می 14, 2021

پایان نامه رایگان با موضوع سفیدی، سوسیس‏های، میزان، میانگین

دهی تفاوت معنی‏دار شاخص‏های مورد سنجش در تیمارها طی زمان، می‏باشد.
داده‏ها به‏صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شده‏اند.

4-2-10-6 میزان سفیدی
میزان سفیدی سوسیس‏های ماهی نگهداری شده در فریزر در طول مدت 40 روز ذخیره‏سازی، افزایش معنی‏دار یافت (05/0>p). میانگین میزان سفیدی سوسیس‏های تهیه شده از مینس کمتر و میانگین میزان سفیدی سوسیس‏های تیمار سوریمی بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0>p). سفیدی سوسیس‏های ماهی تیمار مینس شسته وضعیت بینابینی را دارا بود (شکل 4-27).

شکل 4-27 تغییرات میزان سفیدی در سوسیس‏های ماهی کپور نقره‏ای تیمارهای مینس، مینس شسته و سوریمی در یخچال 4 درجه سانتیگراد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *