پایان نامه رایگان با موضوع گزینش‌پذیر، می‌گیرد،، جامد۱۶، معادل۲۰-۵/۰ته‌نشین

معادل۲۰-۵/۰ته‌نشین می‌شود و آنالیت را به همراه خود استخراج می‌کند. مزایای این روش فاکتور تغلیظ بالا و زمان‌های استخراج کوتاه می‌باشد.
۲-۱-۲. استخراج فاز جامد۱۶
در استخراج با فاز جامد، نمونه که می‌تواند مایع و یا گاز باشد در تماس با فاز جامد قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که آنالیت به طور گزینش‌پذیر بر روی سطح این فاز جامد جذب شود.