پایان نامه رایگان با موضوع مایع-، میکرواستخراج، ۲-۱-۱-۴.، (DLPME)

می‌شود. حلال مورد استفاده در این روش بایستی غیر قابل امتزاج با آب باشد، فشار بخار کمی داشته باشد تا در طول فرایند استخراج کاهش حجم نداشته باشد و نقطه ذوب آن نزدیک دمای محیط باشد.
۲-۱-۱-۴. میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی (DLPME)
میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط اسدی و همکارانش ارائه گردید. در