می 12, 2021

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46
145. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش
العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی
الباحث: رضا میرزاخانی
الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی
الاستاذ المساعد: الدکتور علیرضا دقیقی اصلی
الفرع الدراسی: الفقه و مبادئ الشریعه الإسلامیه
یعتبر التأمین علی الحیاه کأحد من العقود الحدیثه المحفوفه بالمخاطر و یواجه قبولا متزایدا فی العالم الیوم و هو ذو قیمه مضافه مادیه و معنویه فی المستویین الجزئی والکلی للمجتمع. إن ما هو جدیر بالإهتمام فی قیمه التأمین على الحیاه و ما یقع قبالته من الأقساط المدفوعه للمؤمَّن علیه هو الأمن و الاستقرار فی مواجهه خطر الموت الذی یقدمه المؤمِّن للمؤمَّن علیه. الحل الصحیح لعقد التأمین علی الحیاه بناء علی نظریه توقیفیه العقود ،‌هو تنفیذه مع أحد العقود الفقهیه المعهوده. فی هذا الصدد ، یُعتبر أسلوب تنفیذ التأمین علی الحیاه مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبه للعقود الأخری.
بناء علی نظریه عدم توقیفیه‌العقود ، یعرض التأمین علی الحیاه کعقد مستقل علی العمومات والإطلاقات من أدله صحه العقود و فی حاله عدم وجود موانع صحه‌العقود ،‌نستطیع أن نحکم بصحته. للوصول إلی هذه المهمه لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقه بالتأمین علی الحیاه مثل شبهه الغرر وشبهه التعلیق وشبهه الربا و یجب اقتراح حلول واستراتیجیات لتوافقِ التأمین علی الحیاه مع المبادئ الفقهیه الإمامیه.
الکلمات الرئیسیه: التأمین ،‌التأمین علی الحیاه ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.
Keywords:insurance, life insurance,jurisprudence,guarantee, fraud
Imam Sadiq (P.B.U.H) University
Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance
Jurisprudance and principles of Islamic Low
Jurisprudential Analysis Of Life Insurance
In Shiite Jurisprudence
Supervisor:
Dr.Saadi
Advisor:
Dr.daghighi asli
Reza-mirzakhani
winter 2010
1. محمد باقر تاج بخش، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، 1337 ش ) ص 11
2. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، ” تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف “، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)، ص 64
3. آیت کریمی، کلیات بیمه، ( تهران : بیمه مرکزی ایران ، چاپ دوم 1376ش )، ص 39 و 40
4. یعقوب رشنوادی و مجید دهنوی، “نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی”، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره 121. 122 ، ص 21 و 22
5. احمد جمالیزاده ، بررسی فقهی عقد بیمه ، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول 1380 ) ، ص 42.
6. آیت کریمی، پیشین، ص 23
7. احمد جمالیزاده، پیشین، ص48
8. آیت کریمی، پیشین، ص 25
9. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 49
10. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )، ص 4588
11. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ( تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم 1363 )، ص 633
12. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 2 ( تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )، ص 1020
13. توفیق عرفانی، پیشین، ص 8
14. محمد رواس قلعه جی، معجم اللغه الفقهاء، ( بیروت: دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق )، ص 252
15. ceccrus
16. ابو القاسم موسوى خویى ، منهاج الصالحین‏ ، ج‏2 ، ( قم : ‏نشر مدینه العلم ، ‏1410 ه ق‏ ) ، ص 118 – على سیستانى ، منهاج الصالحین‏ ، ‏ج‏2 ، ص 169 – یاسین عیسى عاملى ، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه ، ( قم : مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه ، بی تا)، ‏ص 111 – محمد إسحاق الفیاض ، منهاج الصالحین ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحه الشیخ محمد إسحاق الفیاض ، چاپ اول ، بی تا ) ، ص 279
17. احمد جمالیزاده، ص 24
18. آیت کریمی ، پیشین ،‌ص 43 – 46
19. هادی دستباز، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، ج 1 ( تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1377ش )،ص1
20. آیت کریمی، پیشین، ص 401
21. ژان لوک اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، جانعلی محمود صالحی، ( تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم 1378ش )، ص 9
22. هادی دستباز، پیشین، ص 2
23. همان ، ص 28
24. سعید صحت و دیاکو نصرالله زاده، ” بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب “، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 117 و 118 ، ص25
25. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، پیشین، ص 64
26. فیروزه عزیزی و فاطمه پاسبان، ” رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 47، ص 71
27. علی اصغر شیدایی راد، ” موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 56، ص 3
28. توفیق عرفانی، پیشین، ص 22
29. احمد جمالیزاده، پیشین، ص131
30. مسعود زنگنه، ” ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر “، نشریه صنعت بیمه، شماره 58، سال پانزدهم، ص 87
31. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 18
32. آیت کریمی، پیشین، ص 417
33. علی اعظم محمد بیگی، ” سرمایه گذاری در بیمه عمر: سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46، ص 55
34. هادی دستباز، پیشین، ص 10 و 31
35 . همان ، ج 2 ، ص 59
36. علی صباغیان و فاطمه فیروزی، ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی “، نشریه بصیرت، شماره 35، سال دوازدهم، ص 172
37. توفیق عرفانی، پیشین، ص222
38. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 10
39. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 132 و 133
40. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 17
41. همان، ص 59
42. محمد آل شیخ، ” ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی “، نشریه صنعت بیمه، شماره 66، سال هفدهم، ص 108؛ مسعود زنگنه، پیشین، ص 87
43. ژان لوک اوبر، پیشین، ص22. 25
44. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 138
45. هادی دستباز، پیشین، ص 60 و 61
46. ژان لوک اوبر، پیشین، ص25 و 26
47. مسعود زنگنه، پیشین، ص 87

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *