پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، شدن،، ۲-۱-۱-۳.، مناسب،

توسط پمپ‌های مناسب، این مشکل تا حدود زیادی رفع گردیده است.
۲-۱-۱-۳. میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از انجماد حلال استخراج کننده
در سال‌های اخیر روش جدید دیگری براساس میکرواستخراج با فاز مایع ارائه گردیده که در آن، حلال آلی استخراج کننده در سطح فاز آبی به صورت شناور قرار می‌گیرد و پس از استخراج از طریق سرد شدن، منجمد و جدا