ تقریبا سفید تا زرد کمرنگ و طعمی تند و زننده است.این ماده مغذی تا سه روز مورد استفاده همه لاروها قرار میگیرد ولی زنبور ملکه به طور دائم از این ماده تغذیه می شود. بدون ژله رویال هیچ لاروی قادر به رشد نیست و این ماده، ملکه را قادر می سازد که در روزهای تخم ریزی در شبانه روز بیش از 2500 تخم بگذارد که وزن این مقدار بیش از وزن خود ملکه است. همچنین ملکه زنبور عسل به واسطه استفاده از این ماده مغذی حدود 5 تا 6 سال عمر می کند در حالی که زنبور های کارگر در فصول فعالیت خود(بهار و تابستان) حدودا کمتر از 14 تا 24 روز از فعالیت خود میمیرند.(Hassan, 2009)

1-13-2) طریقه نگهداری
ژل رویال باید در دمای زیر صفر درجه ( داخل فریزر یا جایخی یخچال) و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگه داری گردد.
1-13-3) خواص فیزیکی ژل رویال

ژل رویال ماده ایست ژلاتینی سفید مایل به زرد روشن ،کلوئیدی و چسبناک با بوی خاص که هنگام حل شدن کمی کف تولید می کند.PH آن اسیدی بوده و چگالی مخصوص آن g/ml1/1 است(Ramadan et al, 2012).
ترکیبات موجود در ژل رویال
تجزیه شیمیایی ژل رویال حضور مواد زیر را درآن اثبات کرده است:
– آب (بشترین مقدار)
– کلاژن(Hassan, 2009).
– کربوهیدرات
– پروتئین(قسمت عمده آن آلبومین و گلبولین است).
– از جمله اسید های چرب غیر اشباع موجود در آن می توان به 10 هیدروکسی 2 دکونئیک اسید(10-HAP) اشاره نمود که تنها درطبیعت ژله رویال دیده شده و خواص اعجاب انگیزی را در بر دارد (B?rnu?iu et al, 2011).
– استیل کولین
– مواد معدنی همچون کلسیم، آهن، سلسیوم، فسفر. غلظت عناصر Pو S در ژل رویال بالا است و این موضوع نشان دهنده نیاز لارو به آن ها است. فسفر یک عنصر ساختمانی برای لارو محسوب می شود. به نطر می رسد ساختار گوگرد در ژل رویال با پل های دی سولفید در پروتیین ها مرتبطند(Stocker et al, 2006).
– ویتامین های گروه (Krell, 1996) B9,B12,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B8,(H),A,C,E.
– غنی از اسیدهای نوکلئیک (RNA,DNA) و ژلاتین است ( پیش سازهای کلاژن) .کلاژن ماده ضد پیری است که پوست را صاف و جوان نگه می‌دارد.
1-13-4) خواص درمانی ژل رویال

مطالعات وسیعی از سال 1835 میلادی بر روی این ماده اعجاب انگیز صورت گرفته و خواص درمانی متعدد آن را به اثبات رسانیده است که به برخی از آنها اشاره میشود.

1-13-4-1) خاصیت میکروب کشی
ژل رویال به دلیل داشتن اسید چرب غیر اشباع (10-HAD) ضد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی، سالمونلا، تیفی (عامل حصبه) عمل میکند. همانطور در درمان عفونت های ویروسی که مجاری تنفسی را درگیر می کند اثر می گذارد.تحقیقات نشان داده است خاصیت آنتی بیوتیکی یک چهارم ژل رویال برابر است با داروی پنی سیلین البته لازم به ذکر است که مانند پنی سیلین عوارض جانبی ندارد. در ژل رویال پروتئین قوی میکروب کشی بنام (Riyalisin) وجود دارد که اثر قوی بر ضد باکتری های گرم مثبت دارد (B?rnu?iu et al, 2011).

1-13-4-2) کاهش فشار خون
در هر گرم ژله رویال یک میلیگرم استیل کولین وجود دارد.استیل کولین ماده مورد نیاز در انتقال پیام های عصبی در انسان است.این ماده در درمان و جلوگیری از آلزایمر، رعشه، فراموشی بسیار موثر است و با آن میتوان فعالیت های فکری را افزایش داد(Hassan, 2009).
همینطور استیل کولین موجب گشاد شدن رگ های خونی شده و باعث کاهش فشار خون در افرادی که از فشار خون بالا رنج میبرند می گردد(Silici et al, 2010).

