پایان نامه رایگان با موضوع بیستم،، جداسازی‌های، تجزیه‌ای، پیچیده،

بیستم، جداسازی‌های تجزیه‌ای عمدتاً به وسیله‌ی روش‌های کلاسیک مانند رسوب‌گیری، تقطیر و استخراج انجام می‌شدند. با وجود این، در حال حاضر جداسازی‌های تجزیه‌ای به ویژه نمونه‌های چند جزیی و پیچیده، اکثراً به وسیله‌ی روش‌های کروماتوگرافی و الکتروفورز انجام می‌شوند.
کمی بعد از شروع قرن بیستم، کروماتوگرافی توسط گیاه‌شناسی روسی به نام