1-13-4-3) جلوگیری از تصلب شرائین
سخت شدن سرخرگهای قلب که با افزایش سن و افزایش کلسترول بالای خون در بدن انسان ایجاد می شود و (10-HAD) موجود در ژل رویال با کاهش ذخیره کلست
رول در دیواره سرخرگ باعث کاهش فشار خون میگردد بنابراین از بیماری تصلب شرائین پیشگیری میکند(B?rnu?iu et al, 2011) ..

1-13-4-4) جوانی و شادابی پوست و ضد پیری
کلاژن، لسیتین، تیامین و ویتامین های A, C, D, E موجود در ژل رویال برای پوست بسیار مفید است. پروتئین رشته های کلاژن، موجب اتصال بافت به یکدیگر شده و از چروک خوردن پوست جلوگیری می کند همچنین طول عمر سلولها را نیز افزایش میدهد و اثر ضد التهابی ژل رویال در روند بهبود زخمهای پوستی موثر است(Hassan, 2009).

1-13-4-5) خاصیت ضد سرطانی
ماده (10-HAD) به ژل رویال خاصیت ضد سرطانی بخشیده است. همچنین از طریق خاصیت ضد فعالیت استروژن این ژل مانع رشد سلولهای سرطانی در سرطان پستان میشود. این ماده میتواند سلول های ایمنی را وادار به تولید مواد و عوامل ضد تومور در بدن کند. از جمله این مواد می توان به عامل نکروز دهنده تومور و اینترفرون گاما اشاره کرد(B?rnu?iu et al, 2011). در مشاهدات آزمایشگاهی افزایش مواد فوق در کشت سلول همراه با ژل رویال تایید شده است. این ماده بسیار مغذی تاثیر خوبی بر بهبود بیماران سرطانی بعد از پرتو درمانی و شیمی درمانی دارد و باعث سرعت افزایش گلبولهای سفید (WBC) در خون میشود. بر اساس مشاهدات و تحقیقاتی که تاکنون به دست آمده و همچنین با عنایت به نظر گذشتگان در طب سنتی(Traditional Medicine) ژل رویال می تواند در تمامی سنین مصرف شود و به عنوان مکمل غذایی مناسب در رژیم غذایی قرار گیرد. البته این ماده اعجاب انگیز به دلیل خواص فوق العاده اش برای افراد بالای 50 سالگی به طور خاص توصیه میشود(Karaca et al, 2010).
1-14) تولیدمثل در موشهای صحرایی :
موشهای صحرایی به شکل گستردهای در زمینههای مختلف تحقیقات تولیدمثلی مانند باروری، جنبههای رفتاری تولیدمثل و بررسی اثرات ناقص الخلقه زایی53 ترکیبات مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. آشنایی و شناخت ویژگیها و رفتار طبیعی تولیدمثلی موشهای صحرایی برای این بخش از پژوهشهای علمی، ضروری به نظر میرسد.

1-14-1) بلوغ :
زمان آغاز بلوغ بین گونههای مختلف موشهای صحرایی متغیر بوده و تحت تأثیر فاکتورهای متعددی قرار دارد. به عنوان مثال، آنهایی که سطح تغذیهای بالاتری دارند، زودتر بالغ میگردند (Bennet and Vickerg, 1970). به نظر میرسد بلوغ در نتیجه افزایش توأم میزان لپتین54 و تستوسترون حاصل میشود (Nazian and Cameron, 1999). در موش صحرایی نر، بلوغ با پایین آمدن بیضهها به داخل اسکروتوم و آغاز اسپرماتوژنز همراه است. تولید اسپرم در بیضهها حدود ?? روزگی شروع میگردد اما تولید بهینه55 آن تا حدود ?? روزگی رخ نمیدهد (Russell, 1992). بلوغ در جنس ماده همزمان با بازشدن منفذ واژنی در ??-?? روزپس از تولد و نخستین پرواستروس روی میدهد. سیکل استروس حدود یک هفته پس از باز شدن منفذ واژنی آغاز میشود (Maeda et al, 2000).
1-14-2) رفتار تولیدمثلی :
سه رویداد تولیدمثلی معمول در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *